Refundowany test na CeliakięRefundowany test na Celiakię

Jeżeli należysz do Opol­skiego, Śląskiego lub Dol­nośląskiego Odd­zi­ału NFZ oraz ist­nieją medy­czne wskaza­nia, to te badanie możesz wykon­ać nieod­płat­nie dzię­ki refun­dacji z NFZ.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Musisz jedynie uzyskać skierowanie do porad­ni gene­ty­cznej, które wys­tawi Twój lekarz prowadzą­cy oraz staw­isz się na wiz­ytę w porad­ni gene­ty­cznej- jest to wymóg konieczny.

Szer­sze szczegóły na tem­at pro­ce­dury wyko­na­nia badań refun­dowanych uzyska­cie Państ­wo dzwoniąc pod numery tele­fonów: (32) 445 34 36, 800 007 771 (bezpłat­na infolinia) lub pisząc na adres e-mail: biuro@testdna.pl

.

UWAGA: Przeprasza­my, ale w chwili obec­nej lim­i­ty refun­dowanych badań zostały już wyko­rzys­tane i badanie to jest niedostęp­ne.Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 12/07/2017