Trombofilia wrodzona badanie Opole

Zapraszamy Państwa do naszej przychodni w Opolu, gdzie wykonają Państwo badanie na trombofilię wrodzoną

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka oraz pomoże wypełnić niezbęd­ną doku­men­tację.

Co da Ci wykonanie badania na trombofilię wrodzoną?

  •  dowiesz się, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owaną nad­krzepli­wość
  • zyskasz kom­plek­sową infor­ma­cję o tym, czy masz zwięk­szone ryzyko zakrzepicy, zawału ser­ca, udaru mózgu, miażdży­cy
  • dowiesz się, czy właś­ci­wie przyswa­jasz kwas foliowy, a co za tym będziesz mogła dos­tosować jego odpowied­nią for­mę, aby zapewnić swo­je­mu dziecku jak najlep­sze warun­ki do roz­wo­ju

.

Badanie obejmuje:

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik

Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Opole, Strzelce Opol­skie, Krap­kow­ice, Olesno

Jak do nas trafić?

Adres
Badanie trom­bofil­ia wrod­zona — Opole
ul. Waryńskiego
45–031 Opole
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(77) 547 43 88
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek: 8:00–18:00,
wtorek-czwartek: 8:00–19:00,
piątek: 8:00–15:35.
Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wizyty.Telefoniczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Luboszy­c­ka — Tatrzańska/Nysy Łuży­ck­iej — Ron­do

Auto­busy: 3, 7, 18, 21.

Pełny rozkład moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Api-Med Apte­ka, Aka­demic­ki Związek Sportowy, AZS PO Kort tenisowy, Wojew­ódz­ki Inspek­torat Ochrony Środowiska, Uni­w­er­sytet Opol­s­ki

Czy wiesz, że…

ptgPol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne rekomen­du­je badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną
szczegól­nie pac­jen­tkom, które poroniły.

 

.

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, trom­bofil­ia wrod­zona w ciąży, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niubadanie genu mth­fr, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.

.

.