Poznaj przyczynę poronienia

Depositphotos_80153630_originalPoroniłaś? Pamię­taj, że nadal masz dużą możli­wość urodzenia dziec­ka! Szansa na zdrowe potomst­wo po pier­wszym poronie­niu jest bard­zo duża — wynosi aż 95%. Ter­az najważniejsze jest poz­nanie przy­czyny poronienia
i wdroże­nie możli­wego leczenia, dzię­ki które­mu będziesz mogła lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży.

.
Jed­ną z przy­czyn poronienia może być trom­bofil­ia wrod­zona, dlat­ego też badanie to ma rekomen­dację Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego. Jej wczesne zdi­ag­no­zowanie i odpowied­nio dobrane lecze­nie przez lekarza znacznie zwięk­sza Two­je szanse  donosze­nie kole­jnej ciąży.

.

Rekomendacja_badanie_trombofiliaDlaczego to badanie warto wykonać szukając przyczyny poronienia

 • Dowiesz się, czy masz którąś z mutacji przy­czy­ni­a­jącą się do poronień
 • Szy­b­ciej pode­jmiesz odpowied­nie lecze­nie, które poz­woli Ci utrzy­mać kole­jną ciążę
 • Dowiesz się, czy kwas foliowy jest właś­ci­wie wchła­ni­any przez Twój orga­nizm i czy przyj­mowanie zwykłego kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne.
 • Będziesz wiedzieć, czy masz zwięk­szone predys­pozy­c­je do zakrzepicy, która także może przy­czy­ni­ać się do poronienia.

Jed­nym z zaburzeń prowadzą­cych do wczes­nych poronień jest trom­bofil­ia, spowodowana najczęś­ciej jed­no- lub dwual­leliczny­mi  mutac­ja­mi lub polimor­fiz­ma­mi genów: czyn­ni­ka
V (Lei­den), pro­trom­biny (20210G>A) i MTHFR (C677T).
[1]

.

Trom­bofil­ia może prowadz­ić do zakrzepicy w łożysku, a przez to wpły­wać na wys­tępowanie poronień nawykowych, utrat ciąż w drugiej połowie ich trwa­nia, niewydol­noś­ci łożys­ka, stanu prze­drzu­cawkowego, wewnątrz­maci­cznego ograniczenia wzros­tu pło­du, czy też przed­w­czes­nego odd­zie­le­nia łożys­ka. [2]

Trom­bofil­ię wrod­zoną wymienia się pon­ad­to jako możli­wą przy­czynę poronień nawraca­ją­cych oraz powikłań w późnej ciąży, będą­cych praw­dopodob­nie następst­wem zakrzepicy w krąże­niu maci­czno-łożyskowym.[3]


Czy wiesz, że trombofilia wrodzona może przyczyniać się do:

 • wczes­nego poronienia (do 12 tygod­nia ciąży)
 • poronień nawykowych (trze­cie i kole­jne poronie­nie)
 • wewnątrz­maci­cznego obu­mar­cia pło­du
 • odd­zie­le­nia się łożys­ka
 • zahamowa­nia wzros­tu pło­du
 • wys­tąpi­enia wad u pło­du m.in. wad cewy ner­wowej
 • wys­tąpi­enia zakrzepicy

 


Do badania trombofilii wystarczy wymaz z wewnętrznej strony policzka

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą
QF-PCR. Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

.
Do wyko­na­nia bada­nia potrzeb­ny jest jedynie wymaz z policz­ka, który możesz pobrać za pomocą domowego zestawu, który możesz zamówić online na tej stron­ie. Dostar­czymy Ci go pod wskazany adres. Wyni­ki otrzy­masz w 14 dni roboczych.

 

Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres. Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę. Wymaz z policz­ka jest pewną i łatwą w pobra­niu próbką. 

 


trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-mutac­je czyn­nik V Lei­den i genu pro­trom­biny- zwięk­sza­ją ryzyko zakrzepicy, poronień, zahamowa­nia wzros­tu dziec­ka i innych patologii ciąży
-wari­anty C677T i A1298C MTHFR —  mogą powodować zaburzenia przyswa­janie kwa­su foliowego, C677T może przy­czy­ni­ać się do pod­wyżs­zonego poziomu homo­cys­teiny
-PAI-1/SERPINE1 oraz V R2 — przy­czy­ni­a­ją się do wys­tępowa­nia zakrzepicy i zawału ser­ca

200-przychodni


Trombofilia wrodzona — badanie w placówce

 

Masz także możli­wość pobra­nia wymazu (lub krwi) w 1 z 200 naszych placówek. Jeśli chcesz umówić się na wiz­ytę wystar­czy, że do nas zadz­won­isz. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest całkowicie bezbolesne.

 


Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at bada­nia gene­ty­cznych przy­czyn
  po poronie­niu 
 • dowiedzieć się więcej na tem­at badań po poronie­niu

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


.Wybierz Pakiet PREMIUM i omów wynik ze specjalistą renata posmyk
genetyki klinicznej dr n. med. Renatą Posmyk

Swój wynik możesz omówić z naszym lekarzem gene­tykiem pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je, a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie. Więcej szczegółów o kon­sul­tacji tele­fon­icznej zna­jdziesz TUTAJ


Inne badania po poronieniu:

Przeczytaj więcej:

Źródła:

1.M. Pasińs­ka, K. SOszyńs­ka, A. Runge, A. Dąbrows­ka, A. Juraszek, T. Janiszews­ka, O. Haus, Bada­nia moelku­larne w kierunku torm­bofil­ii u pac­jen­tek skierowanych do porad­ni gene­ty­cznej z powodu niepowodzeń ciążowych. Doswiad­czenia jed­nego ośrod­ka. Ginekol. Pol, 2012, 83, 178–182.
2. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
3. Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
4. Stosowanie złożonych źródeł folianów w pro­fi­lak­tyce wad cewy ner­wowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedob­o­ra­mi folianów w okre­sie planowa­nia ciąży i w ciąży– State of the Art 2015

5. Roy­al Col­lege of Obste­tri­cians and Gynae­col­o­gists, Diag­nos­ty­ka i ter­apia w przy­pad­ku poronień nawraca­ją­cych w I i II trymestrze ciąży. Wyty­czne Roy­al Col­lege of Obste­tri­cians and Gynae­col­o­gists nr 17, kwiecień 2011
.

Przy­czyny poronieniaPrzy­czyny obu­mar­cia zar­o­d­kaPrzy­czyny wczes­nego obu­mar­cia ciążyBada­nia po poronie­niuBada­nia gene­ty­czne po poronie­niuBadanie przy­czyn poronieniaBadanie po poronie­niu Przy­czyny poronieńbada­nia gene­ty­czne martwego pło­dubada­nia gene­ty­czne martwego zar­o­d­kabada­nia gene­ty­czne po martwej ciąży, bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu, poronienia nawykowe, ciąża po poronie­niu, bada­nia po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronienia, badanie po poronie­niu, badanie po poronie­niu
.