Zatorowość płucna: objawy, przyczyny, diagnostyka

Zatorowość płuc­na (zator płuc­ny) jest trzec­im co do wys­tępowa­nia schorzeń układu ser­cowo-naczyniowego. Statysty­ki pokazu­ją, że doty­czy to 100–200
przy­pad­ków
na 100 000/rocznie[1]. Nieste­ty jest to też choro­ba o wysokim wskaźniku śmiertel­noś­ci. 30% osób, u których nie zostało pod­jęte odpowied­nie
lecze­nie – umiera.

Zatorowość płucna – objawy

Bard­zo częs­to rozpoz­nanie zatorowoś­ci płuc­nej jest bard­zo trudne, ponieważ objawy są mało charak­terysty­czne.
U osób chorych najczęś­ciej pojaw­ia się:
suchy kaszel,
• duszność,
• ból w klatce pier­siowej,
U częś­ci pac­jen­tów pojaw­ia się także omdle­nie i krwio­plu­cie[2].

Pojaw­ie­nie się które­gokol­wiek z wymienionych wyżej objawów powin­no być skon­sul­towane z lekarzem.
.

Zatorowość płucna – badania

Aby lekarz mógł stwierdz­ić, że u pac­jen­ta fak­ty­cznie wys­tąpiła zatorowość płuc­na najczęś­ciej decy­du­je się na wyko­nanie u pac­jen­ta badań:
• radi­o­log­iczne badanie klat­ki pier­siowej
• spi­ral­na tomo­grafia kom­put­erowa klat­ki pier­siowej
• scyn­ty­grafia per­fuzyj­na płuc
• poziom d-dimerów


Warto wiedzieć, że…

.
…ostra zatorowość płuc­na najczęś­ciej jest powikłaniem zakrzepicy żyl­nej (najczęś­ciej żył głębo­kich kończyn dol­nych). Skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów może być spowodowana wrod­zony­mi lub naby­ty­mi zaburzeni­a­mi hemo­stazy[3]. Jed­nym z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych czyn­ników wrod­zonych jest mutac­ja
czyn­ni­ka V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny
.

Cho­ci­aż rozpoz­nanie trom­bofil­ii nie zmienia postępowa­nia w ostrym okre­sie incy­den­tu zakrzepowo-zatorowego, to może wpłynąć na czas trwa­nia pro­fi­lak­ty­ki wtórnej. U osób po pier­wszym epi­zodzie zakrzepowym, z jed­nym rodza­je trom­bofil­ii, antykoag­u­lac­ja powin­na być stosowana przez 3–12 miesię­cy. W przy­pad­ku więcej niż jed­nego rodza­ju trom­bofil­ii czas pro­fi­lak­ty­ki wtórnej powinien trwać min­i­mum 12 miesię­cy(..). 
Nato­mi­ast ter­apię prze­ci­wza­krzepową do koń­ca życia należy kon­tyn­uować u osób z: niedo­borem biał­ka C, niedo­borem biał­ka S, niedo­borem antytrom­biny III oraz u osób z homozy­go­ty­czną postacią czyn­ni­ka V Lei­den lub wari­antem 20210A genu pro­trom­biny[4].

Dlat­ego, jeśli chcesz sprawdz­ić, czy masz predys­pozy­c­je do tworzenia się zakrzepów i zmniejszyć ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy, a w kon­sek­wencji zatorowoś­ci płuc­nej wykon­aj badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną.


domowy_zestaw_testowyJak wykonać badanie?

.Badanie to jest bard­zo proste, bo pole­ga na pobra­niu wymazu z wewnętrznej strony policz­ka.
Jest to bard­zo proste i kom­for­towe, ponieważ wysyłamy do Państ­wa zestaw z wymazów­ki i instrukcją pobra­nia.
Próbkę odbiera od Państ­wa dar­mowy kuri­er.

Badanie obe­j­mu­je:
• mutację czyn­ni­ka V Lei­den
• mutację genu pro­trom­biny
• 2 wari­anty genu MTHFR (C677T i A1298C)
PAI-1
• V R2

Cena bada­nia: 330 zł (obe­j­mu­je również zestaw oraz dostar­cze­nie i odbiór pobranej prób­ki).
Czas real­iza­cji: 14 dni roboczych od momen­tu dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­umPROMOCJA!
Chcesz poz­nać wynik bada­nia w 5 dni roboczych i omówić go z gene­tykiem?
Wybierz paki­et PREMIUM!
Kliknij i sprawdź, co obe­j­mu­je paki­et PREMIUM

Paki­et PREMIUM Trom­bofil­ii wrod­zonej obe­j­mu­je:

 • mutację czyn­ni­ka V Lei­den,
 • mutację genu pro­trom­biny,
 • wari­anty C677T i A1298C genu MTHFR
 • PAI-1
 • V R2,
 • zestaw do pobra­nia wymazów,
 • dostar­cze­nie i odbiór zestawów,
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • 30-min­u­tową kon­sul­tację tele­fon­iczną z gene­tykiem

Dlaczego warto wykonać badanie na trombofilię wrodzoną?

.
• Zyskasz infor­ma­cję, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do tworzenia się zakrzepów.
• Lekarz będzie mógł dobrać odpowied­nie lecze­nie dla Ciebie (jeśli ist­nieją dodatkowe wskaza­nia).
• Możesz świadomie unikać dodatkowych czyn­ników ryzy­ka, które w połącze­niu z trom­bofil­ią wrod­zoną mogą zwięk­szać ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy i zatorowoś­ci płuc­nej.

Komu najbardziej zaleca się wykonanie badania?

 • Oso­by po epi­zodzie zakrzepowym.
 • Kobi­ety przyj­mu­jące hor­mon­al­ną ter­apię zastępczą lub antykon­cepcję hor­mon­al­ną.
 • Kobi­ety w ciąży, u których w rodzinie wys­tąpiły epi­zody zakrzepicy lub zatorowoś­ci płuc­nej.

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródło:

[1],[4] P. Karo­lak, K. Starzyk., B. Wożakows­ka – Kapłon: Zatorowość płuc­na u młodego mężczyzny jako kole­j­na man­i­fes­tac­ja żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej. Kar­di­olo­gia Pol­s­ka 2016; 74, supl. III:48–51; DOI: 10.5603/kp.2016.0080, s.48.
.

[2] E. Jassem: Zatorowość płuc­na. Klini­ka chorób Płuc i Gruźl­i­cy Akademii Medy­cznej w Gdańsku. Pol­s­ka Medy­cy­na Pali­aty­w­na 2003, tom 2, nr 2, s. 93
.

[3] Hemo­staza — całok­sz­tałt mech­a­nizmów zapo­b­ie­ga­ją­cych wypły­wowi krwi z naczyń krwionośnych (czyli jej wynaczynie­niu), zarówno w warunk­ach praw­idłowych, jak i w przy­pad­kach ich uszkodzenia, a jed­nocześnie zapew­ni­a­ją­cy utrzy­manie płyn­noś­ci i praw­idłowego przepły­wu krwi w układzie krwionośnym. Poję­cie hemo­stazy obe­j­mu­je zarówno krzep­nię­cie krwi, jak i fibryno­lizę. Oba pro­cesy zachodzą jed­nocześnie, również w momen­cie tworzenia skrzepu.

 

 

 

Data publikacji: 02/05/2018, Data aktualizacji: 20/06/2018