Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki MacicyEuropejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, 24–30 stycznia 2010

Czy nie jest tak, że wszędzie słyszysz o raku szyj­ki maci­cy, o tym jak bard­zo zagraża życiu, jak wiele kobi­et prze­grało z nim walkę? A czy nie jest tak, że myślisz sobie „mnie ten prob­lem nie doty­czy”? Rak szyj­ki maci­cy doty­ka co roku praw­ie 3,5 tysią­ca kobi­et w Polsce i jest drugą najczęst­szą chorobą nowot­worową wśród kobi­et!

Rak szyj­ki maci­cy nie bierze się znikąd – jego głównym winowa­jcą jest wirus Bro­daw­cza­ka Ludzkiego znany jako HPV (z ang. Human Papil­lo­ma Virus).

Więcej infor­ma­cji na tem­at HPV zna­jdziesz tutaj…

Tydzień Wal­ki z Rakiem Szyj­ki Maci­cy” orga­ni­zowany w dni­ach 24 – 30 sty­cz­nia 2010 roku ma za zadanie uświadomie­nie kobi­etom jak niebez­pieczny jest ten typ nowot­woru. To jeden z najwięk­szych wrogów i niszczy­cieli kobi­et, dlat­ego nie moż­na go lekce­ważyć! Statysty­ki są zatr­waża­jące, a poczu­cie kobi­et, że „nic już nie da się zro­bić” biją na alarm!

Nie jesteśmy obo­jęt­ni na ten glob­al­ny prob­lem i w trosce o zdrowie kobi­et w dni­ach poświę­conych Walce z Rakiem Szyj­ki Maci­cy przy­go­towal­iśmy spec­jal­ną ofer­tę badań w atrak­cyjnej cenie:

  • HPV — (anal­iza 12 typów: wysok­iego i śred­niego ryzy­ka nowot­worowego)
  • PAKIET HPV — (anal­iza 14 typów: niskiego, śred­niego oraz wysok­iego ryzy­ka nowot­worowego)
  • PANEL – badanie z jed­nej prób­ki (anal­iza: Chlamy­dia Tra­choma­tis, Mycoplas­ma gen­i­tal­i­um, Ure­aplas­ma ure­alyticum)
  • PAKIET INFEKCYJNY I — badanie z jed­nej prób­ki (anal­iza: HPV + HSV+ Chlamy­dia Tra­choma­tis + Ure­aplas­ma ure­alyticum)
  • Ure­aplas­ma ure­alyticum — zakaże­nia układu moc­zowo-płciowego zarówno u kobi­et, jak i u mężczyzn
  • Chlamy­dia tra­choma­tis — odpowiedzial­na za choro­by układu moc­zowo-płciowego, poronienia i stany zapalne
  • Mycoplas­ma homin­is — powodu­je bak­teryjne zapale­nie pochwy.
  • Mycoplas­ma gen­i­tal­i­um — powodu­je nieswoiste zapale­nie cew­ki moc­zowej, a przenos­zona jest drogą płciową. U kobi­et zarażonych tym pato­gen­em wys­tępu­je zapale­nie śluzów­ki maci­cy, zapale­nie jajowodów, zapale­nie szyj­ki maci­cy, zapale­nie mied­ni­cy mniejszej.
..

UWAGA !!!

testD­NA Pol­s­ka wspól­nie z kilko­ma renomowany­mi punk­ta­mi medy­czy­mi, których lista zna­j­du­je się poniżej prag­nąc szerzyć profikatykę raka szyj­ki maci­cy umożli­wia­ją Państ­wu wyko­nanie wyżej wymienionych badań w dni­ach 24–30 sty­cz­nia 2010 w obniżonej cenie!!
Oto lista naszych ref­er­en­cyjnych punk­tów pobrań, gdzie pobierzesz mate­ri­ał, sko­rzys­tasz z pro­fesjon­al­nej obsłu­gi w bard­zo miłej atmos­ferze. Two­je zad­owole­nie jest dla nas najważniejsze.

Do Państ­wa dys­pozy­cji jest kon­sul­tant testD­NA mon­i­toru­ją­cy prze­bieg akcji, z którym mogą się Państ­wo skon­tak­tować pod następu­ją­cy­mi numera­mi tele­fonu:

(32) 445 34 36 lub pod numerem bezpłat­nej infolinii 800 007 771

„W życiu człowieka najważniejsze jest zdrowie.”
Part­nerzy i Zespół testD­NA

Lista punktów medycznych biorących udział w akcji Tydzień Walki Z Rakiem Szyjki Macicy:

1) Maria Kawa
NZOZ Lab­o­ra­to­ri­um Diag­nos­ty­czne
ul. Pił­sud­skiego 17
39–400 Gorzyce
Lekarze ginekolodzy współdz­iła­ją­cy z NZOZ Lab­o­ra­to­ri­um Diag­nos­ty­czne

.
2) Katarzy­na Gąs­ka
NZOZ — Cen­trum Medy­czne s. j.
Frysz­tac­ka 20
43–400 Cieszyn

.

3) NZOZ CHIRON Jacek Ogrod­nik
11 Listopa­da 7
05–410 Józe­fów
Lekarz urolog zaprasza oprócz kobi­et także mężczyzn do wyko­na­nia badań.

.

4) Stanisław Leszczyńs­ki
PRENATAL” Spec­jal­isty­czne Gabi­ne­ty Lekarskie
Leszczyńs­ki i Part­ner
Ul. Duna­jew­skiego 6
31–133 Kraków
Punkt nie pracu­je w piąt­ki, od poniedzi­ału do czwartku między godz. 12–14 punkt nie przyj­mu­je

.

5) Dr n. med. Grze­gorz Połud­niews­ki
Ul. Puławska 488 02–017 Warsza­wa

.

6) Krysty­na Falkows­ka
Niepub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Pro­Fa­mil­ia s. c.
ul. 3-go Maja 49
16–300 Augustów

.

7) Rena­ta Mater­ka
Cen­trum Medy­czne AMICUS
Al. Poko­ju 44
42–200 Częs­to­chowa

.

8) Mał­gorza­ta Chmiel
Gravi­ta Diag­nos­ty­ka i Lecze­nie Niepłod­noś­ci
dr W. Gontarek ul. gen Karo­la Kni­aziewicza 20a
91–347Łódź

.

9)Indywidualna Prak­ty­ka Lekars­ka lek. med. Edy­ta Bit­tner
Ginekolog – Położnik 43 – 331 Dankow­ice ul. Św. Woj­ciecha

.

10)Irena Kulkows­ka
Lab­o­ra­to­ri­um Anal­iz Medy­cznych
ul. Nowowiejs­ka 3A
82–300 Elbląg
Lekarze ginekolodzy wspóldzi­ała­ją­cy z Lab­o­ra­to­ri­um Anal­iz Medy­cznych I.Kulkowskiej


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015