Trombofilia wrodzona — jak ją dziedziczymy?

Trom­bofil­ia wrod­zona jest gene­ty­czną skłon­noś­cią orga­niz­mu do tworzenia zakrzepów. Oznacza to, że jeśli wys­tępu­je ona u jed­nego lub obo­j­ga rodz­iców, to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że ją odziedz­iczyliśmy. Dlat­ego też tak waż­na jest rodzin­na diag­nos­ty­ka!
.

Jak wykonasz badanie?

Aby sprawdz­ić, czy masz trom­bofil­ię wrod­zoną wystar­czy, że wykonasz test gene­ty­czny. Dzię­ki temu możesz zde­cy­dowanie wcześniej włączyć odpowied­nie lecze­nie i wye­lim­i­nować czyn­ni­ki, które sprzy­ja­ją pow­stawa­niu zakrzepów, są  to m.in.: papierosy, antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, otyłość, siedzą­cy tryb życia, długie i częste podróże. Współwys­tępowanie które­goś z czyn­ni­ka i mutacji czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, genu MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, V R2 znacze­nie pod­nosi praw­dopodobieńst­wo zakrzepicy.

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-wari­ant C677T genu MTHFR

-wari­ant A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2

 

 

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu z wymazu z policz­ka lub w 1 z 200 naszych przy­chod­ni w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę. Wymaz z policz­ka jest pewną i łatwą w pobra­niu próbką.

 

Trombofilia wrodzona — w jaki sposób ją dziedziczymy?

Każdy z nas od swoich rodz­iców otrzy­mu­je jed­ną kopię genu. Dzię­ki temu posi­adamy parę kopii – po jed­nej od każdego rodz­i­ca.

Leg­en­da: kolor zielony -praw­idłowy gen, kolor czer­wony – wadli­wy gen

07Rodz­ice są zdrowy­mi homozy­go­ta­mi:
wów­czas potomst­wo dziedz­iczy wyłącznie praw­idłowe kopie genów
08Jeden z rodz­iców jest het­erozy­gotą — ma 1 kopię praw­idłowego genu i 1 kopię wadli­wego genu:

możli­wość, że jed­no z dzieci  także będzie nosi­cielem danej mutacji

09Rodz­ice są het­erozy­go­ta­mi:
jeśli obo­je przekażą dziecku praw­idłowy wari­ant genu – może być ono całkowicie zdrowe. Ist­nieje także praw­dopodobieńst­wo, że dziecko od jed­nego z rodz­iców odziedz­iczy niepraw­idłową kopię genu, wów­czas będzie het­erozy­gotą. Jest także możli­wość, że dziecko uzys­ka od obo­j­ga rodz­iców dwie kopie zmu­towanego genu – w takim przy­pad­ku będzie ono homozy­gotą obciążoną chorobą
10Jed­no z rodz­iców jest homozy­gotą obciążoną chorobą (ma oby­d­wa niepraw­idłowe wari­anty genów), dru­gi zaś nie posi­a­da żad­nej mutacji:
w takim przy­pad­ku dziecko zawsze będzie het­erozy­gotą
11Jeden z rodz­iców jest homozy­gotą, dru­gi zaś het­erozy­gotą:
dzieci mogą być albo homozy­go­ta­mi obciążony­mi chorobą albo het­erozy­go­ta­mi
12Kiedy rodz­ice są homozy­go­ta­mi obciążony­mi chorobą to również całe ich potomst­wo będzie homozy­go­ta­mi obciążony­mi chorobą

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 22/01/2016, Data aktualizacji: 22/01/2019