Badania genetyczne po poronieniu- ustalanie płci oraz przyczyn poronienia na materiale poronnym

Dzięki badaniu:

Ustal­i­cie płeć dziec­ka
Będzie mogli sko­rzys­tać z należą­cych się wam praw
Zbada­cie dziecko pod kątem wad gene­ty­cznych
Dowiecie się czy to przez geny doszło do poronienia
Skon­sul­tu­je­cie wynik z lekarzem gene­tykiem
Poz­na­cie zalece­nia gene­ty­ka oraz dowiedzie się jakie są rokowa­nia na kole­jne dziecko
Otrzy­ma­cie pomoc w pro­ce­durze urzę­dowo-for­mal­nej
Pomoże­my Ci prze­jść przez wszys­tkie for­mal­noś­ci i poradz­imy co najlepiej zro­bić w Państ­wa sytu­acji

“Bada­nia na mate­ri­ale poron­nym są bard­zo istotne dla diag­nos­ty­ki poronienia, W ich wyniku uzyskamy infor­ma­cję, czy stwierd­zona u pło­du niepraw­idłowość chro­mo­so­mowa ma charak­ter rodzin­ny (czyli czy mozę się powtórzyć w kole­jnych ciążach) czy też doty­czny tylko tego pło­du (pow­stała de nono i ryzyko powtórzenia jest niskie”

Prof. nadzw. dr hab n. med.  Alek­san­dra Jezela Stanek, spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej 

Ustalenie płci dziecko po poronieniu, umożliwi wam:

  • Rejes­trację dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Zor­ga­ni­zowanie pogrze­bu
  • Sko­rzys­tanie z 56 dniowego urlopu macierzyńskiego
  • Otrzy­manie zasiłku pogrze­bowego w wysokoś­ci 4000 zł
  • Staranie się o ubez­piecze­nie (jeżeli polisa to przewidu­je)

Badanie przy­czyn poronienia usta­la wys­tępowanie najpop­u­larniejszych wad gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za poronie­nie:

-Zespół Turn­era -Tri­somię 15 chro­mo­so­mu
-Zespół Dow­na -Tri­somię 16 chro­mo­so­mu
-Zespół Patau -Tri­somię 22 chro­mo­so­mu
-Zespół Edward­sa -Triploi­die

Badanie wykry­wa 85% rozpoz­nanych aber­racji chro­mo­so­mowych wys­tępu­ją­cych u poro­nionych dzieci.

 

Co badamy — badania po poronieniu?

Pod­czas bada­nia po poronie­niu, anal­izie pod­da­je­my frag­men­ty tkanek zabez­piec­zone pod­czas poronienia.
Bada­nia real­izu­je­my z:

  • Tkanek po poronie­niu zabez­piec­zonych w rozt­worze soli fizjo­log­icznej
  • Kos­mówek zabez­piec­zonych w soli fizjo­log­icznej
  • Bloczków parafi­nowych
  • Wielu innych próbek (zadz­woń do nas i dowiedz się więcej na tem­at próbek)

Badania po poronieniu – procedura krok po kroku

1. Zabez­piecze­nie mate­ri­ału

Bada­niu pod­dawany jest mate­ri­ał zabez­pieczany po poronie­niu. Lekarz powinien włożyć mate­ri­ał do jałowego pojem­ni­ka i zalać go rozt­worem soli fizjo­log­icznej, następ­nie zamknąć pojem­nik i dodatkowo zabez­pieczyć go taśmą lub folią. Jeżeli jest możli­wość, lekarz do bada­nia powinien zabez­pieczyć kos­mówkę.
W przy­pad­ku poronienia w domu, prób­ki moż­na zebrać samodziel­nie, zabez­piecza­jąc go tak samo w steryl­nym pojem­niku i wypeł­ni­a­jąc solą fizjo­log­iczną, dba­jąc o to by go nie zanieczyś­cić go.
Bada­niu pod­da­je­my też blocz­ki parafi­nowe, które szpi­tal zabez­piecza po bada­niu histopa­to­log­icznym. Blocz­ki najczęś­ciej odbiera się z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznej. Wniosek o wypoży­cze­nie bloczków prześle­my Państ­wu na maila. Takie badanie moż­na przeprowadz­ić nawet po kilku lat­ach.

