Zakrzepica a antykoncepcja hormonalna

 

oral contraceptive pill

Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na jest najpop­u­larniejszym środ­kiem zapo­b­ie­ga­nia ciąży. Mimo to wiele kobi­et nie zda­je sobie sprawy z powikłań jakie mogą wyniknąć po jej zas­tosowa­niu. Według statystyk, jeśli przyj­mu­jesz piguł­ki hor­mon­alne jesteś od 3 do 6 razy bardziej narażona na zakrzepicę niż inne kobi­ety. Warto, abyś wiedzi­ała, że ryzyko jej wys­tąpi­enia wzras­ta aż 25-krot­nie, gdy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do zakrzepicy, czyli trom­bofil­ię wrod­zoną. Nieste­ty podob­nie jak sama zakrzepi­ca nie daje ona żad­nych objawów.
>

ryzyko zakrzepicy - antykoncepcja hormonalnaAntykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko zakrzepicy

Estroge­ny zawarte w antykon­cepcji hor­mon­al­nej pobudza­ją układ krzep­nię­cia, tym samym zwięk­sza­ją ryzyko pow­sta­nia zakrzepu. Wzras­ta także stęże­nie fibryno­genu we krwi o 10%-20%.  Jest to białko, które bierze udzi­ał w tworze­niu skrzeplin. To właśnie dlat­ego przy antykon­cepcji, która zaw­iera hor­mo­ny  mówi się, że może powodować zakrzepicę.

Trombofilia wrodzona a antykoncepcja hormonalna

Przyj­mowanie hor­monów zwięk­sza ryzyko pow­sta­nia zakrzepu. Podob­ny wpływ na orga­nizm ma trom­bofil­ia wrod­zona. Powodu­ją ją określone mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR, V R2, PAI-1/SERPINE1. Ich wys­tępowanie powodu­je, że dany orga­nizm jest bardziej podat­ny na pow­stawanie zakrzepów.
Praw­dopodobieńst­wo zakrzepicy wzras­ta u kobi­et, które sto­su­ją antykon­cepcję hor­mon­al­ną i jed­nocześnie obec­ny jest dodatkowy czyn­nik ryzy­ka pow­stawa­nia zakrzepu, m.in. trom­bofil­ia wrod­zona znacznie wzras­ta.

Trombofilia wrodzona — badanie

Jeśli przyj­mu­jesz antykon­cepcję hor­mon­al­ną i wykonasz badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną dowiesz się, czy jesteś narażona na zakrzepicę. Dzię­ki temu będziesz mogła zas­tosować inną for­mę antykon­cepcji. Dodatkowo, jeśli w przyszłoś­ci planu­jesz zajść w ciążę i poin­for­mu­jesz swo­jego lekarza, że masz którąś z mutacji dobierze on dla Ciebie odpowied­nie lecze­nie. W ten sposób zmniejszysz praw­dopodobieńst­wo nie tylko zakrzepicy, ale również poronienia.

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-mutację C677T genu MTHFR

-mutację A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2

 

Kiedy powinnam wykonać badanie?

  • odczuwam ból nóg, pojaw­ił się obrzęk
  • w rodzinie wys­tąpiła zakrzepi­ca
  • ktoś miał mutację w rodzinie
  • w przeszłoś­ci poroniłam 
200-przychodni

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu z wymazu z policz­ka lub w 1 z 200 naszych przy­chod­ni w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę. Wymaz z policz­ka jest pewną i łatwą w pobra­niu próbką.

.

renata posmykOmów wynik ze specjalistą genetyki klinicznej

Swój wynik możesz omówić z dr n. med. Renatą Pos­myk pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je, a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie.

Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły!

 

O zakrzepicy przeczy­tasz więcej tutaj…
Jak dziedz­iczymy trom­bofil­ię wrod­zoną?
Sprawdź, dlaczego badanie wymazu z policz­ka jest tak samo pewne jak badanie z krwi?

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz