Gwarancja testDNA – wykonaj badanie DNA bez ryzyka

Chcesz wykon­ać badanie DNA pobier­a­jąc mate­ri­ał samodziel­nie, ale boisz się, że nie poradzisz sobie z samodziel­nym pobraniem? Bez obaw, czyn­ność ta jest dziecin­nie pros­ta i możesz ją spoko­jnie wykon­ać w zaciszu włas­nego domu.

Każdy zestaw zaopa­tr­zony jest w bard­zo dokład­ną instrukcję, która w sposób obra­zowy pokazu­je krok po kroku czyn­noś­ci konieczne do praw­idłowego pobra­nia mate­ri­ału. Jeśli instrukc­ja wyda Ci się nie­jas­na — zawsze możesz przed pobraniem poradz­ić się tele­fon­icznie naszych kon­sul­tan­tów.

Jeśli mimo wszys­tko powyższe sposo­by zaw­iodły­by i mate­ri­ał został­by pobrany niepraw­idłowo, wtedy gwaran­tu­je­my Ci, że ponowne pobranie próbek oraz dodatkowa anal­iza DNA odbędzie się całkowicie bezpłat­nie. Nie obciążymy Cię żad­ny­mi dodatkowy­mi kosz­ta­mi, a w razie potrze­by ponownego pobra­nia niezwłocznie poin­for­mu­je­my Cię o tym fak­cie i prześle­my bez dodatkowych opłat nowy zestaw do pobra­nia mate­ri­ału.

Z nami masz pewność, że cena którą płacisz za badanie nie zaw­iera żad­nych ukry­tych kosztów i jest ostate­cz­na!

Uwa­ga! Gwaranc­ja ponownego, bezpłat­nego pobra­nia doty­czy bada­nia na pod­staw­ie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka.

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub (58) 739 69 24 
E-mailowo
pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

Data publikacji: 19/05/2015, Data aktualizacji: 21/05/2015