Zakrzepica – profilaktyka bez leków

zakrzepica

Zakrzepi­ca jest groźnym schorze­niem, które może spowodować przede wszys­tkim zator płuc­ny. Gdy jesteś w ciąży, pal­isz papierosy, sto­su­jesz antykon­cepcję dwuskład­nikowa hor­mon­al­ną, ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy jest jeszcze wyższe. Zobacz, jakie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne rozpocząć, żeby bez stosowa­nia leków to ryzyko zmniejszyć!

1. Zobacz, czy masz predyspozycje genetyczne do zakrzepicy

Mowa o trom­bofil­ii wrod­zonej, gene­ty­cznej ten­dencji do nad­krzepli­woś­ci krwi. Przy dzi­ała­niu innych, dodatkowych, czyn­ników znacznie pod­wyższa ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy. Dobrze wykon­ać badanie pod kątem trom­bofil­ii wrod­zonej przede wszys­tkim wtedy, gdy w Two­jej rodzinie pojaw­iły się już choro­by układu ser­cowo-naczyniowego.

2. Zakrzepica nie lubi wody – pamiętaj o nawodnieniu

Gdy pijesz za mało wody, krew gęst­nieje, a to sprzy­ja zakrzepicy. Warto pamię­tać o dostar­cza­niu odpowied­niej iloś­ci wody i unika­niu uży­wek. Odwad­ni­a­ją przede wszys­tkim kofeina i alko­hol. Również pale­nie papierosów zwięk­sza ryzyko zakrzepicy.

3. Zakrzepica – zmniejsz ryzyko aktywnością fizyczną

Dzię­ki akty­wnoś­ci fizy­cznej popraw­ia się krąże­nie krwi, co zmniejsza praw­dopodobieńst­wo zas­to­ju. Ruch poma­ga pon­ad­to utrzy­mać praw­idłową wagę ciała. Istotne są także unikanie słody­czy i fast-foodów oraz zbi­lan­sowana dieta.

4. Zakrzepica – nie przebywaj długo w tej samej pozycji

Głównie siedzącej, ze zgię­ty­mi stawa­mi kolanowy­mi i biodrowy­mi. Pod­czas pra­cy czy długiej podróży dobrze co jak­iś czas wstawać, a także nap­inać łyd­ki i stopy i unikać zakłada­nia nogi na nogę.

Data publikacji: 30/10/2018