Pomoc psychologa

Doświad­czenia osób wykonu­ją­cych bada­nia DNA pokazu­ją, jak częs­to pozy­ty­wny wpływ na losy rodziny mają wyni­ki testów ojcost­wa. To one są ele­mentem decy­du­ją­cym za „być albo nie być” i niejed­nokrot­nie przy­czy­ni­a­ją się do ura­towa­nia związku małżeńskiego, jak również pozwala­ją na odbu­dowanie wza­jem­nego zau­fa­nia między małżonka­mi.

Ale nie zawsze tak bywa. Infor­ma­c­ja płyną­ca z wyniku tes­tu może diame­tral­nie zmienić czy­jeś życie. Nieoczeki­wanie dowiadu­je­my się, że gdzieś niedaleko cały czas żył nasz potomek (czego nie byliśmy wcześniej świado­mi), bądź też okazu­je się, że ukochane dziecko w rzeczy­wis­toś­ci ma innego ojca.

Cza­sa­mi cień wąt­pli­woś­ci rzu­cony przez oso­by trze­cie prowoku­je pode­jrzenia, co z kolei częs­to skutku­je niezdrowy­mi relac­ja­mi na linii ojciec – dziecko, mąż — żona. Nierzad­ko cała ta nieprzy­jem­na atmos­fera prz­er­adza się w poważny prob­lem prz­eras­ta­ją­cy nas samych. Nie jesteśmy już w stanie sami sobie pomóc i nie bard­zo wiemy, gdzie takiej pomo­cy szukać.

Dlat­ego jeśli uważasz, że potrze­bu­jesz pomo­cy, masz prob­lem, z którym nie dajesz sobie sam rady, sko­rzys­taj z pomo­cy spec­jal­istów.

Poniżej prezen­tu­je­my adresy part­ner­s­kich porad­ni, w których zna­jdziesz fachową pomoc:

Gabinet Psychoterapii

ul. Warsza­wska 40/1a
40–135 Katow­ice
www.diada-psychoterapia.pl

Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Okopowa 5
20–022 Lublin
tel. (81) 472 12 65
www.cppp.pl

Prywatny Gabinet Psychologiczny Krzysztof Korona

ul. Mick­iewicza 18
27–200 Stara­chow­ice
tel. 602 779 965
www.psychonet.pl

Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny DIADA

ul. Toeplitza 2 lok. 71, przy Pl. Wilsona
01–560 Warsza­wa
tel. (22) 839 53 57

Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna

Os. Lecha 120
61–298 Poz­nań
www.diada.pl

Centrum Rozwoju Potencjału Osobistego “Harmonia

ul. Znanieck­iego 12/131
61–682 Poz­nań
www.centrumharmonia.pl

NZOZ Lecznica Prosen-SMO

ul. Płoc­ka 17 lok. 23
01–231 Warsza­wa
www.pps.abc.pl

Centrum Pomocy Profesjonalnej

Al. Jana Pawła II 80 lok. 129
(“Bab­ka Tow­er”, piętro 21)
00–175 Warsza­wa
www.e-psycholog.com
www.aware-psycholog.pl

Gabinet Psychologiczny

Katarzy­na Wój­cik
ul. Orlich Gni­azd 25
31–335 Kraków

Gabinet Psychologiczny

Ewa Wolińs­ka
ul. Starow­iśl­na 25/12
31–038 Kraków

Gabinet Psychologiczny

ul. Chmie­le­niec 27/11
30–348 Kraków

Pracownia Psychologiczna “Senke”

Al. 29 Listopa­da 94
41–406 Kraków
www.senke.pl

Gabinet Psychologiczny

Mar­ta Kowal­s­ka
ul. Józe­fa Sarego 12/14
31–047 Kraków

PLATAN — Prywatny Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny

ul. Na Błonie 15c
30–147 Kraków
www.gabinetplatan.w.interia.pl

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

ul. Basz­towa 15
31–143 Kraków

SCDZ MEDYCINA

Ani­ta Franczak
ul. Rogoz­ińskiego 5
31–559 Kraków

Pomoc Psychologiczna

Klini­ka Krakows­ka Sp. z o.o.
mgr Graży­na Nowosad
ul. Mehof­fera 6
31–322 Kraków

Gabinet Psychologiczny “Auxilium”

Katarzy­na Badeńs­ka i Agniesz­ka Mędrek
ul. Mick­iewicza 5a
32–400 Myślenice
agme@wp.pl

Data publikacji: 21/05/2015