Sądowe ustalenie ojcostwa — krok po kroku

 

sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa odby­wa się na pod­staw­ie anal­izy próbek DNA pobranych od ojca, dziec­ka oraz mat­ki. Jeśli wynik bada­nia ma posłużyć jako dowód w toczą­cym się pro­ce­sie, to prób­ki pobier­ane są również w przez­nac­zonym do tego miejs­cu. Testy na sądowe ustal­e­nie ojcost­wa zawsze w sposób pewny i jed­noz­naczny określa­ją czy badane oso­by są ze sobą bio­log­icznie spokrewnione.

 

Sądowe ustalenie ojcostwa – pobranie próbek do testu sądowego odbywa się w placówce medycznej

 

Gdzie wszys­tkim zaj­mu­je się wyk­wal­i­fikowany per­son­el. Prób­ki w postaci wymazów z policz­ka pobiera zwyk­le upoważniony przez biegłego sądowego lekarz. Do wyniku bada­nia wys­taw­iana jest dodatkowo opinia, którą razem z wynikiem rodz­ice mogą przed­staw­ić w sądzie. Dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci doku­men­ty te będą stanow­iły pełnowartoś­ciowy dowód. Jeśli sądowe ustal­e­nie ojcost­wa ma dojść do skutku, to w bada­niu oprócz ojca i dziec­ka musi uczest­niczyć również mat­ka. Wyni­ka to stąd, że sprawdzane jest wtedy również macierzyńst­wo (chodzi o wyk­lucze­nie możli­woś­ci pod­mi­any noworod­ków w szpi­talu). Jed­nym przy­pad­kiem, kiedy moż­na odstąpić od tego obow­iązku jest śmierć mat­ki. Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa wyma­ga również wery­fikacji tożsamoś­ci wszys­t­kich badanych osób. Zan­im więc mat­ka, dziecko i ojciec odd­adzą prób­ki swo­jego DNA do anal­izy, przed­staw­ia­ją najpierw aktu­alne doku­men­ty tożsamoś­ci. Może to być dowód oso­bisty lub pasz­port i skró­cony odpis aktu urodzenia w przy­pad­ku mało­let­niego dziec­ka.

 

Sądowe ustalenie ojcostwa – w jakim przypadku warto sięgnąć po badanie DNA z formalną procedurą

 

Jeśli w grę wchodzą np. ali­men­ty lub spadek. Z sądowych testów na ustal­e­nie ojcost­wa korzys­ta­ją również kobi­ety, których part­nerzy nie chcą dobrowol­nie uznać swoich dzieci. Warto pamię­tać, że bada­nia DNA w sposób całkowicie pewny i jed­noz­naczny określa­ją czy dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, czy też nim nie jest.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 04/08/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018