Chciałabyś zaszczepić się na HPV, ale już współżyłaś?

Jeśli jesteś zakażona HPV, szczepionka nie wyleczy zakażenia!

Przeprowad­zone doty­chczas bada­nia doty­czące skutecznoś­ci szczepi­on­ki prze­ciw gen­i­tal­nym typom HPV wskazu­ją na jej ogrom­ną (niemal 100%!) skuteczność w ochronie przed 4 typa­mi wirusa HPV- głównego czyn­ni­ka roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy. Dlat­ego też warto zaszczepić się prze­ci­wko tym naj­groźniejszym typom wirusa i chronić swo­je życie przed rakiem.  [1]

.

Sytu­ac­ja wyglą­da inaczej u kobi­et już zakażonych wirusem HPV. Przyję­cie szczepi­on­ki u nich jest bez­za­sadne gdyż szczepi­onka nie ma właś­ci­woś­ci leczniczych i nie wye­limin­u­je już ist­niejącego zakaże­nia. Co więcej, przyję­cie szczepi­on­ki u takich  kobi­et może nawet nieko­rzys­tanie dzi­ałać. Dlat­ego jeśli zamierza­sz się zaszczepić, wykon­aj najpierw test na HPV aby potwierdz­ić czy rzeczy­wiś­cie powin­naś ją zas­tosować!

Szczepi­onka jest ide­al­nym rozwiązaniem u  kobi­et, u których nie ma zakaże­nia HPV. Najczęś­ciej stosowana szczepi­onka powin­na chronić przed 4 typa­mi wirusa HPV (18,16,11,6). Jeśli dana kobi­eta jest zain­fekowana np: typem HPV 18 to szczepi­onka powin­na ochronić pac­jen­tkę przed pozostały­mi trze­ma typa­mi HPV ale nie przed typem 18. Nie przy­czyni się również do wye­lim­i­nowa­nia tego typu HPV z orga­niz­mu pac­jen­t­ki.
UWAGA!!  WHO przy­pom­i­na, że typy wirusa HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za 70% przy­pad­ków raka szyj­ki maci­cy. Infekc­je HPV odpowiedzialne są również za część nowot­worów pochwy, sro­mu, odby­tu, prą­cia oraz tak zwanych nowot­worów głowy i szyi. [2]

.

Jak mogę sprawdzić, czy mogę przyjąć szczepionkę na HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA (badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%. Inne bada­nia, takie jak cytolo­gia czy kol­poskopia (które powin­naś wykony­wać reg­u­larnie), mają nikłą czułość w wykry­wa­niu wirusa HPV. Dlat­ego test DNA HPV jako jedyny jest w stanie wykryć infekc­je i dodatkowo określić jakim typem wirusa HPV jest zarażona pac­jen­t­ka.

Porów­nanie skutecznoś­ci tes­tu HPV oraz cytologii…

 

 

[1] [2] http://www.profilaktykarakaszyjkimacicy.pl/aktualnosci_ip.php?ident=5
Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017