Trombofilia wrodzona badanie Bydgoszcz

Wykonaj badanie na trombofilię wrodzoną w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz z policz­ka, a następ­nie przekaże
go do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik otrzy­masz w prze­ciągu 14 dni roboczych. 

Co da Ci wykonanie badania na trombofilię wrodzoną?

  •  dowiesz się, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owaną nad­krzepli­wość
  • zyskasz kom­plek­sową infor­ma­cję o tym, czy masz zwięk­szone ryzyko zakrzepicy, zawału ser­ca, udaru mózgu, miażdży­cy
  •  dowiesz się, czy właś­ci­wie przyswa­jasz kwas foliowy, a co za tym będziesz mogła dos­tosować jego odpowied­nią for­mę, aby zapewnić swo­je­mu dziecku jak najlep­sze warun­ki do roz­wo­ju

.

Badanie obejmuje:

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik

.

Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.

Badanie trombofilii wrodzonej możesz wykonać bez wychodzenia z domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą ok. 10-krot­nie potrzesz wnętrze policz­ka. Tak pobrany mate­ri­ał zapaku­jesz do dołąc­zonego worecz­ka i kop­er­ty, a następ­nie wyślesz go do lab­o­ra­to­ri­um. 

Zestaw do badania na HPV

.
Badanie trombofilia wrodzona

Cena 330 zł (zestaw dostar­czymy do Ciebie kuri­erem za dar­mo!)

przejdź do sklepu

.

.

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Byd­goszcz, Świecie, Chełm­no, Nakło
.

Jak do nas trafić?

Adres
BTrom­bofil­ia wrod­zona badanie — Byd­goszcz
ul. Kar­ło­wi­cza
85–092 Byd­goszcz
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(52) 569 11 16; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli
od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Dworzec Auto­bu­sowy lub Ron­do Ossolińs­kich

Auto­busy: 55, 59, 64, 67

Tramwa­je: 2, 3, 4, 8

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Byd­goszczy moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Muzeum Oświaty Peda­go­gicz­nej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, Zespół Szkół nr 10, Samodziel­ny Pub­liczny Wielospec­jal­isty­czny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych, Szpi­tal Uni­w­er­sytec­ki im. dr. Antoniego Jurasza

Czy wiesz, że…

ptgPol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne rekomen­du­je badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną
szczegól­nie pac­jen­tkom, które poroniły.

 

.

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, trom­bofil­ia wrod­zona w ciąży, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niubadanie genu mth­fr, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.

.