Badania w ramach projektu TEDDY — nowa wiedza na temat celiakii u dzieci

Nowa wiedza na temat celiakii u dzieci

Celi­akia (ang. celi­ac dis­ease, skrót CD) jest chorobą autoim­muno­log­iczną wynika­jącą z reakcji orga­niz­mu na gluten czyli białko wys­tępu­jące w ziar­nach pszeni­cy, jęczmienia i żyta. Choro­ba może prowadz­ić do poważnych uszkodzeń jeli­ta cienkiego oraz być przy­czyną innych uciążli­wych dolegli­woś­ci. Oso­by cier­piące na celi­ak­ię powin­ny zatem ściśle przestrze­gać diety bezg­lutenowej.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

U więk­szoś­ci pac­jen­tów ze zdi­ag­no­zowaną chorobą trzewną zaob­ser­wowano obec­ność genów z grupy HLA (głównie HLA-DR3-DQ2 i HLA-DR4-DQ8). Z najnowszych badań opub­likowanych w cza­sopiśmie New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine wyni­ka, że na celi­ak­ię zacho­ru­je na przestrzeni najbliższych 5 lat aż ¼ dzieci posi­ada­ją­cych te geny. Co ciekawe szczegól­nym ryzykiem zachorowa­nia obar­c­zone są dzieci zamieszku­jące Szwecję. Jak się okazu­je odsetek chorych na celi­ak­ię jest dużo mniejszy w kra­jach takich, jak: Stany Zjed­noc­zone, Fin­lan­dia czy Niem­cy.

Testy wykony­wano w ramach pro­jek­tu TEDDY (ang. The Envi­ron­men­tal Deter­mi­nants of Dia­betes in the Young). Inic­jaty­wa ta kon­cen­tru­je się na bada­niu przy­czyn pow­stawa­nia celi­akii oraz cukrzy­cy typu 1. Oba schorzenia należą do chorób autoim­muno­log­icznych uwarunk­owanych tą samą grupą genów. Mis­ją pro­jek­tu jest przede wszys­tkim zapo­b­ie­ganie oraz wczesne rozpoz­nawanie i lecze­nie tych chorób. Statysty­ki wskazu­ją na to, że celi­akia wys­tępu­je zaled­wie u 1% Amerykanów i jest tylko trochę powszech­niejsza niż cukrzy­ca typu 1. Bada­nia real­i­zowane w ramach wyżej wspom­ni­anego pro­jek­tu obe­j­mowały 6 403 nowo nar­o­d­zonych dzieci. Celem naukow­ców było sprawdze­nie, u których pac­jen­tów na przestrzeni najbliższych 5 lat rozwinie się choro­ba trzew­na.

.
Po upły­wie tego cza­su okaza­ło się, że celi­akia wys­tąpiła się u 291 badanych. U 786 doszło do pow­sta­nia tzw. CDA (ang. celi­ac dis­ease autoim­mu­ni­ty) – nieco innej postaci choro­by. Ustalono, że u dzieci posi­ada­ją­cych po dwie kopie genu HLA-DR3-DQ2 ryzyko wys­tąpi­enia choro­by było znacznie więk­sze. 26% z nich zachorowało na CDA, nato­mi­ast 12% na CD. Niebez­pieczeńst­wo zapad­nię­cia na CDA u dzieci z jed­ną kopią genu HLA-DR3-DQ2 wynosiło 11%. Około 90% pac­jen­tów z CD było nosi­ciela­mi genu HLA-DR3-DQ2. Naukow­cy spodziewali się, że wskaźnik zachorowal­noś­ci na celi­ak­ię będzie wyższy w Stanach Zjed­noc­zonych i Niem­czech niż w Szwecji. Tym­cza­sem rezul­tat anal­izy wskazy­wał na coś zupełnie odwrot­nego. Współczyn­nik zachorowań na CDA w Szwecji był bowiem dwukrot­nie wyższy niż w USA. Szwec­ja wyprzedza­ła pod tym wzglę­dem także Fin­landię.

W kole­jnym etapie anal­izy zbadano inter­akc­je zachodzące między gena­mi a środowiskiem oraz sprawd­zono, jak dieta wpły­wa na bak­terie jeli­towe i układ immuno­log­iczny dzieci z różny­mi gene­ty­czny­mi czyn­nika­mi ryzy­ka. Już od daw­na wiado­mo, że Szwec­ja odz­nacza się wyjątkowo wysokim wskaźnikiem zapadal­noś­ci na chorobę trzewną. Wciąż jed­nak nie poz­nano przy­czyn tego zjawiska. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym obe­j­mu­ją­cym różne kra­je być może niedłu­go uda się odpowiedzieć na to pytanie.

18 lip­ca 2014


Chętnie doradzimy

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 04/12/2018