Test na ojcostwo — czy przeziębienie może zmienić wynik badania?

 

test na ojcostwo

Planowałeś właśnie pobrać od dziec­ka prób­ki do tes­tu na ojcost­wo, ale dopadło go wyjątkowo paskudne przez­ię­bi­e­nie? Zas­tanaw­iasz się, czy infekc­ja mogła­by w jakikol­wiek sposób zmienić wynik bada­nia DNA? Bez obaw! Z powodu choro­by nie musisz rezyg­nować z pobra­nia próbek, gdyż nie będzie ona miała najm­niejszego wpły­wu na wynik. Test na ojcost­wo jest zawsze pewny – nieza­leżnie od stanu zdrowia badanej oso­by.

 

 

 

 

Test na ojcostwo - da pewny wynik, nawet jeśli uczestnik badania był chory albo brał leki

 

Prób­ki do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać nawet od dziec­ka z katarem czy bólem gardła. Jeśli maluch zaży­wa reg­u­larnie jakieś leki, przykład­owo na cukrzy­cę, to też nie musi ich odstaw­iać przed pobraniem. Ani leki, ani choro­ba nie zmienią w żaden sposób mate­ri­ału gene­ty­cznego, na którego anal­izie opiera się prze­cież każdy test na ojcost­wo. DNA nie uleg­nie zmi­an­ie również pod wpły­wem innych czyn­ników, takich jak papierosy, alko­hol albo choć­by mar­i­hua­na. Bez znaczenia jest również wiek badanego. Nasze DNA wyglą­da bowiem zawsze tak samo -nieza­leżnie od tego, czy mamy lat 20, czy 60. Wpły­wu na wynik nie będzie miało również miejsce, z którego wyi­zolowano to DNA, gdyż wszędzie jest ono iden­ty­czne. Test na ojcost­wo z powodze­niem może się więc odbyć z udzi­ałem takich próbek, jak wymaz z policz­ka, ze zna­j­du­ją­cy­mi się w nim komórka­mi nabłon­ka, włosy z cebulka­mi, zaschnię­ta na kawałku mate­ri­ału krew, zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na czy wycięte ze skórka­mi paznok­cie. Wszys­tkie te prób­ki są tak samo użyteczne w bada­niu i na ich pod­staw­ie moż­na pewnie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo.

 

Test na ojcostwo - do pobrania próbek nie trzeba być na czczo

 

Nie musisz więc wraz z dzieck­iem rezyg­nować z jedzenia na całe 6 godzin, tak jak wyma­ga tego cho­ci­aż­by stan­dar­d­owa mor­folo­gia. Wystar­czy, że na 1 godz­inę przed pobraniem nie będziecie już spoży­wać żad­nych posiłków, żuć czy pić słod­kich napo­jów (typu cola, sok, herba­ta itp.). Może­cie pić za to czys­tą wodę. Jeśli maluch z powodu choro­by bierze np. pastyl­ki do ssa­nia albo anty­bio­tyk w płynie, to je też należy odstaw­ić. Jeśli zaś Ty jesteś palaczem, to na ok. 1 godz­inę przed pobraniem zrezygnuj z papierosów.

Data publikacji: 06/10/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018