Sądowe ustalenie ojcostwa — jakie dokumenty są potrzebne do realizacji badania?

sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa odby­wa się zgod­nie z for­mal­ną pro­ce­durą. Przed pobraniem próbek wery­fikowana jest m.in. tożsamość badanych. Dlat­ego do punk­tu pobrań DNA należy przyjść z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi tożsamoś­ci. Sąd, dla którego wynik bada­nia gene­ty­cznego będzie najważniejszym dowo­dem w spaw­ie, musi mieć bowiem pewność, że w bada­niu brały udzi­ał odpowied­nie oso­by.

Sądowe ustalenie ojcostwa – na podstawie jakich dokumentów weryfikowana jest tożsamość badanych?

Uczest­ni­cy bada­nia mogą okazać dowód oso­bisty lub pasz­port. W przy­pad­ku dziec­ka, które nie skończyło jeszcze 18 lat, tożsamość potwierdza się na pod­staw­ie skró­conego odpisu aktu urodzenia. Wszys­tkie doku­men­ty muszą być oczy­wiś­cie ważne. Warto pamię­tać, że oprócz dom­nie­manego ojca i dziec­ka musi je okazać również mat­ka, ponieważ sądowe ustal­e­nie ojcost­wa wyma­ga jej udzi­ału w bada­niu. Pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um sporządza­ją kserokopie doku­men­tów tożsamoś­ci i dołącza­ją je później do doku­men­tacji z przeprowad­zonego bada­nia.

Na miejs­cu w placów­ce  oso­by biorące udzi­ał w teś­cie, z pomocą per­son­elu medy­cznego,  wyp­isu­ją też doku­men­ty zlece­nia bada­nia. Ich wypełnie­nie jest niezbędne, jeśli sądowe ustal­e­nie ojcost­wa ma dojść do skutku.

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak wygląda procedura pobrania materiału w placówce?

Przede wszys­tkim wszys­tkie prób­ki DNA (wymaz z policz­ka lub krew) pobiera oso­ba z per­son­elu medy­cznego. Otrzy­mu­je ona wcześniej spec­jalne upoważnie­nie od eksper­ta ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, pełniącego funkcję biegłego sądowego. Prób­ki pobier­ane są kole­jno od wszys­t­kich uczest­ników tes­tu. Aby sporządz­ić wymaz z policz­ka oso­ba upoważniona do jego pobra­nia wkła­da do ust pac­jen­ta spec­jal­ną, steryl­ną wymazówkę, czyli dłu­gi paty­czek z baweł­ni­aną nasad­ką na jed­nym z końców. Następ­nie doty­ka nią o wewnętrzną ścianę jed­nego z policzków i pociera – płyn­nym, ener­gicznym ruchem, ok. 10 razy, w kierunku tam i z powrotem. W ten sam sposób pobiera wymaz z drugiego policz­ka, przy pomo­cy odręb­nej wymazów­ki. Wszys­tko trwa zaled­wie chwilę, jest bez­pieczne i całkowicie bezbolesne.

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa wyma­ga również spisa­nia spec­jal­nego protokołu z pobra­nia, na których swo­je odręczne pod­pisy składa­ją wszys­tkie oso­by, od których pobra­no prób­ki DNA.

Dzię­ki for­mal­nej pro­ce­durze pobra­nia próbek, wynik bada­nia w kierunku sądowego ustal­e­nia ojcost­wa może zostać uży­ty jako wiary­god­ny dowód w spraw­ie.
W przy­pad­ku tes­tu pry­wat­nego rezul­tat anal­izy stanowi jedynie dowód wstęp­ny i to sąd decy­du­je, czy wystar­czy on do wyda­nia wyroku, czy potrzeb­ne jest sądowe ustal­e­nie ojcost­wa z pełną pro­ce­durą. Choć oczy­wiś­cie oba testy na ojcost­wo, zarówno sądowy jak i pry­wat­ny są tak samo pewne.

 

Data publikacji: 02/05/2017, Data aktualizacji: 10/12/2018