Zidentyfikowano nowe regulatory ekspresji genów

Zidentyfikowano nowe regulatory ekspresji genówNaukow­cy z Salk Insti­tute for Bio­log­i­cal Stud­ies ziden­ty­fikowali sprzy­ja­jące roz­wo­jowi nowot­worów przełączni­ki gene­ty­czne. Odkrycie to może być niezwyk­le pomoc­ne w opra­cow­a­niu nowych metod leczenia różnych odmi­an raka. Wyni­ki prowad­zonych badań opub­likowane zostały na łamach inter­ne­towego cza­sopis­ma eLife.

Rola genu COX-2 w rozwoju chorób nowotworowych

Przełączni­ki, o których mowa stanow­ią dłu­gi ciąg nuk­leo­ty­dów nieko­du­jącego RNA (IncR­NA), który nie kodu­je białek, w taki sposób w jaki robi to RNA w nor­mal­nych warunk­ach. Eksper­ci odkryli, że IncR­NA jest przełącznikiem dla genu określanego jako COX-2, którego nad­mier­na akty­wność przy­czy­nia się do pow­stawa­nia różnego rodza­ju stanów zapal­nych, a także nowot­worów. Gen COX-2 pośred­niczy w roz­wo­ju zapaleń, które w nor­mal­nych warunk­ach poma­ga­ją nasze­mu ciału pozbyć się pato­genów i uszkod­zonych komórek. Obec­ność takiego zapale­nia przynosi jed­nak i negaty­wne skut­ki, gdyż wspo­ma­ga ono wzrost i rozprzestrzeni­an­ie się nowot­worów w jego wczes­nych fazach roz­wo­ju. Wiedza na tem­at wpły­wu tego właśnie genu może mieć swój znaczą­cy udzi­ał przy opra­cowywa­niu potenc­jal­nych metod leczenia. Naukow­cy pod­kreśla­ją, że rozszyfrowanie mech­a­niz­mu dzi­ała­nia genu będzie miało duże znacze­nie klin­iczne. COX-2 odgry­wa bowiem kluc­zową rolę w roz­wo­ju różnych typów nowot­worów, takich jak rak okrężni­cy, rak sut­ka czy rak prostaty. Poz­nanie specy­ficznych sposobów mod­u­lacji, a więc zmi­an w akty­wnoś­ci genu jest więc niezwyk­le istotne.

Funkc­je jakie pełni IncR­NA są już przez naukow­ców dość dobrze znane. Pojaw­iły się jed­nak dowody wskazu­jące na ich rolę w pro­ce­sie reg­u­lacji ekspresji genów. Ich nadek­spresję zauważono bowiem w przy­pad­ku raka jeli­ta grubego, przełyku oraz raka pier­si.

Nowe odkrycia amerykańskich badaczy

Badacze Emer­son i Kowal­czyk przy pomo­cy ludz­kich komórek nabłonkowych gruc­zołów pier­siowych odkryli, że IncR­NA zwane inaczej PACER łączy się ze spec­jal­ny­mi cząsteczka­mi, które mody­fiku­ją akty­wność genu COX-2. Zaprezen­towali oni pro­ces, w którym PACER wyrzu­ca cząstecz­ki określane mianem p50 na zewnątrz genu COX-2, przez co zaczy­na on dzi­ałać znacznie inten­sy­wniej. Naukow­cy wykaza­li w ten sposób po raz pier­wszy, że nieko­du­jące RNA, czyli wspom­ni­ane IncR­NA musi zostać akty­wowane w celu wyciszenia cząstecz­ki p50, będącej repre­sorem, a więc tym białkiem, które hamu­je ekspresję infor­ma­cji gene­ty­cznej. Bloka­da p50 sprzy­ja gro­madze­niu się cząsteczek akty­wu­ją­cych pro­ces ekspresji genów, które zmieni­a­ją akty­wność COX-2. Naukow­cy z Salt byli zaskoczeni odkryciem nowej roli jaką pełni gen IncR­NA, będą­cy w tym przy­pad­ku akty­wa­torem genu COX-2, przy­czy­ni­a­jącego się do roz­wo­ju raka. Na początku pro­ce­su chorobowego inhibito­ry COX-2 zami­ast pobudz­ić układ odpornoś­ciowy do pozby­cia się szkodli­wych komórek, wspo­ma­ga­ją ich rozrost i rozprzestrzeni­an­ie się. W późniejszych sta­di­ach choro­by komór­ki rakowe wyłącza­ją akty­wność COX-2, który na tym etapie, nie jest już potrzeb­ny.

Jak pod­kreśla­ją eksper­ci te odkrycia mogą ułatwić prace nad ustal­e­niem nowych metod leczenia. Dadzą one możli­wość reak­tywacji COX-2 oraz być może uży­cia samego IncR­NA do wal­ki z chorobą.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015