Czy Hormonalna Terapia Zastępcza nie zagraża Twojemu życiu?

Zakrzepica a hormonalna terapia zastępcza

Rozważasz przyj­mowanie hor­mon­al­nej ter­apii zastępczej? Sprawdź, czy nie masz do tego prze­ci­wwskazań.

Jed­nym z kole­jnych etapów w życiu kobi­ety jest menopauza. Wraz z nią, u niek­tórych pojaw­ia­ją się nieprzy­jemne dolegli­woś­ci: waha­nia nas­tro­ju, zlewne poty, uderzenia gorą­ca itp.  Najczęst­szym stosowanym rozwiązaniem jest hor­mon­al­na ter­apia zastępcza.  Jeśli chcesz ją stosować, a w Two­jej rodzinie wys­tępowały epi­zody zakrzepowe, cier­pisz na bóle nóg od kolan w dół lub miewasz dusznoś­ci wykon­aj test gene­ty­czny w kierunku trom­bofil­ii, potocznie zwanej też zakrzepicą. Dlaczego?

.

Ponieważ możesz być w grupie ryzy­ka, w której stosowanie HTZ zwięk­sza 2-krot­nie niebez­pieczeńst­wo  wys­tąpi­enia choro­by zakrzepowo-zatorowej!

Dodatkowo, jeśli:

  • prze­byłaś poważny zabieg oper­a­cyjny,
  • jesteś po 50-tce,
  • masz wyso­ki wskaźnik masy ciała (BMI),

W Europie ok. 55% kobi­et umiera z powodu chorób układu ser­cowo-naczyniowego. Choro­ba niedokr­wi­en­na ser­ca jest główną przy­czyną zgonów kobi­et po 50.roku życia [1]

Ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepu wzras­ta jeszcze bardziej!

Domowy test w kierunki trombofilii (zakrzepicy)

pakiet1pakiet2pakiet3

Wybier­a­jąc PAKIET III możesz poroz­maw­iać o swoim wyniku z naszym lekarzem pod­czas 30 min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej. Pod­czas niej uzyskasz szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at możli­wego ryzy­ka wynika­jącego z wys­tępu­ją­cych mutacji.

Wyko­nanie bada­nia poz­woli Ci  dowiedzieć się, czy wys­tępu­ją u Ciebie gene­ty­czne czyn­ni­ki ryzy­ka związane z trom­bofil­ią. Kiedy otrzy­masz wynik zyskasz dodatkowe infor­ma­c­je mówiące, czy jesteś w grupie osób, którym bardziej niż innym zagraża np. zawał ser­ca, udar mózgu.

.

Anal­izie pod­dane zosta­ją konkretne geny, których mutac­je mogą prowadz­ić do określonych kon­sek­wencji:

  • czyn­nik V Lei­den –  przy­czy­nia się do wzros­tu ryzy­ka pow­sta­nia zakrzepicy tęt­niczej, żyl­nej, udaru mózgu, zawału ser­ca
  • V R2 — czyn­nik zwięk­sza­ją­cy ryzyko zakrzepicy
  • Czyn­nik II (pro­trom­bi­na)- znaczą­co wpły­wa na wzrost niebez­pieczeńst­wa wys­tąpi­enia chorób układu krąże­nia, zwięk­sza ryzyko poronień, zwłaszcza we wczes­nej ciąży
  • PAI-1 / SERPINE 1 — czyn­nik zwięk­sza­ją­cy ryzyko wys­tąpi­enia chorób ser­ca
  • wari­anty genu MTHFR (A1298C i C677T)C677T może przy­czy­ni­ać się do nawykowych poronień, zaburza praw­idłowe przyswa­janie kwa­su foliowego i wit­a­min z grupy B.

Zbadanie, czy wys­tępu­ją u Ciebie te mutac­je poz­woli ocenić możli­wość  przyj­mowa­nia przez Ciebie hor­mon­al­nej ter­apii zastępczej. Kiedy okaże się, że jesteś obciążona trom­bofil­ią unikniesz wielu groźnych powikłań, które mogły­by wys­tąpić w momen­cie stosowa­nia HTZ. Daje Ci to także szanse na rozpoczę­cie stosowa­nia innej ter­apii, np. stosowa­nia fitoe­stro­genów łagodzą­cych objawy menopauzy.
.

Jak wygląda badanie?

Aby stwierdz­ić, czy masz skłon­ność do zakrzepicy nie jest potrzeb­ne badanie krwi. Wystar­czy pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego w postaci wymazu z buzi za pomocą steryl­nej pałecz­ki. Uzyskany mate­ri­ał umieszc­zony w dołąc­zonej kop­er­cie wysyłasz do naszego lab­o­ra­to­ri­um. Wynik możesz uzyskać już nawet w 5 dni.

 

Dowiedz się…
czym jest trom­bofil­ia wrod­zona
jak dziedz­iczymy trom­bofil­ię wrod­zoną

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 19/12/2018