Trombofilia wrodzona badanie Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy Państwa do naszej przychodni w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wykonają Państwo badanie na trombofilię wrodzoną

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka oraz pomoże wypełnić niezbęd­ną doku­men­tację.

Co da Ci wykonanie badania na trombofilię wrodzoną?

  •  dowiesz się, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owaną nad­krzepli­wość
  • zyskasz kom­plek­sową infor­ma­cję o tym, czy masz zwięk­szone ryzyko zakrzepicy, zawału ser­ca, udaru mózgu, miażdży­cy
  • dowiesz się, czy właś­ci­wie przyswa­jasz kwas foliowy, a co za tym będziesz mogła dos­tosować jego odpowied­nią for­mę, aby zapewnić swo­je­mu dziecku jak najlep­sze warun­ki do roz­wo­ju.

Badanie obejmuje:

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik

Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Gorzów Wielkopol­s­ki, Strzelce Kra­jeńskie, Drez­denko, Sulęcin, Międzyrzecz

Jak do nas trafić?

Adres
Trom­bofil­ia badanie — Gorzów Wielkopol­s­ki
ul. Łuży­c­ka
66–400 Gorzów Wielkopol­s­ki
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(95) 783 54 05
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek i śro­da: 10:00–21:00
wtorek i czwartek: 10:00–15:00
piątek: 16:00–21:00
sob­o­ta: 9:00–13:00
Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Kat­e­dra 3/Katedra 2

Auto­bus: 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 125

Tramwa­je: 1, 2

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Gor­zowie Wielkopol­s­ki moż­na znaleźć tutaj

W pobliżu:

Pocz­ta, Gale­ria Młyńs­ka, Klub Sportowy PRETORIAN, Urząd Mias­ta, Kat­e­dra, Bib­liote­ka Pub­licz­na, Wojew­ódz­ka i Miejs­ka, Park Wios­ny Ludów, Stary Rynek.

Czy wiesz, że…

ptgPol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne rekomen­du­je badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną
szczegól­nie pac­jen­tkom, które poroniły.

 

.

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, trom­bofil­ia wrod­zona w ciąży, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niubadanie genu mth­fr, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.

.