Masz żylaki? Doskwierają Ci bóle nóg?

Możesz być w grupie osób zagrożonych chorobą zakrzepowo-zatorową!

Na trom­bofil­ię, potocznie zwaną zakrzepicą, może chorować w zasadzie każdy z nas. Ist­nieją jed­nak grupy ryzy­ka, w których praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia na zakrzepicę jest pod­wyżs­zone. Jeżeli wskutek dłu­gotr­wałego prze­by­wa­nia w pozy­cji sto­jącej, osła­bi­enia naczyń krwionośnych czy też z powodu predys­pozy­cji gene­ty­cznych masz żyla­ki, jesteś w grupie osób, u których wys­tępu­je pod­wyżs­zone praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia zakrzepów!
>

Domowy test w kierunki trombofilii (zakrzepicy)

pakiet1pakiet2pakiet3

Czym jest zakrzepica?

Zakrzepi­ca jest chorobą żyl­ną – trze­cią co do częs­toś­ci wys­tępowa­nia chorobą układu krwionośnego. Główną wrod­zoną jej przy­czyną jest mutac­ja w genach kodu­ją­cych czyn­ni­ki krzep­nię­cia krwi. W prze­biegu tej choro­by dochodzi do pow­stawa­nia zakrzepów, które zamyka­ją światła naczyń krwionośnych, co zaburza lub wręcz całkowicie uniemożli­wia przepływ krwi w żyłach i tęt­ni­cach.

O zakrzepicy i zagroże­ni­ach, jakie niesie ze sobą, przeczy­taj więcej tutaj…
Jak dziedz­iczymy trom­bofil­ię wrod­zoną?

.

Czy wiesz, że…?

  • rozległa zakrzepi­ca żył kończyny dol­nej może objaw­iać się sil­nym bólem, obrzękiem nogi, a także jej zasinie­niem bądź zacz­er­wie­nie­niem
  • zakrzepicy żył powierzch­niowych może towarzyszyć także zakrzepi­ca żył głębo­kich
    i zatorowość płuc­na!
  • ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę wzras­ta u Ciebie, jeżeli dodatkowo: masz żyla­ki, w Two­jej rodzinie stwierd­zono zakrzepicę, przekroczyłeś 40-tkę, cier­pisz na otyłość, prowadzisz siedzą­cy tryb życia, pal­isz papierosy, sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­al­ną…
  • prze­bieg zakrzepicy w wielu przy­pad­kach może być na początku zupełnie bezob­ja­wowy!
  • dostęp­ne są już testy gene­ty­czne, które określa­ją predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia choro­by

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 22/01/2019