Trombofilia szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży i połogu

trombofilia w ciąży

Trom­bofil­ia, która częs­to nie daje żad­nych objawów jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży i połogu. Nie tylko odpowia­da za wiele poronień nawykowych, stanowi najwięk­sze ryzyko dla powikłań w II i III trymestrze ciąży, ale też może zwięk­szać ryzyko wys­tąpi­enia wad cewy ner­wowej u dziec­ka. Choć brz­mi to groźnie, to najważniejsze, że jej skutkom moż­na prze­ci­wdzi­ałać wdraża­jąc odpowied­nie lecze­nie (bez­pieczne dla mat­ki i dziec­ka). Wczesne zdi­ag­no­zowanie trom­bofil­ii wrod­zonej może uchronić Ciebie i dziecko przed groźny­mi i nieod­wracal­ny­mi skutka­mi.

 

Dlaczego warto wiedzieć?

Wiele przyszłych mam przez lata żyje w nieświado­moś­ci bo nie ma żad­nych objawów trom­bofil­ii. Częs­to trud­no jest nam również pogodz­ić się z myślą, że może­my mieć chorobę gene­ty­czną więc wolimy się nie badać bo “lep­iej nie wiedzieć”. Jeśli w rodzinie nikt nie miał zdi­ag­no­zowanej trom­bofil­ii wyk­lucza­my ją u siebie bo prze­cież „to rodzinne”. Tym­cza­sem wrod­zona postać tej choro­by może doty­czyć nawet 10% pop­u­lacji i częs­to wys­tępu­je u rodz­iców w postaci nie dającej żad­nych objawów i ujaw­nia się dopiero u dzieci. Jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży i połogu.

Badanie wykonu­je się raz na całe życie i daje ono wiele infor­ma­cji, które będą miały istot­ny wpływ na bez­pieczną ciąże i poród.

 

Wykonując test na trombofilię dowiesz się:

  • Czy jesteś w grupie kobi­et, którym trom­bofil­ia utrud­nia zajś­cie w ciążę
  • Czy jesteś w grupie kobi­et szczegól­nie zagrożonej kom­p­likac­ja­mi ciąży w II i III trymestrze
  • Czy jesteś w grupie kobi­et, którym może przy­trafić się zator płuc­ny w trak­cie ciąży lub połogu, (może on doprowadz­ić nawet do śmier­ci)
  • Czy jesteś w grupie kobi­et, którym zagraża wewnątrz­maci­czne obu­mar­cie pło­du
  • Czy jesteś w grupie kobi­et szczegól­nie zagrożonych choroba­mi układu krąże­nia i udarem
  • Czy jesteś w grupie kobi­et szczegól­nie narażonych na zakrzepicę żyl­ną i tęt­niczą, udar mózgu i zawału ser­ca

Jed­no badanie tak wiele odpowiedzi!

Jak można zbadać?

Badanie na trom­bofil­ię jest bard­zo proste. Wystar­czy kupić domowy test i samodziel­nie w domu pobrać próbkę (wymaz z policz­ka) lub też przyjść do jed­nej z naszych przy­chod­ni (pon­ad 200 przy­chod­ni w Polsce) i wykon­ać badanie na miejs­cu (prosimy wcześniej o kon­takt i rejes­trację wiz­y­ty). Samo pobranie prób­ki trwa zaled­wie kilka­naś­cie sekund i jest bezbolesne. Koszt bada­nia to 330 zł. Możesz zapłacić za badanie z góry lub kupić tylko domowy zestaw (80 zł) a za anal­izę próbek zapłacić przy odsyła­niu próbek do lab­o­ra­to­ri­um (250 zł). Zestaw jest ważny dwa lata i w tym cza­sie możesz zle­cić badanie.

kup_zestaw_02

umow_sie_na_wizyte_w_lokalnym_oddziale

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz


Dzięku­je­my za zau­fanie!

.

Data publikacji: 30/09/2015, Data aktualizacji: 24/04/2019