Badania DNA od ręki w Państwa mieście

Pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce

Naszą mis­ją jest zapewnie­nie nowoczes­nej opie­ki medy­cznej, której pod­stawą są bada­nia DNA. Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Pozwala odzyskać spokój, zwięk­szyć skuteczność prowad­zonego leczenia, zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko.

Pod­chodz­imy do pac­jen­ta zawsze całoś­ciowo, biorąc pod uwagę jego sytu­ację, oczeki­wa­nia oraz his­torię choro­by. Badanie DNA stanowi dla nas jedynie narzędzie do tego, abyśmy mogli Państ­wu pomóc.

Wygodnie i od ręki

Zarówno testy na ojcost­wo (dla włas­nych potrzeb i do sądu), jak i inne bada­nia wykony­wane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. mogą Państ­wo wykon­ać w swoim mieś­cie od ręki. Więk­szość wiz­yt odby­wa się jeszcze w tym samym dniu, w którym zostały umówione. Dzię­ki wcześniejszej rejes­tracji ter­minu nie czeka­ją Państ­wo również w kole­jce.

Certyfikaty testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Więcej cer­ty­fikatów…

Spec­jal­iś­ci:

Konsultacje ze specjalistami

Prowadz­imy porad­nict­wo gene­ty­czne. Porady udzielane są pac­jen­tom tele­fon­icznie przez doświad­c­zonych lekarzy. Są nimi cieszące się bard­zo dobrą opinią wśród pac­jen­tów m.in. dr n. med. Rena­ta Pos­myk. Lekarze objaś­ni­a­ją wyni­ki badań gene­ty­cznych i ich znacze­nie dla pac­jen­ta oraz wskazu­ją dal­sze postępowanie.

Dzię­ki współpra­cy również z inny­mi spec­jal­is­ta­mi nasi pac­jen­ci mogą korzys­tać z porad indy­wid­u­al­nych z diete­tykiem i psy­cholo­giem.

Kon­sul­tac­je tele­fon­iczne trwa­ją 30 min­ut i odby­wa­ją się w dogod­nym dla pac­jen­ta ter­minie. Przed kon­sul­tacją moż­na przesłać wyni­ki badań i inne doku­men­ty doty­czące stanu zdrowia. Dzię­ki temu lekarz przy­go­tu­je indy­wid­u­al­nie dopa­sowane zalece­nia. Poz­naj nasz zespół

Jakie badania mogą Państwo wykonać?

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. spec­jal­izu­je się w wykony­wa­niu testów na ojcost­wo i pokrewieńst­wo zarówno dla potrzeb osób pry­wat­nych, jak i sądów, detek­ty­wów i proku­ratu­ry. Rozwój lab­o­ra­to­ri­um oraz sze­ro­ka sieć part­nerów pozwala­ją również zapro­ponować Państ­wu wysok­iej jakoś­ci bada­nia medy­czne, oparte na czułej metodzie gene­ty­cznej.

Dlaczego warto robić badania genetyczne?

  • Bada­nia gene­ty­czne gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik – uzyskanie fałszy­wego rezul­tatu jest prak­ty­cznie niemożli­we.
  • Wystar­czy je wykon­ać raz w życiu – DNA jest niezmi­enne i takie samo w każdej komórce orga­niz­mu.
  • Są niein­wazyjne – pobranie próbek jest szy­bkie, wygodne i bez­pieczne (najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka).
  • Moż­na wykon­ać je w każdym wieku – nawet u bard­zo małych dzieci.
  • Nie mają prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (np. ciąża, infekc­ja).
  • Moż­na wykon­ać je bez wzglę­du na stan zdrowia badanej oso­by.
  • Pozwala­ją wykryć chorobę jeszcze zan­im wys­tąpią objawy oraz skró­cić diag­nos­tykę.
  • Umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia, co pozwala na wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

Zobacz, jak wygląda praca w naszym laboratorium

Indywidualne podejście do każdego pacjenta

Każ­da sytu­ac­ja pac­jen­ta jest inna, dlat­ego nasi kon­sul­tan­ci medy­czni trak­tu­ją każdego indy­wid­u­al­nie. Zapew­ni­amy pełne zaan­gażowanie w każdą sytu­ację – dla nas każdy pac­jent zasługu­je na wyjątkowe trak­towanie. Przeczy­taj nasze ref­er­enc­je

Wsparcie i pomoc konsultantów medycznych 7 dni w tygodniu

Gwaran­tu­je­my nie tylko pewny wynik bada­nia, ale też pełne zaan­gażowanie i wspar­cie naszych kon­sul­tan­tów medy­cznych. U nas szy­bko i pros­to wykon­a­ją Państ­wo badanie DNA, które da pewność na całe życie. Mogą Państ­wo skon­tak­tować się z nami w wygod­ny sposób – przez tele­fon, e-mail czy bezpłat­ny czat online. Jeśli chcą Państ­wo zamówić szy­b­ki kon­takt, wystar­czy pozostaw­ić swój numer tele­fonu na naszej stron­ie.

Zapew­ni­amy opiekę kon­sul­tan­tów medy­cznych 7 dni w tygod­niu. Dzię­ki temu mogą Państ­wo na bieżą­co rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i poroz­maw­iać z kom­pe­tent­ną i zaan­gażowaną osobą, która wszys­tko dokład­nie wytłu­maczy. Bard­zo ważne jest dla nas udzie­le­nie Państ­wu odpowied­niego wspar­cia – mery­to­rycznego i emocjon­al­nego – na każdym etapie real­iza­cji tes­tu DNA.

 

Dzięku­je­my za zain­tere­sowanie naszy­mi bada­ni­a­mi i zaprasza­my do kon­tak­tu. Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fon­a­mi od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00, w week­endy i świę­ta od 9:00 do 21:00. – Mag­dale­na Łyź­ni­ak, Kierown­ik Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta.