Badania DNA od ręki w Państwa mieście

Pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce

Bada­nia DNA mogą Państ­wo wykon­ać w swoim mieś­cie od ręki – wygod­nie, bez kole­jek, częs­to jeszcze tego samego dnia. Do każdego Pac­jen­ta pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, biorąc pod uwagę jego oczeki­wa­nia i konkret­ną sytu­ację. Co ważne – zapew­ni­amy Państ­wu opiekę i wspar­cie kon­sul­tan­ta medy­cznego 7 dni w tygod­niu, do późnych godzin wiec­zornych.

Każdego dnia dziesiąt­ki naszych Pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze.

Jakie badania genetyczne mogą Państwo wykonać w testDNA?

Zobacz też:

Współpracu­je­my z eksper­ta­mi – dzię­ki temu wynik bada­nia mogą Państ­wo skon­sul­tować ze spec­jal­istą (lekarzem gene­tykiem, diete­tykiem klin­icznym czy gas­troen­terolo­giem), który objaśni rezul­tat i wskaże dal­sze postępowanie. Poz­naj nasz zespół

Certyfikaty testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Więcej cer­ty­fikatów…

Dlaczego warto robić badania genetyczne?

  • Bada­nia gene­ty­czne gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik – uzyskanie fałszy­wego rezul­tatu jest prak­ty­cznie niemożli­we.
  • Wystar­czy je wykon­ać raz w życiu – DNA jest niezmi­enne i takie samo w każdej komórce orga­niz­mu.
  • Są niein­wazyjne – pobranie próbek jest szy­bkie, wygodne i bez­pieczne (najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka).
  • Moż­na wykon­ać je w każdym wieku – nawet u bard­zo małych dzieci.
  • Nie mają prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (np. ciąża, infekc­ja).
  • Moż­na wykon­ać je bez wzglę­du na stan zdrowia badanej oso­by.
  • Pozwala­ją wykryć chorobę jeszcze zan­im wys­tąpią objawy oraz skró­cić diag­nos­tykę.
  • Umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia, co pozwala na wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

Naszą mis­ją jest zapewnie­nie nowoczes­nej opie­ki medy­cznej, której pod­stawą są bada­nia DNA. Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Pozwala odzyskać spokój, zwięk­szyć skuteczność prowad­zonego leczenia, zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko. Czy­taj więcej o bada­ni­ach gene­ty­cznych

Zobacz, jak wygląda praca w naszym laboratorium

Indywidualne podejście do każdego pacjenta

Pod­chodz­imy do pac­jen­ta zawsze całoś­ciowo, biorąc pod uwagę jego sytu­ację, oczeki­wa­nia oraz his­torię choro­by. Badanie DNA stanowi dla nas jedynie narzędzie do tego, abyśmy mogli Państ­wu pomóc. Każ­da sytu­ac­ja pac­jen­ta jest inna, dlat­ego nasi kon­sul­tan­ci medy­czni trak­tu­ją każdego indy­wid­u­al­nie. Zapew­ni­amy pełne zaan­gażowanie w każdą sytu­ację – dla nas każdy pac­jent zasługu­je na wyjątkowe trak­towanie. Przeczy­taj nasze ref­er­enc­je

Wsparcie i pomoc konsultantów medycznych 7 dni w tygodniu

Gwaran­tu­je­my nie tylko pewny wynik bada­nia, ale też pełne zaan­gażowanie i wspar­cie naszych kon­sul­tan­tów medy­cznych. U nas szy­bko i pros­to wykon­a­ją Państ­wo badanie DNA, które da pewność na całe życie. Mogą Państ­wo skon­tak­tować się z nami w wygod­ny sposób – przez tele­fon, e-mail czy bezpłat­ny czat online. Jeśli chcą Państ­wo zamówić szy­b­ki kon­takt, wystar­czy pozostaw­ić swój numer tele­fonu na naszej stron­ie.

Zapew­ni­amy opiekę kon­sul­tan­tów medy­cznych 7 dni w tygod­niu. Dzię­ki temu mogą Państ­wo na bieżą­co rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i poroz­maw­iać z kom­pe­tent­ną i zaan­gażowaną osobą, która wszys­tko dokład­nie wytłu­maczy. Bard­zo ważne jest dla nas udzie­le­nie Państ­wu odpowied­niego wspar­cia – mery­to­rycznego i emocjon­al­nego – na każdym etapie real­iza­cji tes­tu DNA. Skon­tak­tuj się z nami

 

Dzięku­je­my za zain­tere­sowanie naszy­mi bada­ni­a­mi i zaprasza­my do kon­tak­tu. Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fon­a­mi od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00 (w piąt­ki do 20:00), w week­endy i świę­ta od 9:00 do 21:00. – Mag­dale­na Łyź­ni­ak, Kierown­ik Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta.

 

Strona głów­na
4.6 (91.03%) 29

 

Data publikacji: 25/04/2015, Data aktualizacji: 07/06/2019