pakiet-bad-poro

Kon­sul­tacji udziela dr hab. n. med Alek­san­dra Jezela-Stanek. Lekarz, który od 15 lat spec­jal­izuje się m.in w diag­no­zowa­niu przy­czyn oraz lecze­niu niepowodzeń ciąży.

 

Data publikacji: 28/01/2016, Data aktualizacji: 01/02/2016