Poznaj przyczynę poronienia

Depositphotos_80153630_originalPoroniłaś? Pamię­taj, że nadal masz dużą możli­wość urodzenia dziec­ka! Szansa na zdrowe potomst­wo po pier­wszym poronie­niu jest bard­zo duża — wynosi aż 95%. Ter­az najważniejsze jest poz­nanie przy­czyny poronienia
i wdroże­nie możli­wego leczenia, dzię­ki które­mu będziesz mogła lep­iej przy­go­tować się do

kole­jnej ciąży.

.
Jed­ną z przy­czyn poronienia może być trom­bofil­ia wrod­zona, dlat­ego też badanie to ma rekomen­dację Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego. Jej wczesne zdi­ag­no­zowanie i odpowied­nio dobrane lecze­nie przez lekarza znacznie zwięk­sza Two­je szanse  donosze­nie kole­jnej ciąży.


Dlaczego to badanie warto wykonać szukając przyczyny poronienia

 • Dowiesz się, czy przy­czyną poronienia mogła być któraś z anal­i­zowanych w bada­niu mutacji
 • Jeśli będzie wskazanie, lekarz będzie mógł dobrać odpowied­nie lecze­nie, które zwięk­szy Two­je szanse na utrzy­manie kole­jnej ciąży
 • Będziesz mogła skutecznie zad­bać o właś­ci­wy poziom kwa­su foliowego – Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne w najnowszych rekomen­dac­jach wskazu­je, że u kobi­et z obec­noś­cią wari­antu genu MTHFR skuteczniejsze jest suple­men­tac­ja akty­wny­mi for­ma­mi w porów­na­niu ze zwykłym kwasem foliowym.
  .

  Wyni­ki przeprowad­zonych badań w pop­u­lacji nieciężarnych kobi­et nosi­cielek różnych geno­typów MTHFR pokaza­ły, iż akty­wne formy folianów wpły­wały na wzrost stęże­nia folianów w osoczu znaczą­co bardziej niż kwas foliowy” [1]

 • Będziesz wiedzieć, czy masz zwięk­szone predys­pozy­c­je do zakrzepicy (nad­krzepli­wość), która także może przy­czy­ni­ać się do poronienia. Wynik bada­nia może być wskazówką dla lekarza w sytu­acji, kiedy wys­tąpią u Ciebie niepoko­jące objawy

W jakich sytuacjach warto wykonać badanie na trombofilię wrodzoną?

 • kiedy doszło do wczes­nego poronienia (do 12 tygod­nia ciąży)
 • jeśli wys­tępu­ją poronienia nawykowe
 • doszło do wewnątrz­maci­cznego obu­mar­cia pło­du
 • jeśli odd­zieliło się łożysko
 • doszło do zahamowa­nia wzros­tu pło­du
 • wys­tąpiły u pło­du wady cewy ner­wowej
 • wys­tąpiła u Ciebie zakrzepi­ca

Najczęściej zadawane pytania…

 1. Mam już 1 dziecko, a później już tylko poronienia. Czy jest sens żebym badała się w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej?
  Tak. Może się zdarzyć że pomi­mo wys­tępu­ją­cych mutacji w genach trom­bofil­ii, nie było żad­nych prob­lemów z donosze­niem ciąży, ponieważ mutac­je te określa­ją predys­pozy­cję do zachorowa­nia i nie muszą się zawsze ujawnić w obra­zie klin­icznym.
 2. Czy mając trom­bofil­ię wrod­zoną mogę urodz­ić zdrowe dziecko?
  Tak. Mutac­je w genach trom­bofil­ii określa­ją predys­pozy­cję / skłon­ność do klin­icznego ujawnienia się trom­bofil­ii, czyli wys­tępowa­nia pod­wyżs­zonego ryzy­ka poronień czy chorób zatorowo-zakrzepowych (zakrzepi­ca kończyn, zator tęt­ni­cy płuc­nej, udar niedokr­wi­en­ny mózgu czy zawał mięś­nia ser­cowego). Bard­zo częs­to mutac­je te są odziedz­ic­zone od rodz­iców.
 3. Czy mój mąż powinien również powinien zro­bić to badanie?
  Tak. Wtedy gdy chce zad­bać o swo­je zdrowie i dowiedzieć się czy ma pod­wyżs­zone ryzyko wys­tąpi­enia chorób zatorowo-zakrzepowych (takich jak: zakrzepi­ca kończyn, zator tęt­ni­cy płuc­nej, udar niedokr­wi­en­ny mózgu czy zawał mięś­nia ser­cowego).
  Wynik ten u mężczyzn nie wiąże się z pod­wyżs­zonym ryzykiem wys­tąpi­enia poronień. Nato­mi­ast ma wpływ na prog­no­zowanie wys­tąpi­enia możli­wych mutacji u przyszłego dziec­ka.

Odpowiedzi udzielił spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej lek. Iwona Płowaś
Data pub­likacji: 28.01.2019 r.


Jak wykonam badanie na trombofilię wrodzoną?

domek
Samodzielnie w domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Po pobra­niu zamaw­iasz TUTAJ bezpłat­ny odbiór prób­ki przez kuri­era.

