Zakrzepica — objawy, diagnostyka, czynniki ryzyka

zakrzepica

 

Zakrzepi­ca to stan, kiedy w żyłach (najczęś­ciej) pow­sta­ją skrzepliny. Mogą one utrud­ni­ać przepływ krwi lub oder­wać się i skierować np. do tęt­ni­cy płuc­nej, powodu­jąc zator. Jakie są objawy zakrzepicy, kto jest narażony na jej wys­tąpi­e­nie i jakie bada­nia wykon­ać?

Zakrzepica – możliwe objawy

Zakrzepy w więk­szoś­ci przy­pad­ków pow­sta­ją w nogach. Z tego powodu do najczęst­szych objawów należą:

  • ból nóg od kolan w dół;
  • obrzęk nóg;
  • zacz­er­wie­nie skóry;
  • zasinie­nie skóry;
  • ucieple­nie kończyny.

Jeśli pojaw­ią się takie symp­to­my, najlepiej jak najszy­b­ciej udać się do lekarza. Warto pon­ad­to pamię­tać, że u wielu osób zakrzepi­ca rozwi­ja się skrycie, przez dłu­gi czas nie dając widocznych objawów.

Zakrzepica — czynniki zwiększające ryzyko

Ryzyko zachorowa­nia zwięk­sza­ją przede wszys­tkim długie unieru­chomie­nie (np. podróż samolotem, pobyt w szpi­talu), stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej (dwuskład­nikowej), pale­nie papierosów, ciąża i połóg czy prze­by­ta oper­ac­ja. Rośnie ono szczegól­nie u osób z gene­ty­czną ten­dencją do nad­krzepli­woś­ci krwi – trom­bofil­ią wrod­zoną.

Zakrzepica — badania i diagnostyka

Warto przede wszys­tkim wykon­ać badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, żeby sprawdz­ić, czy obec­ne są zmi­any w genach zwięk­sza­jące ryzyko zakrzepicy (m.in. mutac­ja genu pro­trom­biny i czyn­ni­ka V Lei­den). Jeśli pode­jrze­nie zakrzepicy już wys­tępu­je, przeprowadza się bada­nia krwi (m.in. licz­ba płytek krwi, poziom fibryno­genu, stęże­nie D-dimerów), USG dopplerowskie, a cza­sem tez rezo­nans mag­ne­ty­czny czy tomo­grafię.

Data publikacji: 22/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018