Zlecenie testu na ojcostwo przez zagranicznego klientaZlecenie testu na ojcostwo przez zagranicznego klienta

Oso­by prze­by­wa­jące za granicą na pewno zas­tanaw­ia­ją się czy nasze lab­o­ra­to­ri­um real­izu­je również bada­nia dla klien­tów mieszka­ją­cych poza Pol­ską. Oczy­wiś­cie! Prób­ki do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa nad­chodzą do nas z wielu zakątków całego świa­ta. Jak wyglą­da pro­ce­du­ra zlece­nia takiego bada­nia?

Jak to możliwe?

Wymazy do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na przy­go­tować samodziel­nie we włas­nym domu, a służy do tego spec­jal­ny zestaw testowy. Zaw­iera on kom­plet steryl­nych wymazówek, doku­men­ty zlece­nia bada­nia, instrukcję obsłu­gi oraz blanki­et przelewu. Zamówienia zestawu moż­na dokon­ać tele­fon­icznie, mailowo, za pomocą czatu lub for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie inter­ne­towej. Fir­ma przesyła go następ­nie na wskazany przez klien­ta adres – bezpłat­nie!

Prób­ki DNA — w postaci wymazów z wewnętrznej strony policz­ka — stanow­ią mate­ri­ał wyjątkowo trwały, dzię­ki czemu nawet kilkud­niowy trans­port nie będzie miał negaty­wnego wpły­wu na ich jakość. Jest to powód, dla którego pobrane wymazy moż­na bez obaw odesłać z powrotem pocztą trady­cyjną. Na prośbę klien­ta lab­o­ra­to­ri­um potwierdzi nade­jś­cie przesył­ki.

Klien­ci z zagrani­cy, którzy planu­ją przy­jazd do kra­ju mogą sko­rzys­tać z pomo­cy fachow­ców. Lab­o­ra­to­ri­um dys­ponu­je praw­ie 200 lokalny­mi punk­ta­mi pobrań w całej Polsce! Wystar­czy zadz­wonić i umówić się na wiz­ytę.

Gdy badane osoby przebywają w dwóch różnych państwach…

Gdy oso­by biorące udzi­ał w teś­cie prze­by­wa­ją w dwóch różnych kra­jach (np. dom­nie­many ojciec jest za granicą, a dziecko miesz­ka w Polsce) ist­nieje możli­wość rozdzie­le­nia zamówionych zestawów oraz nada­nia ich na dwa różne adresy (wskazane w doku­men­tach zlece­nia). Wynik bada­nia ojcost­wa może zostać wysłany na jeden, bądź oba adresy – zgod­nie z życze­niem wszys­t­kich jego uczest­ników.

Ile trwa analiza?

Czas trwa­nia anal­izy DNA jest bard­zo krót­ki, nie przekracza bowiem 3–5 dni roboczych. Wynik moż­na otrzy­mać w następu­ją­cy sposób

  • Tele­fon­icznie
  • Mailowo
  • Lis­town­ie

 .

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018