Każdy kto choć trochę intere­sował się tem­atem testów ojcost­wa na pewno zauważył, że ceny badań real­i­zowanych w poszczegól­nych lab­o­ra­to­ri­ach znaczą­co różnią się od siebie. Anal­iza DNA do tes­tu na ojcost­wo wyglą­da zawsze tak samo. Skąd więc ta roz­bieżność cenowa? Dlaczego w jed­nym lab­o­ra­to­ri­um za pry­watne badanie ojcost­wa zapłacimy 600 zł, a w innym 1600 zł?

Tańszy czy droższy test na ojcostwo – który lepszy?Na czym polega badanie ?

Wszys­tkie testy na ojcost­wo real­i­zowane są według tego samego schematu oraz przy uży­ciu podob­nej tech­nologii. Najpierw należy pobrać prób­ki. Z otrzy­manych mate­ri­ałów trze­ba następ­nie wyi­zolować DNA i pod­dać je metodzie PCR, czyli zjawisku jego nam­noże­nia. W wyniku sek­wencjonowa­nia (odczy­ta­nia sek­wencji par nuk­leo­ty­dów) tworzy się indy­widu­lane pro­file gene­ty­czne. Anal­iza pro­fili, w tym ich porów­nanie, umożli­wia już nato­mi­ast wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie ojcost­wa.

Tańszy czy droższy test na ojcostwo?

Na wybór lab­o­ra­to­ri­um, które­mu zlec­imy test ojcost­wa wpły­wa wiele czyn­ników. Tym decy­du­ją­cym będzie zwyk­le zasob­ność port­fela. Możli­woś­ci finan­sowe klien­tów są różne. Jak już wspom­ni­ano w sieci moż­na jed­nak znaleźć tańsze i droższe ofer­ty. Jaka jest różni­ca między nimi?

Okazu­je się, że różnice w cen­nikach poszczegól­nych lab­o­ra­toriów wynika­ją nie ze sposobu anal­izy, lecz z paki­etów dodatkowych opcji, wchodzą­cych w skład danej ofer­ty.

Dodatkowe, bezpłatne usługi

Tym co różni droższe bada­nia od tanich testów na ojcost­wo jest dostęp­ność do paki­etu dodatkowych, zwyk­le bezpłat­nych usług. Zapewne wielu zada sobie ter­az pytanie: po co dodat­ki? Prze­cież każdy test albo wyk­luczy, albo potwierdzi ojcost­wo. Tym­cza­sem w toku anal­izy mogą się one okazać bard­zo przy­datne. Co obe­j­mu­je taki dodatkowy paki­et?

  • Pra­wo do ponownego pobra­nia prób­ki – dzię­ki tej usłudze mamy pewność, że w sytu­acji niepraw­idłowego pobra­nia wymazu za pier­wszym razem będziemy mogli liczyć na powtórne, bezpłatne pobranie próbek. W niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach za taką usługę obow­iązu­je dopła­ta w wysokoś­ci 200 -250 zł.
  • Pobranie próbek na miejs­cu w placów­ce – pobór próbek do tes­tu na ojcost­wo jest tak prosty, że moż­na go przeprowadz­ić samodziel­nie w domu. Jeśli jed­nak nie czu­je­my się na siłach, aby włas­noręcznie przy­go­tować wymazy zawsze może­my się udać do placów­ki i mieć pewność, że zajmą się tym pro­fesjon­al­iś­ci.
  • Wynik wraz z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi i anal­izą statysty­czną – pro­fesjon­alne lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne do każdego wys­taw­ionego wyniku dołącza­ją pro­file gene­ty­czne oraz rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Wynik zaw­ier­a­ją­cy takie infor­ma­c­je jest na pewno bardziej wiary­god­ny, a w razie zaist­nienia ewen­tu­al­nych wąt­pli­woś­ci daje pod­stawy do pod­ję­cia dal­szych dzi­ałań.
  • Test na ojcost­wo w opar­ciu o 24 mark­ery gene­ty­czne – do tej pory więk­szość badań gene­ty­cznych real­i­zowano w opar­ciu o 16 mark­erów gene­ty­cznych (specy­ficznych miejsc na DNA). Od niedaw­na niek­tóre placów­ki medy­czne zwięk­szyły tę pulę do 24. Rezul­tat bada­nia posz­er­zonego o dodatkowe mark­ery jest pewniejszy, zmniejsza praw­dopodobieńst­wo uzyska­nia niejed­noz­nacznego wyniku, a co za tym idzie koniecznoś­ci przeprowadzenia powtórnej anal­izy.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018