Pakiet badań po poronieniu

kartka_zespoły_chorobowe_2

Jedno badanie — wiele odpowiedzi…

Czy wiesz, że poronienia (szczegól­nie poronienia nawykowe) mogą być spowodowane pozornie niegroźny­mi mutac­ja­mi w genach? Bada­nia pokazu­ją, że aż 74% pac­jen­tek ze stwierd­zoną bard­zo powszech­ną mutacją w genie MTHFR poroniło 2 lub więcej razy. Tym­cza­sem wykonu­jąc proste badanie samodziel­nie w domu jesteś w stanie znacznie zwięk­szyć swo­je szanse na dziecko.Badanie przyczyn poronienia

.

Wybierając pakiet badań po poronieniu zyskujesz:

  • szan­sę na szczęśli­we donosze­nie ciąży
  • wiedzę czy poronie­nie było spowodowane mutac­ja­mi w genach V Lei­den (tzw. F5), pro­trom­biny (tzw. F2) lub MTHFR
  • kon­sul­tację tele­fon­iczną wyniku z cenionym spec­jal­istą z wielo­let­nim doświad­cze­niem i zaplanowanie skutecznej ter­apii — w cenie bada­nia!
  • spokój i bez­pieczeńst­wo przy kole­jnej ciąży

Co badamy?

co_badamy_02
co_badamy_03
co_badamy_04
V-R2---czynnik
co_badamy_05

Jak to działa?

badanie-nieplodnosc

.

umow_sie_na_wizyte_w_lokalnym_oddziale

Badanie możesz wykon­ać także w jed­nej z naszych 200 placówek.
Zadz­woń do nas, a my umówimy Cię na wiz­ytę!
Samo pobranie mate­ri­ału jest całkowicie bezbolesne i trwa kilka­naś­cie sekund.

Jak zamówić badanie po poronieniu?


Badanie możesz zamówić przez naszą stronę inter­ne­tową, na cza­cie lub tele­fon­icznie. Prześle­my do Ciebie spec­jal­ny zestaw do pobra­nia wymazu z policz­ka. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je kilka­naś­cie sekund.

Wyni­ki przesyłamy lis­town­ie oraz na adres e-mail. Po otrzy­ma­niu wyniku wskazu­jesz nam porę, w której może do Ciebie zadz­wonić spec­jal­ista, aby go omówić. Kon­sul­tac­je zwyk­le prowad­zone są tele­fon­icznie w godz­i­nach popołud­niowo-wiec­zornych.

Kon­sul­tacji udziela dr hab. n. med Alek­san­dra Jezela Stanek. Lekarz, który od 15 lat spec­jal­izu­je się m.in w diag­no­zowa­niu przy­czyn oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży. 

.

.

Dowiedz się więcej o badaniu

Zadz­woń do nas
Codzi­en­nie od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 23.00 a także w week­endy i świę­ta od 8.00 do 21.00 pod bezpłat­nym numerem 800 007 771 lub 32 445 34 36
Napisz
na adres e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Poroz­maw­iaj z nami na anon­i­mowym cza­cie