Udar mózgu u kobiet

Udar mózgu jest chorobą o złożonej i wie­loczyn­nikowej eti­ologii. Przy­czyny udarów mózgu zwłaszcza u osób młodych, są nie­jasne. Jed­nak coraz częś­ciej zwraca się uwagę na znacze­nie m.in. niedoborów antytrom­biny, biał­ka C i S, mutacji czyn­ni­ka V Lei­den.

 

Wiele osób uważa, że udar doty­ka tylko ludzi starszych i schorowanych. Jak się okazu­je częś­ciej diag­nozu­je się
go częś­ciej u kobi­et niż u mężczyzn.

Na udar zacho­ru­je 1 na 5 kobi­et i 1 na 6 mężczyzn. Z jego powodu umiera więcej kobi­et niż mężczyzn”[1].

Czynniki, które zwiększają ryzyko udaru mózgu u kobiet:

  • Antykon­cepc­ja doust­na
 • Menopauza i hor­mon­al­na ter­apia zastępcza
 • Migrena
 • Cukrzy­ca
 • Mig­otanie przed­sionków
 • Ciąża

Ciąża a udar mózgu

U kobi­et w ciąży (między 15. a 39. rż.) obser­wu­je się 13-krot­ny wzrost ryzy­ka wys­tąpi­enia udaru w porów­na­niu z kobi­eta­mi niebędą­cy­mi w ciąży [31]. U kobi­et w okre­sie rozrod­czym 35% udarów wys­tępu­je w okre­sie ciąży [32].

Bada­nia wskazu­ją, że u kobi­et w ciąży, u których doszło do wys­tąpi­enia udaru niedokr­wi­en­nego, najczęś­ciej stwierdzano anom­al­ię typu Lei­den i mutację genu G20210A pro­trom­biny [2]

 

Dlaczego ciąża zwiększa ryzyko powstania udaru?

W prze­biegu praw­idłowej ciąży rozwi­ja się stan fizjo­log­icznej nad­krzepli­woś­ci, który ma za zadanie zwięk­sze­nie bez­pieczeńst­wa przed zagraża­ją­cy­mi życiu krwotoka­mi, które mogą wys­tąpić w cza­sie poro­du i połogu.[2] Zmi­any w układzie hemo­stazy sprzy­ja­ją wys­tępowa­niu zawałów tęt­niczych i zakrzepicy żyl­nej. Zawały te stanow­ią 60–80% udarów niedokr­wi­en­nych u kobi­et w ciąży i wys­tępu­ją przede wszys­tkim w II i III trymestrze ciąży [31]. Warto wiedzieć, że w 1. tygod­niu połogu częs­to obser­wu­je się wys­tąpi­e­nie udarów żyl­nych.

 

Stan fizjo­log­icznej nad­krzepli­woś­ci, który wys­tępu­je w ciąży może być zwielokrot­niony przez nabytą lub wrod­zoną trom­bofil­ię, co w ogrom­nym stop­niu zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej w ciąży, a zwłaszcza w połogu[3].

 

W cza­sie ciąży ryzyko udaru wzras­ta szczegól­nie u kobi­et z:

 • choroba­mi hema­to­log­iczny­mi (np. ane­mią sier­powatą)
 • zespołem anty­fos­folipi­d­owym,
 • trom­bofil­ią,
 • wcześniej rozpoz­nanym nad­ciśnie­niem tęt­niczym

Warto wiedzieć, że ryzyko żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej u ciężarnych z mutacją Lei­den (…) jest zwięk­szone 5–8-krotnie[4]

Het­erozy­go­ty­czność dla czyn­ni­ka V Lei­den lub mutac­ja genu pro­trom­biny lub prze­ci­w­ci­ała anty­fos­folipi­d­owe są uważane za czyn­ni­ki ryzy­ka zakrzepicy u bezob­ja­wowych kobi­et[5]

 

Dlaczego u kobiet w ciąży lub planujących ciążę, u których występuje już czynnik ryzyka warto wykonać badanie na trombofilię wrodzoną?

 • Dowiesz się, czy masz obec­ne mutac­je, które w połącze­niu z dodatkowym czyn­nikiem mogą istot­nie zwięk­szać ryzyko wys­tąpi­enia udaru mózgu i zakrzepicy w ciąży i połogu
 • Wynik bada­nia będzie pomoc­ny Two­je­mu lekar­zowi w odpowied­nim prowadze­niu ciąży, a jeśli będą do tego wskaza­nia włączenia odpowied­niego leczenia.

Jak wykonam badanie na trombofilię wrodzoną?

domek
Samodzielnie w domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą  możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który odbierze pobrany mate­ri­ał.

przychodnia
W najbliższej placówce

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek.Wykwalifikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

.

Co badamy?

co_badamy_02
V-R2---czynnik

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą QFPCRJakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

.

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-wari­ant C677T genu MTHFR

-wari­ant A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2

Wynik w 14 dni roboczych

Sko­rzys­taj z pro­mocji i zamów badanie rodzinne — KLIKNIJ!


Wynik badania zawsze powinien być skonsultowany z lekarzem genetykiem.

Pod­czas roz­mowy dowiesz się jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutacje/warianty oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.

 

Dlat­ego warto zde­cy­dować się na paki­et TROMBOFILIA PREMIUM, który obe­j­mu­je:

Chcę kupić paki­et TROMBOFILIA PREMIUM – klik


Jeśli chcesz:

 • masz pyta­nia
  lub chcesz zamówić zestaw do bada­nia zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.

 


Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, badanie mutacji czyn­ni­ka V lei­den, badanie mutacji genu pro­trom­biny, badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFRPAI-1, V R2, udar mózgu u kobi­et, trom­bofil­ia wrod­zona w ciąży
Data publikacji: 11/05/2018