Test ojcostwa – teraz wystarczy wypełnić formularz i wysłać go z dowolną próbką

test ojcostwa

Nie musisz już zamaw­iać zestawu do pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego w domu. Jeśli chcesz zre­al­i­zować pewny test ojcost­wa, pobierz i uzu­pełnij for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie www, wydrukuj i pod­pisz. Prześlij go następ­nie do lab­o­ra­to­ri­um z dowol­ny­mi próbka­mi pochodzą­cy­mi od Ciebie i dziec­ka.

Test ojcostwa – jakie próbki przyjmowane są do badania

Test ojcost­wa możesz wykon­ać w zasadzie z każdej prób­ki mikroślad­owej, na której zna­j­du­je się DNA oso­by biorącej w nim udzi­ał. Do bada­nia na ojcost­wo z powodze­niem nada­ją się włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, guma do żucia, szk­lan­ki albo sztućce. Równie dobrą próbką będzie smoczek albo gryzak dziecię­cy, butel­ki, pusz­ki po napo­jach, jak i wiele innych przed­miotów codzi­en­nego użytku.  Każdy z nich będzie tak samo wartoś­ciowym źródłem DNA. Wybierz więc taki przed­miot, do którego masz po pros­tu najłatwiejszy dostęp.

Test ojcostwa – jak prawidłowo pobrać próbki do badania

Prób­ki mikroślad­owe zbier­aj tak, aby ich nie zanieczyś­cić. Zan­im dotkniesz przed­mio­tu, z którego zamierza­sz wykon­ać test ojcost­wa, ubierz więc jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Jeśli ich nie masz, z powodze­niem możesz też użyć foliowego worecz­ka lub chus­tecz­ki higien­icznej. Chodzi tutaj o to, by nie dotykać goły­mi ręka­mi próbek w tych miejs­cach, gdzie może zna­j­dować się DNA badanej oso­by (włosie szc­zotecz­ki do zębów, ostrze maszyn­ki do gole­nia czy gum­ka smocz­ka). Jeśli prób­ki, które pobrałeś są mokre, odłóż je na jak­iś czas, aby dokład­nie wyschły i dopiero potem zapakuj do czys­tej, papierowej kop­er­ty lub jałowego pojem­ni­ka na mocz. Przed­mio­ty szk­lane, takie jak kubek czy szk­lan­ka, włóż do tek­tur­owego lub plas­tikowego pudeł­ka. Dzię­ki temu Two­je prób­ki nie potłuką się pod­czas trans­portu. Jeśli test ojcost­wa zamierza­sz wykon­ać z włosów wyr­wanych z cebulka­mi, to je możesz z kolei umieś­cić w woreczku zap­inanym strunowo.

Gotowe mate­ri­ały możesz przynieść oso­biś­cie do najbliższego punk­tu pobrań DNA, wysłać pocztą lub przekazać przez kuri­era, który przy­jedzie i odbierze je od Ciebie, a następ­nie dostar­czy pros­to do lab­o­ra­to­ri­um. Zapewne zas­tanaw­iasz się jak na Two­je prób­ki wpłynie trans­port, czy dotrą do lab­o­ra­to­ri­um w całoś­ci, czy zna­j­du­jące się w nich DNA będzie na tyle dobrej jakoś­ci, że lab­o­ra­to­ri­um uda się wykon­ać test ojcost­wa. Zapew­ni­amy Cię, że dobrze zabez­piec­zone prób­ki potrafią przetr­wać nawet 2-tygod­niowy trans­port. A nawet, gdy­by po wstęp­nej anal­izie próbek okaza­ło się, że są za słabej jakoś­ci  i nie moż­na ustal­ić z nich pro­fili gene­ty­cznych, to lab­o­ra­to­ri­um niezwłocznie skon­tak­tu­je się z Tobą i poprosi o dosłanie innego mate­ri­ału. Zostanie on następ­nie bezpłat­nie prze­badany.

Test ojcostwa – jak wygląda jego zlecenie, gdy pacjent nie zamawia zestawu

Pobierz ze strony www intere­su­ją­cy Cię for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, uzu­pełnij go, wydrukuj i pod­pisz we wszys­t­kich polach zaz­nac­zonych na żół­to. Tak wypełniony doku­ment włóż do zaadresowanej kop­er­ty wraz ze wszys­tki­mi pobrany­mi próbka­mi i wyślij do lab­o­ra­to­ri­um. Po kilku dni­ach dowiesz się czy test ojcost­wa potwierdz­ił czy wyk­luczył pokrewieńst­wo między badany­mi. Infor­ma­c­ja, którą otrzy­masz będzie pew­na i jed­noz­nacz­na.

Test ojcostwa – pewny z każdego rodzaju próbki

W więk­szoś­ci lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych przyjęło się, że stan­dar­d­owym źródłem mate­ri­ału DNA do bada­nia na ojcost­wo jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Bo pobiera się go najłatwiej, jest najbardziej trwały i nie trze­ba przy jego anal­izie wyko­rzysty­wać aż tylu odczyn­ników. W rzeczy­wis­toś­ci każ­da prób­ka ma jed­nak taką samą wartość w bada­niu, pod warunk­iem, że anal­izu­je ją doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um. Warto mieć świado­mość, że DNA znalezione w komórkach nabłon­ka jamy ust­nej niczym nie różni się od DNA obec­nego w cebulkach włosów czy na maszynce do gole­nia. W związku z tym test ojcost­wa jest pewny, nieza­leżnie od tego, jaki przed­miot posłuży nam za próbkę do anal­izy.

Data publikacji: 02/03/2017, Data aktualizacji: 07/12/2018