Pogrzeb po poronieniu – krok po kroku

pogrzeb po poronieniu

Nieza­leżnie od tygod­nia, w którym doszło do poronienia, masz pra­wo pochować swo­je dziecko. Jeśli jego płeć została określona, możesz również ode­brać zasiłek pogrze­bowy w wysokoś­ci 4000 zło­tych. Dowiedz się, w jaki sposób zor­ga­ni­zować pogrzeb krok po kroku.

1. Poinformuj personel szpitala, że chcesz zorganizować pogrzeb

Wów­czas uzyskasz niezbędne infor­ma­c­je i dowiesz się, czy lekarz ustal­ił płeć Two­jego dziec­ka. Jeśli tak, wyda kartę martwego urodzenia. Jeśli nie – możesz zde­cy­dować się na gene­ty­czne badanie płci po poronie­niu lub ode­branie kar­ty zgonu. Chcesz wykon­ać badanie płci? Powiedz o tym lekar­zowi lub pielęg­niarce, którzy przy­go­tu­ją prób­ki, które będziesz mogła przekazać do lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego. Kliknij i dowiedz się więcej o bada­niu płci po poronie­niu

Kar­ta zgonu umożli­wia orga­ni­za­cję pogrze­bu, jed­nak nie daje praw do ode­bra­nia zasiłku, rejes­tracji dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego i sko­rzys­ta­nia ze skró­conego urlopu macierzyńskiego.

2. Jeśli nie znasz płci wykonaj badanie genetyczne

Jeśli poroniłaś na wczes­nym etapie (do ok. 16. tygod­nia ciąży) i lekarz nie mógł określić płci w szpi­talu, z pomocą przy­chodzą bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu. Dzię­ki nim ustal­isz płeć dziec­ka bez wzglę­du na czas trwa­nia ciąży, ponieważ już w momen­cie poczę­cia została ona zapisana w genach.
Pamię­taj, że im szy­b­ciej zde­cy­du­jesz się na badanie płci po poronie­niu i im szy­b­ciej odbierzesz wynik, tym szy­b­ciej możesz rozpocząć załatwian­ie for­mal­noś­ci.

3. Zarejestruj dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)

Po wyda­niu kar­ty martwego urodzenia możesz samodziel­nie zanieść ją do USC lub poprosić per­son­el szpi­ta­la o jej przekazanie. W ciągu trzech dni powin­naś zare­je­strować dziecko i ode­brać jego akt urodzenia (z adno­tacją, że urodz­iło się martwe). Ten doku­ment zastępu­je akt zgonu. Przed­staw­iciel domu pogrze­bowego może ode­brać ciało dziec­ka na pod­staw­ie aktu urodzenia lub kar­ty zgonu.

4. Ustal szczegóły pogrzebu z zarządcą cmentarza i domem pogrzebowym

Dziecko może zostać pochowane w gro­bie rodzin­nym, mogile zbiorowej lub na całkiem nowym miejs­cu. Możesz również zde­cy­dować się na orga­ni­za­cję mszy lub mod­l­itwy nad grobem bądź cer­e­monii świeck­iej. To, jak wyglą­da pogrzeb po poronie­niu, zależy od Two­jej woli.

5. Odbierz zasiłek pogrzebowy – 4000 złotych

Koszt pogrze­bu zależy od wielu różnych czyn­ników, m.in. od tego, czy jest to peł­na cer­e­mo­nia pogrze­bowa. Jeśli nie, wynosi on ok. 1000 zło­tych. Nieza­leżnie od ponie­sionych kosztów – jeśli płeć została określona, a dziecko zare­je­strowane – możesz ode­brać 4000 zło­tych zasiłku pogrze­bowego.
Wraz z wnioskiem i aktem urodzenia dziec­ka powin­naś przed­staw­ić w Zakładzie Ubez­pieczeń Społecznych (ZUS) doku­men­ty (np. fak­tu­ry), które potwierdza­ją ponie­sione kosz­ty. Na złoże­nie wniosku masz 12 miesię­cy od dnia poronienia.

6. Prawa po poronieniu – skrócony urlop macierzyński

Jeśli zde­cy­du­jesz się określić płeć dziec­ka i dokon­ać rejes­tracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, możesz również sko­rzys­tać ze skró­conego urlopu macierzyńskiego. Jego wymi­ar to 56 dni kalen­dar­zowych (lic­zone od dnia poronienia), płatne 100% pen­sji. Pra­co­daw­ca udziela urlopu na pod­staw­ie aktu urodzenia i jest to jego obow­iązkiem.


Data publikacji: 12/09/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018