Zamów bezpłatnego kuriera po swoje próbki

Uwaga! Kurier po próbki przyjedzie na następny dzień roboczy. Czas realizacji badania (dni robocze, bez weekendów i świąt) liczymy od dnia kiedy kurier dostarczy przesyłkę do laboratorium (zazwyczaj jest to na następny dzień roboczy). 

Czas real­iza­cji bada­nia moż­na sprawdz­ić tutaj: https://www.testdna.pl/wynik-badania-dna/

Informacje o przesyłce:


 • Uwa­ga!
  Z uwa­gi na dłu­gi week­end w dni­ach 19–23.06.19 może­cie Państ­wo złożyć zamówie­nie na odbiór mate­ri­ału poron­nego w soli fizjo­log­icznej. Nato­mi­ast sam odbiór prób­ki nastąpi między 24–25.06.19 r. Do tego cza­su prosimy prze­chowywać mate­ri­ał w lodów­ce, a następ­nie obłożyć go wkłada­mi chłodzą­cy­mi

  Próbkę moż­na także samodziel­nie dostar­czyć do naszego lab­o­ra­to­ri­um (ul. Bocheńskiego 38a, 40–859 Katow­ice) w dn. 19.06 oraz 21.06 r. 

  Mate­ri­ał w postaci blocz­ka parafi­nowego odbier­amy w każdym dniu roboczym.

  W razie jakichkol­wiek pytań prosimy o kon­takt pod numerem 665–761-161.

 

List przewozowy:

 • Jeśli zamaw­iałeś zestaw do pobra­nia próbek zwyk­le list prze­wozowy jest dołąc­zony do zestawu. Kliknij, aby zobaczyć jak wyglą­da list prze­wozowy
 • Po zamówie­niu kuri­era list prze­wozowy otrzy­masz w wiado­moś­ci e-mail. List prze­wozowy generu­je i wysyła pra­cown­ik (nie jest to usłu­ga automaty­cz­na) od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 16.00. Prosimy więc o cier­pli­wość.
 

Podaj dane do odbioru próbek:

 • Dba­jąc o Two­ją pry­wat­ność infor­mu­je­my, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do real­iza­cji zamówienia. Admin­is­tra­torem danych osobowych podanych w for­mu­la­rzu będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Podane dane będą przetwarzane w celu odbioru pobranego mate­ri­ału do bada­nia poprzez zamówie­nie przez Admin­is­tra­to­ra firmy kuri­er­skiej. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zna­jdziesz w naszej poli­tyce pry­wat­noś­ci.
 

 

 

Data publikacji: 09/12/2018, Data aktualizacji: 25/01/2019