Poznaj przyczynę poronienia

Depositphotos_80153630_originalPoroniłaś? Pamię­taj, że nadal masz dużą możli­wość urodzenia dziec­ka! Szansa na zdrowe potomst­wo po pier­wszym poronie­niu jest bard­zo duża — wynosi aż 95%. Ter­az najważniejsze jest poz­nanie przy­czyny poronienia
i wdroże­nie możli­wego leczenia, dzię­ki które­mu będziesz mogła lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży.

.
Jed­ną z przy­czyn poronienia może być trom­bofil­ia wrod­zona, dlat­ego też badanie to ma rekomen­dację Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego. Jej wczesne zdi­ag­no­zowanie i odpowied­nio dobrane lecze­nie przez lekarza znacznie zwięk­sza Two­je szanse  donosze­nie kole­jnej ciąży.

.

Rekomendacja_badanie_trombofilia

Dlaczego to badanie warto wykonać szukając przyczyny poronienia

 • Dowiesz się, czy masz którąś z mutacji przy­czy­ni­a­jącą się do poronień
 • Szy­b­ciej pode­jmiesz odpowied­nie lecze­nie, które poz­woli Ci utrzy­mać kole­jną ciążę
 • Dowiesz się, czy kwas foliowy jest właś­ci­wie wchła­ni­any przez Twój orga­nizm.
 • Będziesz wiedzieć, czy masz zwięk­szone predys­pozy­c­je do zakrzepicy, która także może przy­czy­ni­ać się do poronienia.

.

Jed­nym z zaburzeń prowadzą­cych do wczes­nych poronień jest trom­bofil­ia, spowodowana najczęś­ciej jed­no- lub dwual­leliczny­mi  mutac­ja­mi lub polimor­fiz­ma­mi genów: czyn­ni­ka V (Lei­den), pro­trom­biny (20210G>A) i MTHFR (C677T).[1]

Trom­bofil­ia może prowadz­ić do zakrzepicy w łożysku, a przez to wpły­wać na wys­tępowanie poronień nawykowych, utrat ciąż w drugiej połowie ich trwa­nia, niewydol­noś­ci łożys­ka, stanu prze­drzu­cawkowego, wewnątrz­maci­cznego ograniczenia wzros­tu pło­du, czy też przed­w­czes­nego odd­zie­le­nia łożys­ka. [2]

Trom­bofil­ię wrod­zoną wymienia się pon­ad­to jako możli­wą przy­czynę poronień nawraca­ją­cych oraz powikłań w późnej ciąży, będą­cych praw­dopodob­nie następst­wem zakrzepicy w krąże­niu maci­czno-łożyskowym.[3]..

Stan fizjo­log­icznej nad­krzepli­woś­ci, który wys­tępu­je w ciąży może być zwielokrot­niony przez nabytą lub wrod­zoną trom­bofil­ię, co w ogrom­nym stop­niu zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej w ciąży, a zwłaszcza w połogu[4]Czy wiesz, że trombofilia wrodzona może przyczyniać się do:

 • wczes­nego poronienia (do 12 tygod­nia ciąży)
 • poronień nawykowych (trze­cie i kole­jne poronie­nie)
 • wewnątrz­maci­cznego obu­mar­cia pło­du
 • odd­zie­le­nia się łożys­ka
 • zahamowa­nia wzros­tu pło­du
 • wys­tąpi­enia wad u pło­du m.in. wad cewy ner­wowej
 • wys­tąpi­enia zakrzepicy

Do badania trombofilii wystarczy wymaz z wewnętrznej strony policzka

 

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą
QF-PCR. Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

..
.

Do wyko­na­nia bada­nia potrzeb­ny jest jedynie wymaz z policz­ka, który możesz pobrać za pomocą domowego zestawu, który możesz zamówić online na tej stron­ie. Dostar­czymy Ci go pod wskazany adres. Wyni­ki otrzy­masz w 14 dni roboczych.


Z
amów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres. Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę. Wymaz z policz­ka jest pewną i łatwą w pobra­niu próbką. 

 


trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-mutac­je czyn­nik V Lei­den i genu pro­trom­biny- zwięk­sza­ją ryzyko zakrzepicy, poronień, zahamowa­nia wzros­tu dziec­ka i innych patologii ciąży
-wari­anty C677T i A1298C MTHFR —  mogą powodować zaburzenia przyswa­janie kwa­su foliowego, C677T może przy­czy­ni­ać się do pod­wyżs­zonego poziomu homo­cys­teiny
-PAI-1/SERPINE1 oraz V R2 — przy­czy­ni­a­ją się do wys­tępowa­nia zakrzepicy i zawału ser­ca

 

Trombofilia wrodzona — badanie w placówce

Masz także możli­wość pobra­nia wymazu (lub krwi) w 1 z 200 naszych placówek. Jeśli chcesz umówić się na wiz­ytę wystar­czy, że do nas zadz­won­isz. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest całkowicie bezbolesne.Wybierz Pakiet PREMIUM i omów wynik ze specjalistą genetyki klinicznej

Jeśli nie —  w takim przy­pad­ku możesz umówić się na kon­sul­tację tele­fon­iczną z naszym spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej.
.
Lekarz na pod­staw­ie wyniku bada­nia oraz przeprowad­zonego wywiadu będzie mógł powiedzieć jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutac­je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.
.

Jak wygląda konsultacja? Kliknij i sprawdź.

.


Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at bada­nia gene­ty­cznych przy­czyn
  po poronie­niu 
 • dowiedzieć się więcej na tem­at badań po poronie­niu

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Inne bada­nia po poronie­niu:

Przeczytaj więcej:


Źródła:

1.M. Pasińs­ka, K. SOszyńs­ka, A. Runge, A. Dąbrows­ka, A. Juraszek, T. Janiszews­ka, O. Haus, Bada­nia moelku­larne w kierunku torm­bofil­ii u pac­jen­tek skierowanych do porad­ni gene­ty­cznej z powodu niepowodzeń ciążowych. Doswiad­czenia jed­nego ośrod­ka. Ginekol. Pol, 2012, 83, 178–182.
2. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
3. Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
4. M. Bar­lik, A. Sere­mak-Mrozikiewicz: Połóg – trom­bofil­ia. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 4, 238–239, 2013, s. 238
5. Roy­al Col­lege of Obste­tri­cians and Gynae­col­o­gists, Diag­nos­ty­ka i ter­apia w przy­pad­ku poronień nawraca­ją­cych w I i II trymestrze ciąży. Wyty­czne Roy­al Col­lege of Obste­tri­cians and Gynae­col­o­gists nr 17, kwiecień 2011
.

Przy­czyny poronieniaPrzy­czyny obu­mar­cia zar­o­d­kaPrzy­czyny wczes­nego obu­mar­cia ciążyBada­nia po poronie­niuBada­nia gene­ty­czne po poronie­niuBadanie przy­czyn poronieniaBadanie po poronie­niu Przy­czyny poronieńbada­nia gene­ty­czne martwego pło­dubada­nia gene­ty­czne martwego zar­o­d­kabada­nia gene­ty­czne po martwej ciąży, bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu, poronienia nawykowe, ciąża po poronie­niu, bada­nia po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronienia, badanie po poronie­niu, badanie po poronie­niu