Szansa na dłuższe życie dla dzieci z mukowiscydozą

Szansa na dłuższe życie dla dzieci z mukowiscydozą

Naukow­cy ze Stanów Zjed­noc­zonych sza­cu­ją, że dzieci urod­zone w 2010 roku, u których zdi­ag­no­zowano mukowis­cy­dozę będą żyć dłużej od tych urod­zonych we wcześniejszych lat­ach – infor­mu­je cza­sopis­mo Annals of Inter­nal Med­i­cine. Mukowis­cy­doza (ang. cys­tic fibro­sis, skrót CF) jest chorobą gene­ty­czną powodu­jącą postępu­jące uszkodzenia płuc oraz innych organów. W lat­ach 50. dzieci z mukowis­cy­dozą nie doży­wały nawet wieku szkol­nego.

 

 

 

 

W 1966 roku pow­stała spec­jal­na fun­dac­ja, której zadaniem stało się m.in. reje­strowanie osób cier­pią­cych na to schorze­nie. (Cys­tic Fibro­sis Foun­da­tion Patient Reg­istry). Według danych orga­ni­za­cji do 2010 roku pon­ad połowa z 26 000 pac­jen­tów osią­gała już wiek 18 lat — i więcej. Przy­czynił się do tego gwał­towny postęp medy­cyny oraz rozwój nowych metod leczenia choro­by. Aktu­al­i­zowanie danych na tem­at dłu­goś­ci życia ma zarówno dla samych pac­jen­tów, jak i ich rodzin niezwyk­le istotne znacze­nie. Daje bowiem nie tylko nadzieję, ale powala także przy­go­tować się na przyszłość. Infor­ma­c­je te mogą pomóc w planowa­niu odpowied­niej opie­ki zdrowot­nej, obe­j­mu­jącej coraz więk­szą liczbę dorosłych. Nadrzęd­nym celem przeprowad­zonych badań stała się oce­na dłu­goś­ci życia pac­jen­tów na przestrzeni lat 2000–2010. Anal­iza wykaza­ła, że wskaźnik przeży­cia wzras­ta w tem­pie wynoszą­cym 1,8% na rok.

Wszystko dzięki postępowi medycyny…

Naukow­cy przy­puszcza­ją, że dzieci urod­zone i zdi­ag­no­zowane w 2010 roku będą mogły żyć od 40 lat do nawet 56 lat — jeśli obec­na ten­denc­ja wzros­towa nie uleg­nie zmi­an­ie. Prob­lematy­ka wydłuże­nia życia osób cier­pią­cych na mukowis­cy­dozę jest w dal­szym ciągu przed­miotem dyskusji. Utrzy­manie odpowied­niego poziomu opie­ki zdrowot­nej, zapew­ni­a­jącej chorym lep­sze i dłuższe życie będzie wyma­gało dużych zasobów finan­sowych. Dzi­ałal­ność jed­nej orga­ni­za­cji pozarzą­dowej może być w tym przy­pad­ku niewystar­cza­ją­ca.

 

UWAGA! Nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia, a artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 04/12/2018