Test DNA HPVNAJSKUTECZNIEJSZY TEST NA RYNKU!

Badanie gene­ty­czne w kierunku zakaże­nia wirusem HPV jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zakaże­nia i pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w cel wye­lim­i­nowa­nia ryzy­ka groźnych powikłań! Pon­ad­to, to jedyne badanie, które jest w stanie wskazać jakim typem wirusa HPV jest zain­fekowana dana pac­jen­t­ka ( tzw. geno­ty­powanie).

  • 100% pewność wyniku
  • Możli­wość ustal­e­nia jakim typem HPV jest zakażona dana oso­ba
  • Test DNA HPV wykry­wa zakaże­nie nawet w fazie uta­jonej, gdzie nie ma żad­nych objawów
  • Możli­wość pobra­nia mate­ri­ału do bada­nia u swo­jego ginekolo­ga (Ogólnopol­s­ki zasięg)

 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017