Przyczyny poronienia – jakie są najczęstsze?

Znalezie­nie przy­czyny poronienia jest dla wielu rodz­iców bard­zo ważne – pozwala nie tylko odzyskać spokój, ale też lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży. Za stratę odpowiada­ją najczęś­ciej czyn­ni­ki gene­ty­czne. Co jeszcze warto wiedzieć?

  1. Jakie są najczęst­sze przy­czyny poronienia?
  2. Jakie są objawy poronienia?
  3. Gdzie szukać pomo­cy po poronie­niu?
  4. Jakie są prawa po poronie­niu?

Jakie są najczęstsze przyczyny poronienia?

Zas­tanaw­iasz się, jakie są najczęst­sze przy­czyny poronienia? Za dużą część strat odpowiada­ją wady gene­ty­czne dziec­ka, pow­sta­jące losowo i spon­tan­icznie. W wielu przy­pad­kach pojaw­ia­ją się nieza­leżnie od rodz­iców. Aby sprawdz­ić, czy do poronienia przy­czyniła się taka choro­ba u dziec­ka, warto wykon­ać badanie na mate­ri­ale poron­nym. Chodzi o badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czyny poronienia. Lekarze zale­ca­ją, aby to badanie wykon­ać na początku diag­nos­ty­ki.

Jakie są objawy poronienia?

Objawy poronienia mogą mieć różne nasile­nie, zależne przede wszys­tkim od wieku ciąży. Jakie są objawy poronienia? Najczęś­ciej to krwawienie/plamienie z pochwy, bóle w pod­brzuszu, a cza­sem w krzyżu. W niek­tórych przy­pad­kach poronie­niu może towarzyszyć też m.in. gorącz­ka. Przy wys­tąpi­e­niu niepoko­ją­cych objawów należy jak najszy­b­ciej zgłosić się do szpi­ta­la.

Gdzie szukać pomocy po poronieniu?

Po stra­cie wielu rodz­iców potrze­bu­je pomo­cy różnego rodza­ju – prawnej, psy­cho­log­icznej czy doty­czącej badań w kierunku przy­czyny poronienia. Gdzie szukać pomo­cy po poronie­niu? Warto sko­rzys­tać nie tylko z pomo­cy lekarza, ale też ze wspar­cia ofer­owanego przez grupy wspar­cia, strony inter­ne­towe czy pro­file na Face­booku. Cza­sa­mi niezbęd­na może być też pomoc psy­cho­log­icz­na.

Jakie są prawa po poronieniu?

Bez wzglę­du na moment straty rodz­i­com przysługu­ją pewne prawa, o których wciąż nie wszyscy wiedzą. Jakie są prawa po poronie­niu? Rodz­ice mogą pochować swo­je dziecko, a także zare­je­strować je w Urzędzie Stanu Cywilnego i ode­brać zasiłek pogrze­bowy (4000 zło­tych). Mat­ka może także prze­jść na skró­cony urlop macierzyńs­ki (56 dni). Trze­ba jed­nak wiedzieć, że do rejes­tracji w USC, urlopu i zasiłku pogrze­bowego konieczne jest ode­branie kar­ty martwego urodzenia z określoną płcią dziec­ka. Przy poronieni­ach do ok. 16 tygod­nia ciąży do ustal­e­nia płci mogą być konieczne bada­nia DNA.

Data publikacji: 03/01/2019, Data aktualizacji: 04/01/2019