Zakrzepica a antykoncepcja hormonalna

 

oral contraceptive pill

Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na jest najpop­u­larniejszym środ­kiem zapo­b­ie­ga­nia ciąży. Mimo to wiele kobi­et nie zda­je sobie sprawy z powikłań jakie mogą wyniknąć po jej zas­tosowa­niu. Według statystyk, jeśli przyj­mu­jesz piguł­ki hor­mon­alne jesteś ok. 3-krot­nie bardziej narażona na zakrzepicę oraz 2-krot­nie bardziej wzras­ta u Ciebie ryzyko udaru niedokr­wi­en­nego
niż u innych kobiet[1].
Warto, abyś wiedzi­ała, że ryzyko jej wys­tąpi­enia wzras­ta aż 25-krot­nie, gdy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do zakrzepicy, czyli trom­bofil­ię wrod­zoną. Nieste­ty podob­nie jak sama zakrzepi­ca nie daje ona żad­nych objawów.
>

ryzyko zakrzepicy - antykoncepcja hormonalnaAntykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko zakrzepicy

Estroge­ny zawarte w antykon­cepcji hor­mon­al­nej pobudza­ją układ krzep­nię­cia, tym samym zwięk­sza­ją ryzyko pow­sta­nia zakrzepu. Wzras­ta także stęże­nie fibryno­genu we krwi o 10%-20%. Jest to białko, które bierze udzi­ał w tworze­niu skrzeplin. To właśnie dlat­ego przy antykon­cepcji, która zaw­iera hor­mo­ny mówi się, że może powodować zakrzepicę.


Wys­tępowanie dwóch lub więcej czyn­ników ryzy­ka VTE (w szczegól­noś­ci zaś prze­bytej VTE
(żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej) czy wrod­zonej trom­bofil­ii wrod­zonej powin­no być trak­towane jako względne prze­ci­wwskazanie do rozpoczę­cia stosowa­nia doust­nej antykon­cepcji hormonalnej[2].

Trombofilia wrodzona a antykoncepcja hormonalna

Przyj­mowanie hor­monów zwięk­sza ryzyko pow­sta­nia zakrzepu. Podob­ny wpływ na orga­nizm ma trom­bofil­ia wrod­zona. Powodu­ją ją określone mutac­je: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty genu MTHFR, V R2, PAI-1/SERPINE1. Ich wys­tępowanie powodu­je, że dany orga­nizm jest bardziej podat­ny na pow­stawanie zakrzepów.
Praw­dopodobieńst­wo zakrzepicy wzras­ta u kobi­et, które sto­su­ją antykon­cepcję hor­mon­al­ną i jed­nocześnie obec­ny jest dodatkowy czyn­nik ryzy­ka pow­stawa­nia zakrzepu, m.in. trom­bofil­ia wrod­zona.
.


Rekomen­dac­je Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego doty­czące wskazań i bez­pieczeńst­wa stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej oraz  wewnątrz­maci­cznej

Prze­ci­wwskaza­nia bezwzględne do stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Uży­cie tabletek, plas­trów oraz aplika­torów dopochwowych jest prze­ci­wwskazane w ciąży, u kobi­et z rakiem pier­si, u kobi­et z oto­sklerozą (preparaty zaw­ier­a­jące estroge­ny), prze­bytą lub czyn­ną zakrzepicą, cukrzy­cą ze zmi­ana­mi naczyniowy­mi, nieusta­bi­li­zowanym lub lec­zonym, ale wysokim nad­ciśnie­niem, powyżej 35 roku życia, u kobi­et palą­cych powyżej 15 papierosów/dobę, u kobi­et z trom­bofil­ią i dłu­gotr­wale unieru­chomionych oraz w innych, rzad­kich sytu­ac­jach klinicznych[3].


Trombofilia wrodzona — badanie

Jeśli przyj­mu­jesz antykon­cepcję hor­mon­al­ną i wykonasz badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną dowiesz się, czy jesteś narażona na zakrzepicę. Dzię­ki temu lekarz będzie mógł dobrać Ci inną, odpowied­nią for­mę antykon­cepcji. Dodatkowo, jeśli w przyszłoś­ci planu­jesz zajść w ciążę i poin­for­mu­jesz swo­jego lekarza, że masz którąś z mutacji, może wdrożyć dla Ciebie odpowied­nie lecze­nie. W ten sposób zmniejszysz praw­dopodobieńst­wo nie tylko zakrzepicy, ale również poronienia.


Jak wykonam badanie na trombofilię wrodzoną?

domek
Samodzielnie w domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą  możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który odbierze pobrany mate­ri­ał.

przychodnia
W najbliższej placówce

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek.Wykwalifikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-wari­ant C677T genu MTHFR

-wari­ant A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2


Wynik badania możesz omówić
z genetykiem

Swój wynik możesz omówić ze spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej.Przed kon­sul­tacją prosimy o uzu­pełnie­nie Kar­ty His­torii Zdrowia i Choro­by, dzię­ki czemu lekarz ma
możli­wość poin­for­mowa­nia Cię, jaki wpływ na Two­je zdrowie mogą mieć badanie mutac­je.

Więcej infor­ma­cji o kon­sul­tacji


O zakrzepicy przeczy­tasz więcej tutaj…
Jak dziedz­iczymy trom­bofil­ię wrod­zoną?
Sprawdź, dlaczego badanie wymazu z policz­ka jest tak samo pewne jak badanie z krwi?


Czy wiesz, że…

Nie należy zapom­i­nać, że pod­sta­wowy­mi czyn­nika­mi ryzy­ka wys­tąpi­enia choro­by zakrzepowo-zatorowej nie jest stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej ale wiek, brak ruchu, nad­ciśnie­nie, otyłość, cukrzy­ca, przewlekła niewydol­ność żyl­na (żyla­ki), pale­nie tyto­niu i wrod­zona oporność na akty­wowane białko C (mutac­ja czyn­ni­ka V typu Lei­den). Ryzyko względne wys­tąpi­enia ŻChZZ u kobi­et obar­c­zonych w/w czyn­nika­mi predys­ponu­ją­cy­mi wzras­ta od 2 do 4 razy. Zas­tosowanie dwuskład­nikowej antykon­cepcji hor­mon­al­nej (nieza­leżnie od dro­gi poda­nia) u pac­jen­t­ki obar­c­zonej czyn­nika­mi ryzy­ka powin­na zawsze poprzedzać uważ­na oce­na relacji korzyś­ci do ryzy­ka
– w takich przy­pad­kach należy rozważyć alter­naty­wne formy antykoncepcji[4].


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

[1]T. Pertyński, G. Stachowiak, L. Stefańczyk: Powikłania zakrzepowo-zatorowe w antykoncepcji hormonalnej. Czy i jak możemy zapobiegać. Zagadnienia endokrynologii ginekologicznej. Analiza przypadków w ginekologii, s. 38.

[2] Ibi­dem, s. 40–41

[3] Rekomen­dac­je Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego doty­czące wskazań i bez­pieczeńst­wa stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej oraz wewnątrz­maci­cznej, 2004, s. 131

[4]Stanowisko Zespołu Ekspertów Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego na tem­at przezskórnej antykon­cepcji hor­mon­al­nej, 2009,s. 

Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 05/04/2019