Badania DNA od ręki w Państwa mieście

Pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce

Naszą mis­ją jest nowoczes­na opieka medy­cz­na, której pod­stawą są bada­nia DNA. Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­je się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Pozwala odzyskać spokój, zwięk­szyć skuteczność prowad­zonego leczenia, zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko. Pod­chodz­imy do pac­jen­ta zawsze całoś­ciowo biorąc pod uwagę jego sytu­ację, oczeki­wa­nia oraz his­torię choro­by. Badanie DNA stanowi dla nas jedynie narzędzie do tego, abyśmy mogli Państ­wu pomóc.

Wygodnie i od ręki

Zarówno testy na ojcost­wo (dla włas­nych potrzeb i do sądu) jak i inne bada­nia wykony­wane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. mogą Państ­wo wykon­ać w swoim mieś­cie od ręki. Więk­szość wiz­yt odby­wa się jeszcze w tym samym dniu, w którym zostały umówione. Dzię­ki wcześniejszej rejes­tracji ter­minu nie czeka­ją Państ­wo również w kole­jce.

Certyfikaty testDNA Laboratorium Sp. z o.o.:

 

Zobacz wszys­tkie cer­ty­fikaty …

.

Jakie badania mogą Państwo wykonać?

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. spec­jal­izu­je się w wykony­wa­niu testów na ojcost­wo i pokrewieńst­wo zarówno dla potrzeb osób pry­wat­nych jak i sądów, detek­ty­wów i proku­ratu­ry. Rozwój lab­o­ra­to­ri­um a także sze­ro­ka sieć part­nerów pozwala również zapro­ponować Państ­wu wysok­iej jakoś­ci bada­nia medy­czne, oparte na czułej metodzie gene­ty­cznej. Prowadz­imy również porad­nict­wo gene­ty­czne. Porady udzielane są Pac­jen­tom tele­fon­icznie przez doświad­c­zonego lekarza diag­nos­ty­ka. Jest nim cieszącą się bard­zo dobrą opinią wśród pac­jen­tów – prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­drą Jezela Stanek.

 

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji i bezpieczeństwie?

Zan­im pode­jmiecie Państ­wo decyzję o wyko­na­niu bada­nia DNA zapewne zas­tanaw­ia­cie się, czy przy tego typu usłudze moż­na zachować dyskrecję? Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak waż­na jest ona dla naszych pac­jen­tów. Dlat­ego też lab­o­ra­to­ri­um ma bard­zo dobrze dopra­cow­ane pro­ce­dury ochrony danych osobowych oraz umożli­wia przeprowadze­nie bada­nia anon­i­mowo. Dzię­ki temu mogą Państ­wo uzyskać pewny wynik i jed­nocześnie zachować dyskrecję, na której tak bard­zo Państ­wu zależy. Więcej na tem­at tego, jak chro­nione są infor­ma­c­je o pac­jen­tach ….
.

Zlece­nie bada­nia u nas da Państ­wu również bez­pieczeńst­wo. Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pobra­nia próbek przez lekarza lub pielęg­niarkę w najbliższym lokalnym odd­ziale. Ci z Państ­wa, którzy zde­cy­du­ją się na samodzielne pobranie próbek również mogą być spoko­jni. Obję­ci są Państ­wo bezpłat­nym ubez­piecze­niem na wypadek niepraw­idłowo pobranych próbek (wymazów z policz­ka), co daje możli­wość wyko­na­nia drugiej anal­izy za dar­mo (w sytu­acji, gdy po anal­izie pier­wszych próbek nie będzie moż­na wydać jed­noz­nacznego wyniku).
.
Sko­ro mowa o bez­pieczeńst­wie, warto też pod­kreślić, że w przy­pad­ku tes­tu ojcost­wa przy wyniku wyk­lucza­ją­cym pokrewieńst­wo, lab­o­ra­to­ri­um zawsze wykona jeszcze raz całe badanie z drugiej prób­ki, aby zapewnić Państ­wu mak­si­mum pewnoś­ci otrzy­manego wyniku. Stupro­cen­towa wiary­god­ność wydawanych wyników jest dla nas pri­o­ry­tetem. Więcej na tem­at jakoś­ci badań w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

.

 

Korzyści, jakie daje pewny wynik testu na ojcostwo

  • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik tes­tu DNA, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
  • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
    Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz. — Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta
  • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…
 

Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.