✈❤ Zakrzepica w podróży. Jakie są jej objawy i jak jej zapobiegać?

Dłu­ga podróż sprzy­ja pow­sta­niu zakrzepicy, która może prowadz­ić do niebez­piecznej zatorowoś­ci płuc­nej, a ta — częs­to do śmier­ci. Moż­na chronić się przed nią skutecznie np. robiąc częst­sze pos­to­je i proste ćwiczenia w cza­sie podróży. Istot­na jest też wiedza o wrod­zonych predys­pozy­c­jach do choro­by (trom­bofil­ii wrod­zonej), dzię­ki której lekarz będzie mógł wprowadz­ić leki rozrzedza­jące krew. Dowiedz się jak rozpoz­nać zakrzepicę i jak jej zapo­b­ie­gać w podróży.

Spis treś­ci:
Zakrzepi­ca w podróży — jak pow­sta­je?
Objawy zakrzepicy w podróży
Czyn­ni­ki sprzy­ja­jące zachorowa­niu na zakrzepicę
Czeka Cię podróż? Sprawdź, jak zapo­b­ie­gać zakrzepicy
Badanie w kierunku wrod­zonej predys­pozy­cji do zakrzepicy

Zakrzepica w podróży — jak powstaje zakrzep i zator płucny?

Zakrzepi­ca jest chorobą typową dla osób podróżu­ją­cych. W cza­sie podróży jesteśmy unieru­chomieni przez dłuższy czas w pozy­cji siedzącej, ze zgię­ty­mi kolana­mi i stawa­mi biodrowy­mi. Prowadzi to do spowol­nienia przepły­wu krwi przez co jesteśmy bardziej narażeni na pow­stanie zakrzepu.

Zakrzep częs­to zlokali­zowany jest w nodze (w dal­szej częś­ci tek­stu zna­jdziesz objawy), gdzie może oder­wać się i przemieś­cić z krwią w kierunku płuc prowadząc do zatoru płuc­nego (zatorowoś­ci płuc­nej). Nieste­ty jest to choro­ba o wysokim wskaźniku śmiertel­noś­ci. 30% osób, u których nie zostało wprowad­zone lecze­nie – umiera. Czy­taj więcej o o zatorowoś­ci płuc­nej

Bard­zo ważne jest więc aby potrafić rozpoz­nać objawy zakrzepicy. Dzię­ki temu może­my szy­bko pod­jąć lecze­nie (np. w postaci leków rozrzedza­ją­cych krew) i zapo­biec powikłan­iom w postaci zatoru płuc­nego. 

Objawy zakrzepicy w podróży. Jak rozpoznać zakrzep?

Zakrzep w kończynie (najczęś­ciej nodze) daje objawy, takie jak:

 • ból,
 • obrzęk,
 • zmi­ana zabar­wienia skóry,
 • uczu­cie ciepła,
 • uczu­cie rozpiera­nia.

zakrzepica w podróży

Nieste­ty prze­bieg zakrzepicy może być bezob­ja­wowy dlat­ego warto też wiedzieć, jakie czyn­ni­ki zwięk­sza­ją ryzyko choro­by i jak im prze­ci­wdzi­ałać.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu na zakrzepicę:

 • częste i długie podróże
 • gene­ty­czne predys­pozy­c­je — trom­bofil­ia wrod­zona (również w rodzinie)
 • nagłe zmi­any ciśnienia
 • zbyt mała ilość pitych płynów
 • pale­nie papierosów
 • ciąża
 • zaży­wanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej
 • otyłość
 • wys­tępowanie zakrzepicy w rodzinie
 • przekrocze­nie 40 roku życia
 • siedzą­cy tryb życia
 • wys­tępowanie żylaków

Czeka Cię podróż? Sprawdź, jak zapobiegać zakrzepicy

Przed podróżą i w trak­cie jej trwa­nia warto zas­tosować pro­fi­lak­tykę prze­ci­wza­krzepicą, która pole­ga m.in. na:

 • stosowa­niu pońc­zoch uciskowych,
 • zaży­wa­niu leków rozrzedza­ją­cych krew (w kon­sul­tacji z lekarzem),
 • zmi­an­ie tabletek antykon­cep­cyjnych,
 • wykony­wa­niu mało inwazyjnych ćwiczeń (np. poruszanie stopą w kostce w pra­wo lewo, w samolocie warto też prze­jść się po kabinie),
 • robi­e­niu częst­szych pos­to­jów,
 • unika­niu uciska­ją­cych i opię­tych ubrań
 • unika­niu napo­jów odwad­ni­a­ją­cych takich jak alko­hol i kofeina,
 • ogranicza­niu słonych przekąsek.

Niek­tórzy prze­woźni­cy mają własne przepisy i infor­ma­c­je doty­czące prze­ci­wdzi­ała­nia zakrzepicy (obe­j­mu­jące np. pos­to­je). Warto się z nimi zapoz­nać przed podróżą.

Pojaw­ie­niu się zakrzepicy sprzy­ja­ją też wrod­zone predys­pozy­c­je (trom­bofil­ia wrod­zona, nad­krzepli­wość). Wiedząc o nich będziemy mogli bardziej świadomie przy­go­tować się do podróży.

Badanie w kierunku wrodzonej predyspozycji do zakrzepicy

Wrod­zoną predys­pozy­cję do zachorowa­nia na zakrzepicę wykry­wa się badaniem gene­ty­cznym w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej. Obe­j­mu­je ono:

 • czyn­nik V Lei­den,
 • gen pro­trom­biny,
 • PAI-1/SERPINE1
 • V R2.

Dzię­ki bada­niu w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej:

 • zyskasz infor­ma­cję o tym, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do tworzenia się zakrzepów,
 • lekarz będzie mógł dobrać odpowied­nie dla Ciebie lecze­nie (jeśli ist­nieją dodatkowe wskaza­nia),
 • możesz świadomie unikać dodatkowych czyn­ników ryzy­ka, które w połącze­niu z trom­bofil­ią wrod­zoną mogą zwięk­szać ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy i zatorowoś­ci płuc­nej.

Do anal­izy wystar­czy pobrać wymaz z policz­ka w przy­chod­ni lub w domu za pomocą wysyłkowego zestawu. Badanie wykonu­je się raz na całe życie, dlat­ego przed kole­jną długą podróżą już będzie wiado­mo, czy lekarz powinien zale­cić np. acard. Czy­taj więcej o bada­niu w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej

Czy wiesz, że…

Wykrycie trom­bofil­ii wrod­zonej jest istotne również dla kobi­et w ciąży i planu­ją­cych ciążę. Nielec­zona trom­bofil­ia wrod­zona może powodować poronienia nawykowe, a w połącze­niu z ciążą jeszcze bardziej zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy. Czy­taj więcej

Zapytaj o zakrzepicę i trombofilię wrodzoną

Skon­tak­tuj się z nami, jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku od 7:00 do 22:00 i w week­endy oraz świę­ta od 9:00 do 21:00.


Zakrzepi­ca w podróży. Objawy i zapo­b­ie­ganie zakrzepicy w podróży samolotem i samo­cho­dem
5 (100%) 4
Data publikacji: 02/04/2019, Data aktualizacji: 05/04/2019