Zestawy wysyłamy również za granicę.

przychodnia
W najbliższej placówce

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek. Wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

Listę placówek zna­jdziesz TUTAJ


Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CEJakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

.


trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-mutac­je czyn­nik V Lei­den i genu pro­trom­biny- zwięk­sza­ją ryzyko zakrzepicy, poronień, zahamowa­nia wzros­tu dziec­ka i innych patologii ciąży
-wari­anty C677T i A1298C MTHFR —  mogą powodować zaburzenia przyswa­janie kwa­su foliowego, C677T może przy­czy­ni­ać się do pod­wyżs­zonego poziomu homo­cys­teiny
-PAI-1/SERPINE1 oraz V R2 — przy­czy­ni­a­ją się do wys­tępowa­nia zakrzepicy i zawału ser­ca

 


Wybierz Pakiet Premium i omów wynik ze specjalistą genetyki klinicznej

.

Jeśli nie —  w takim przy­pad­ku możesz umówić się na kon­sul­tację tele­fon­iczną z naszym spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej. Lekarz na pod­staw­ie wyniku bada­nia oraz uzu­pełnionej przez Ciebie Kar­ty Zdrowia i Choro­by będzie mógł powiedzieć jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutac­je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.

Kliknij i zamów Paki­et PREMIUM
.
.

Jak wygląda konsultacja? Kliknij i sprawdź.

.
.
.

Warto wiedzieć, że…

.

Jed­nym z zaburzeń prowadzą­cych do wczes­nych poronień jest trom­bofil­ia, spowodowana najczęś­ciej jed­no- lub dwual­leliczny­mi  mutac­ja­mi lub polimor­fiz­ma­mi genów: czyn­ni­ka V (Lei­den), pro­trom­biny (20210G>A) i MTHFR (C677T).[2]

Trom­bofil­ia może prowadz­ić do zakrzepicy w łożysku, a przez to wpły­wać na wys­tępowanie poronień nawykowych, utrat ciąż w drugiej połowie ich trwa­nia, niewydol­noś­ci łożys­ka, stanu prze­drzu­cawkowego, wewnątrz­maci­cznego ograniczenia wzros­tu pło­du, czy też przed­w­czes­nego odd­zie­le­nia łożys­ka. [3]

Trom­bofil­ię wrod­zoną wymienia się pon­ad­to jako możli­wą przy­czynę poronień nawraca­ją­cych oraz powikłań w późnej ciąży, będą­cych praw­dopodob­nie następst­wem zakrzepicy w krąże­niu maci­czno-łożyskowym.[4]..

Stan fizjo­log­icznej nad­krzepli­woś­ci, który wys­tępu­je w ciąży może być zwielokrot­niony przez nabytą lub wrod­zoną trom­bofil­ię, co w ogrom­nym stop­niu zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej w ciąży, a zwłaszcza w połogu[5]


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Inne bada­nia po poronie­niu:

Przeczytaj więcej:


Źródła:

1. D. Bom­ba-Opoń, L. Hirn­le, J. Kalin­ka, A. Sere­mak-Mrozikiewicz: Suple­men­tac­ja folianów w okre­sie przed­kon­cep­cyjnym, w ciąży i połogu. Rekomen­dac­je Pol­skiego Towarzyst­wa Ginekologów i Położników. Ginekolo­gia i Peri­na­tolo­gia Prak­ty­cz­na 2017 tom 2, nr 5, s. 213.1
2.M. Pasińs­ka, K. Soszyńs­ka, A. Runge, A. Dąbrows­ka, A. Juraszek, T. Janiszews­ka, O. Haus, Bada­nia moelku­larne w kierunku torm­bofil­ii u pac­jen­tek skierowanych do porad­ni gene­ty­cznej z powodu niepowodzeń ciążowych. Doswiad­czenia jed­nego ośrod­ka. Ginekol. Pol, 2012, 83, 178–182.
3. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
4. Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
5. M. Bar­lik, A. Sere­mak-Mrozikiewicz: Połóg – trom­bofil­ia. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 4, 238–239, 2013, s. 238
6. Roy­al Col­lege of Obste­tri­cians and Gynae­col­o­gists, Diag­nos­ty­ka i ter­apia w przy­pad­ku poronień nawraca­ją­cych w I i II trymestrze ciąży. Wyty­czne Roy­al Col­lege of Obste­tri­cians and Gynae­col­o­gists nr 17, kwiecień 2011
.

Przy­czyny poronieniaPrzy­czyny obu­mar­cia zar­o­d­kaPrzy­czyny wczes­nego obu­mar­cia ciążyBada­nia po poronie­niuBada­nia gene­ty­czne po poronie­niuBadanie przy­czyn poronieniaBadanie po poronie­niu Przy­czyny poronieńbada­nia gene­ty­czne martwego pło­dubada­nia gene­ty­czne martwego zar­o­d­kabada­nia gene­ty­czne po martwej ciąży, bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu, poronienia nawykowe, ciąża po poronie­niu, bada­nia po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronienia, badanie po poronie­niu, badanie po poronie­niu


Data publikacji: 29/07/2015, Data aktualizacji: 02/04/2019