Tabletki antykoncepcyjne: jedno- i dwuskładnikowe

Sto­su­jesz już tablet­ki antykon­cep­cyjne lub dopiero zas­tanaw­iasz się nad rozpoczę­ciem ich przyj­mowa­nia? Zatem powin­naś wiedzieć, ze nie wszys­tkie tablet­ki są takie same – ich skład różni się nie tylko poziomem dawek, ale również zas­tosowanych hor­monów. Wyróż­nia się tablet­ki jed­noskład­nikowe i dwuskład­nikowe oraz tablet­ki jed­no­fa­zowe, dwu­fa­zowe, trój­fa­zowe i cztero­fa­zowe[1].

Tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe (minipigułki)

Jak sama nazwa mówi, tablet­ki te zaw­ier­a­ją jeden skład­nik – prog­esta­gen. Zazwyczaj jego zawartość w jed­nej tabletce to 0,075 mg. Dzi­ałanie antykon­cep­cyjne minip­igułek pole­ga na zwięk­sze­nie gęs­toś­ci i lep­koś­ci śluzu szyjkowego przez co sta­je się on nieprze­puszczal­ny dla plem­ników. Tablet­ki te powodu­ją również brak jajeczkowa­nia. Preparaty jed­noskład­nikowe przyj­mu­je się codzi­en­nie przez 28 dni. Bard­zo ważne jest to, aby przyj­mować je o stałej porze z dokład­noś­cią do 2–3 godzin, ponieważ później znacznie zmniejsza się ich skuteczność. W przy­pad­ku tych preparatów (w porów­na­niu do tabletek dwuskład­nikowych) nie ma 7 dniowej prz­er­wy, dlat­ego też nie wys­tępu­ją krwaw­ienia lub pojaw­ia­ją się niereg­u­larne plamienia.

Minip­iguł­ki, czyli tablet­ki jed­noskład­nikowe zale­cane są:

- kobi­etom karmią­cym pier­siom,

- palaczkom

- kobi­etom przed menopauzą.

Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne (DTA)

Estro­gen i prog­esta­gen to skład­ni­ki tej tablet­ki. Wg skali Pearla jej skuteczność to 0,1–0,8. W tym przy­pad­ku tablet­ki dzielą się jeszcze na:

-jed­no­fa­zowe (każ­da z 21 tabletek ma taki sam skład),

-dwu­fa­zowe (zaw­ier­a­ją dwa rodza­je tabletek z różną zawartoś­cią hor­monów),

-trój­fa­zowe (w opakowa­niu zna­j­du­ją się 3 rodza­je tabletek, które naśladu­ją nat­u­ral­ny cykl miesięczny).

Tablet­ki te w prze­ci­wieńst­wie do jed­noskład­nikowych przyj­mu­je się przez 21 dni, a następ­nie kiedy skończy się opakowanie robi się 7 dni prz­er­wy. W tych dni­ach powin­no wys­tąpić krwaw­ie­nie. Zgod­nie z zalece­ni­a­mi pier­wszą tabletkę z nowego opakowa­nia, kobi­eta powin­na przyjąć ósmego dnia – również w sytu­acji, gdy miesiącz­ka trwa dalej. Tablet­ki dwuskład­nikowe nie tylko są bard­zo dobrą for­mą antykon­cepcji, ale również mają dzi­ałanie zdrowotne: zmniejsza­ją ryzyko raka jajni­ka, wpły­wa­ją na polep­sze­nie stanu włosów i cery – zmniejsza­ją trądzik, skutecznie wpły­wa­ją na polep­sze­nie jakoś­ci życia kobi­et z PCOS zmniejsza­jąc objawy hiperan­dor­gen­e­mii.

Czy zatem tablet­ki te mają jakieś wady?

 

Wady dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej

 

 

Nieste­ty tak. Jeśli zostaną źle dobrane kobi­eta może zauważyć przy­bieranie na wadze, co wyni­ka z zatrzy­ma­nia wody w orga­nizmie. Poza tym ich przyj­mowanie zwięk­sza ryzyko groźnej zakrzepicy, dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne w swoich rekomen­dac­jach wydał bezwzględ­ny zakaz stosowa­nia doust­nej antykon­cepcji hor­mon­al­nej m.in. kobi­etom z czyn­ną lub prze­bytą zakrzepicą oraz trom­bofil­ią wrod­zoną (czyli gene­ty­cznie uwarunk­owaną skłon­noś­cią do tworzenia się zakrzepów)[2].

Tabletek dwuskład­nikowych nie powin­ny przyj­mować również panie z miażdży­cą, nad­ciśnie­niem i niewydol­noś­cią wątro­by.
.

Jaką antykoncepcję hormonalną powinnam przyjmować?

Jeśli chcesz mieć pewność, które tablet­ki hor­mon­alne są dla Ciebie bez­pieczne wykon­aj badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną. Dzię­ki temu będziesz wiedzieć, czy masz zwięk­szone ryzyko zakrzepicy. Jeśli wynik wskaże, że masz obec­ne mutac­je zwięk­sza­jące krzepli­wość krwi lekarz zale­ci Ci 1-skład­nikowe tablet­ki. Jeśli nie — będziesz mogła ze spoko­jem przyj­mować 2-skład­nikowe tablet­ki antykon­cep­cyjne.

Chcę bezpiecznie stosować antykoncepcję hormonalną, dlatego wybieram pakiet…

ANTYKONCEPCJA PAKIET STANDARD

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
zestaw do pobra­nia prób­ki
dar­mowa dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Koszt: 290 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

ANTYKONCEPCJA
PAKIET PREMIUM

anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
anal­iza mutacji genu pro­trom­biny
wari­ant C677T i 1298C genu MTHFR
dar­mowa dostawa i odbiór
pobranej prób­ki
PAI-1
V R2
zestaw do pobra­nia prób­ki

Koszt: 330 zł
Czas real­iza­cji:
14 dni roboczych

 

Podobne artykuły:

Jaką metodę antykon­cepcji najlepiej wybrać?
Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na a PCOS
Wszys­tko o antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródła:

[1] N. Kra­jew­s­ka: Żeńskie hor­mo­ny płciowe i antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, s. 30, 2016 r.

[2] Rekomen­dac­je Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego doty­czące wskazań i bez­pieczeńst­wa stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej oraz wewnątrz­maci­cznej, Ginekol Pol. 3/2014, 85, 234–239, s. 131

Tagi: antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, tablet­ki antykon­cep­cyjne, tablet­ki jed­noskład­nikowe, tablet­ki dwuskład­nikowe, antykon­cepc­ja a zakrzepi­ca, tablet­ki jed­no­fa­zowe, tablet­ki dwu­fa­zowe, tablet­ki trój­fa­zowe

Data publikacji: 15/10/2018, Data aktualizacji: 22/01/2019