2.Przesłanie mate­ri­ału do lab­o­ra­to­ri­um

Do bada­nia potrzeb­ny jest również wymaz z policz­ka mat­ki. Pobiera się go na zwykły paty­czek kos­me­ty­czny lub spec­jal­ną wymazówkę. Aby zebrać mate­ri­ał, należy dziesię­ciokrot­nie potrzeć końcówką po wewnętrznej stron­ie policz­ka. Następ­nym krok­iem jest wypełnie­nie for­mu­la­rzy zlece­nia bada­nia, które prześle­my Państ­wu mailowo. Następ­nie mate­ri­ał poron­nym, wymaz od mat­ki oraz for­mu­la­rze umieszcza­my w pudełku lub kar­tonie. Kiedy pacz­ka jest gotowa do przesła­nia, należy zadz­wonić pod numer + 48 881 378 486 i ustal­ić dogod­ny dla Państ­wa czas odbioru pacz­ki. Dar­mowy kuri­er zostanie wezwany na koszt lab­o­ra­to­ri­um. Kuri­er może ode­brać paczkę bezpośred­nio ze szpi­ta­la, przy­chod­ni lub domu. Należy pamię­tać o dobrym zabez­piecze­niu prób­ki oraz pacz­ki. Do cza­su przesła­nia pacz­ki, mate­ri­ał inny niż blocz­ki parafi­nowe należy prze­chowywać w lodów­ce.

3. Prze­bieg bada­nia

Badanie prze­b­ie­ga w dwóch eta­pach. Trwa od 3 do 9 dni.
I etap
— określe­nie płci dziec­ka i jakoś­ci prób­ki – Jeżeli prób­ka będzie dobrej jakoś­ci, przeprowadzanie drugiego eta­pu badań będzie możli­we.
II etap
Badanie określa­jące wys­tępowanie wad gene­ty­cznych, które mogły być przy­czyną poronienia.
Pod­czas bada­nia, porównu­je­my pro­file gene­ty­czne mat­ki oraz dziec­ka. Dzię­ki temu mamy całkow­itą pewność, że badane prób­ki pochodzą od dziec­ka.

4. Otrzy­manie wyniku i kon­sul­tac­ja gene­ty­cz­na

I etap
Od 3 do 5 dni roboczych
II etap
Od 1 do 4 dni od rozpoczę­cia anal­izy
Wyni­ki przekazu­je­my tele­fon­icznie, e-mailem, bądź lis­town­ie.
Po drugim etapie, skon­sul­tu­ją Państ­wo wynik bada­nia z lekarzem gene­tykiem bez dodatkowych kosztów. Uzyska­cie Państ­wo odpowiedzi na dodatkowe pyta­nia i dowiecie się co oznacza wynik. Pod­czas kon­sul­tacji, moż­na również omówić wyni­ki innych badań gene­ty­cznych.

5. Płat­ność za badanie

I etap
Ustal­e­nie płci dziec­ka oraz jakoś­ci prób­ki — 397 zł.
II etap
Ustal­e­nie wad gene­ty­cznych w mate­ri­ale poron­nym i kon­sul­tac­ja z gene­tykiem – 423 zł
Jeżeli przeprowad­zony zostanie tylko I etap nie zapłacą Państ­wo więcej niż 397 zł
Płat­noś­ci moż­na wykon­ać bezpośred­nio przed badaniem.

Bada­nia po poronie­niu – pro­ce­du­ra krok po kroku

Zaprasza­my do kon­tak­tu!