Wszczepienie genu do serca zastąpi rozrusznik?

group of students working at the laboratory

Pac­jen­ci z aryt­mią lub zatora­mi częs­to wyma­ga­ją wszczepi­enia rozruszni­ka ser­ca. Kar­di­olodzy z Cedars-Sinai Heart Insti­tute w Los Ange­les opra­cow­ali jed­nak pro­ce­durę przeszczepu genu, dzię­ki której komór­ki ser­ca przek­sz­tał­ca­ją się w „bio­log­iczne symu­la­to­ry” reg­u­lu­jące jego pracę.

O rezul­tat­ach badań amerykańs­kich ekspertów może­my przeczy­tać w jed­nym z numerów cza­sopis­ma Sci­ence Trans­la­tion­al Med­i­cine. Ich wyni­ki są zwieńcze­niem trwa­ją­cych już kilka­naś­cie lat testów, których celem było znalezie­nie bio­log­icznych rozwiązań dla pac­jen­tów z zaburzeni­a­mi ryt­mu ser­ca.

W samych tylko Stanach Zjed­noc­zonych rozrusznik ser­ca otrzy­mu­je ok. 300 000 pac­jen­tów rocznie. Wszczepi­e­nie urządzenia niesie ze sobą jed­nak efek­ty uboczne wynika­jące z obec­noś­ci ciała obcego w orga­nizmie, a zal­icza się do nich np. infekc­je prze­wodów łączą­cych rozrusznik z sercem.

Nat­u­ral­ny rozrusznik ser­ca zwany węzłem zatorowo-przed­sionkowym — ang. sinoa­tri­al (SA) node albo sinus node – jest niewielkim skupiskiem wyspec­jal­i­zowanych komórek zlokali­zowanych w ścian­ie prawego przed­sion­ka, które mają zdol­ność do przekazy­wa­nia impul­sów elek­trycznych, inicju­ją­cych każdy kole­jny cykl pra­cy ser­ca. Kiedy węzeł ten nie funkcjonu­je praw­idłowo serce może zacząć bić zbyt szy­bko, zbyt wol­no lub niereg­u­larnie. W efek­cie, konieczne jest wszczepi­e­nie do orga­niz­mu chorego sztucznego rozruszni­ka ser­ca, który będzie w stanie wysyłać właś­ci­we impul­sy elek­tryczne. Ze wzglę­du jed­nak na wspom­ni­ane wcześniej efek­ty uboczne naukow­cy zaczęli zas­tanaw­iać się nad wynalezie­niem rozwiąza­nia, dzię­ki które­mu orga­nizm sam reg­u­lował­by pracę ser­ca przy uży­ciu włas­nych komórek.

Wszczepienie genu TBX18 wzmocniło bicie serca

DNA Close-up

Pod­czas testów lab­o­ra­to­ryjnych prowad­zonych na świni­ach z zaburzeni­a­mi pra­cy ser­ca naukow­cy wczepili im do orga­nizmów gen TBX18. Zabieg ten odbył się metodą małoin­wazyjną przy pomo­cy cewni­ka. Już następ­nego dnia naukow­cy zauważyli, że ser­ca świń, którym wszczepi­ono gen zaczęły bić znacznie szy­b­ciej. Stan ten utrzymy­wał się przez czas trwa­nia ekspery­men­tu, a więc 14 dni. Autorzy bada­nia uważa­ją, że nowa tech­nolo­gia zna­jdzie zas­tosowanie szczegól­nie wśród pac­jen­tów z rozrusznika­mi, u których doszło do zakaże­nia. Jed­nocześnie wyraża­ją nadzieję, że ich rozwiązanie będzie za jak­iś czas wyko­rzysty­wane także w ramach stan­dar­d­owego leczenia wielu chorób układu krąże­nia. Być może uda się wyko­rzys­tać nowo opra­cow­aną metodę również u dzieci z wrod­zony­mi wada­mi ser­ca. Jeśli dal­sze bada­nia zakończą się sukce­sem, testy klin­iczne będzie moż­na zacząć prowadz­ić na ludzi­ach. Sza­cu­je się, że zajmą one ok. 3 lat.

.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015