Test na celiakię

Celi­akia jest pod­stęp­ną chorobą gene­ty­czną i jak każde schorze­nie, warto ją zaw­cza­su zdi­ag­no­zować. Ta choro­ba objaw­ia się w różny sposób i najczęś­ciej objawy moż­na pow­iązać z inny­mi choroba­mi, co znaczą­co utrud­nia diag­nos­tykę. Niewykry­ta i nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do nowot­woru w obrę­bie prze­wodu pokar­mowego.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Dlaczego warto wykonać test na celiakię?

 Wyk­luczysz celi­ak­ię w 100%Test na celiakię
 Unikniesz biop­sji jeli­ta
Wystar­czy jed­no badanie na całe życie. Geny się nie zmieni­a­ją
 Test możesz zamówić do domu

 Oszczędź pieniądze i czas

Najsz­er­szy paki­et w najlep­szej cenie 297zł!

 Nie musisz prz­ery­wać diety bezg­lutenowej i ryzykować
Dodatkowe badanie HLA-DR4 który wpły­wa na cukrzy­cę oraz zaple­nie stawów GRATIS

Dla kogo przeznaczone jest badanie

Diag­noza celi­akii jest niezwyk­le waż­na ponieważ odpowied­nia dieta spowodu­je cofnię­cie objawów, oraz zwięk­szy kom­fort życia pac­jen­ta. Z kolei nielec­zona postać choro­by trzewnej może doprowadz­ić do bard­zo groźnych powikłań! Badanie przez­nac­zone jest dla osób, które zauważyły u siebie objawy mogące świad­czyć o rozwi­ja­jącej się choro­bie trzewnej — celi­akii lub też osób, u których przeprowad­zono już bada­nia w kierunku diag­nos­ty­ki tego schorzenia, niem­niej jed­nak nie dały one 100% odpowiedzi.

.

Jeśli w Two­jej rodzinie wys­tąpiła celi­akia warto pod­dać bada­niu inne oso­by z rodziny w celu wyk­luczenia schorzenia — choro­ba trzew­na może być uwarunk­owana gene­ty­cznie. UWAGACeli­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Warto wiedzieć:

Co bada test na celiakię?

W teś­cie na celi­ak­ię określa się obec­ność układu HLA-DQ2 lub HLA-DQ8 i HLA-DR4, ponieważ pon­ad 95 % osób chorych na celi­ak­ię posi­a­da taki układ genów. Mate­ri­ał do bada­nia pobier­any jest samodziel­nie przez pac­jen­ta za pomocą spec­jal­nego zestawu, przesyłanego pac­jen­towi pocztą. W bada­niu wyko­rzysty­wany jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka.

 

Celiakia — Jak wykonać badanie?

Aby wykon­ać badanie wystar­czy tele­fon­icznie lub inter­ne­towo zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek albo umówić się na wiz­ytę w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­nia w całej Polsce. Na każde two­je pytanie odpowiemy na cza­cie lub pod numerem tele­fonu 665–761-161

dwa sposoby

Badanie celiakiaBadanie celiakia

 


Kiedy warto przeprowadzić test na celiakię?

Badanie na celi­akie warto wykon­ać, kiedy two­je dziecko lub dorosły członek rodziny:

 

 • ma niską wagę ciała i brak apety­tu
 • cier­pi na bóle brzucha i wzdę­cia,
 • cho­ru­je na cukrzyce typu I
 • zma­ga się ze schorzeni­a­mi tar­czy­cy
 • pojaw­ia­ją się prob­le­my skórne
 • wys­tępu­je ane­mia
 • ma niedobo­ry żelaza
 • ma niską odporność i częs­to cho­ru­je,
 • rozwi­ja­ją się afty oraz zapale­nia kącików
 • ma prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 • jest osowiały, braku­je mu energii
 • częste stany depresyjne, przygnę­bi­enia
 • jeśli u kogoś z rodziny wykry­to już tę chorobę,
 • jeśli objawy celi­akii są niety­powe
 • jeśli wys­tępu­je ukry­ta for­ma celi­akii
 • jeśli wys­tępu­ją objawy wskazu­jące na celi­ak­ię a trady­cyjne metody nie dają jed­noz­nacznego wyniku

Wys­tąpi­e­nie niepoko­ją­cych objawów jest pier­wszym syg­nałem do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego. Otrzy­manie wyniku oraz wyk­lucze­nie celi­akii, poz­woli na określe­nie praw­idłowej diag­nos­ty­ki.

 .UWAGA! Celi­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpoob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Badanie Celiakia — Zamów zestaw do pobrania próbek

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Ciebie bezpłat­nie

.

Badania celiakia cena

Przeczytaj więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

BADANIE GENETYCZNE CELIAKIA
celi­akia

celi­akia badanie
celi­akia test

celi­akia objawy
choro­ba trzew­na
choro­ba trzew­na badanie

Koszt badanie celi­akia

 

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 07/12/2017