Współpraca z testDNA

Na pol­skim rynku dzi­ałamy już od 2003 roku. Przez ten czas zau­fało nam wielu spec­jal­istów, a także placówek medy­cznych, sądów, detek­ty­wów oraz innych jed­nos­tek z Pol­s­ki i zza grani­cy. Part­nerzy są  jed­nym z ważniejszych czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych naszą siłę i pozy­cję rynkową. Cały czas posz­erza­my ich grono oraz zakres współpra­cy. Poz­naj możli­woś­ci i korzyś­ci, jakie może Ci dać współpra­ca z nami.

Oferta współpracy

Dla placówek medy­cznych i aptek
 • Sprzedaż badań gene­ty­cznych i zestawów do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Wpis do bazy placówek/aptek itd.
 • Stworze­nie artykułów na tem­at badań DNA do zamieszczenia na Państ­wa stron­ie
 • Polece­nia słowne
 • Artykuły spon­sorowane, porady eksper­ta
 • Pro­moc­ja w naszych ser­wisach inter­ne­towych, banery, wymi­ana linków
 • Konkursy
Dla sądów i proku­ratu­ry
 • Anal­izy gene­ty­czne z zakre­su iden­ty­fikacji osób
 • Peł­na koor­dy­nac­ja pro­ce­su sporządza­nia opinii
 • Pro­toko­larne pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego, również w dwóch różnych miejsach
 • Wyko­nanie opinii do 10 dni roboczych

Więcej infor­ma­cji: Ofer­ta badań DNA dla sądów

Dla spec­jal­istów
 • Sprzedaż badań gene­ty­cznych i zestawów do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Wiz­ytówka eksper­ta
 • Artykuły eksper­ck­ie i spon­sorowane
 • Polece­nia słowne
 • Pro­moc­ja w naszych ser­wisach inter­ne­towych

Więcej infor­ma­cji: Dla lekarzy

Dla mediów
 • Spec­jal­isty­czne oraz porad­nikowe artykuły na tem­at zdrowia i badań gene­ty­cznych
 • Wypowiedzi ekspertów
 • Info­grafi­ki i porad­ni­ki
 • Wymi­ana linków, banerów, wpisów w Social Media
 • Konkursy

Zobacz też: Biuro pra­sowe

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Doświad­cze­nie: 15 lat na rynku, anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów, wyk­wal­i­fikowana kadra spec­jal­istów.
 • Pewność: lab­o­ra­to­ri­um akredy­towane przez PCA, nr AB 1618, cer­ty­fikaty GEDNAP, ISFG, bada­nia biegłoś­ci, ref­er­enc­je z sądów.
 • Ogólnopol­s­ki zasięg: pon­ad 200 part­ner­s­kich placówek medy­cznych i 150 aptek na tere­nie całego kra­ju.
 • Korzystne warun­ki: atrak­cyj­na prow­iz­ja, nieod­płatne zestawy do pobra­nia próbek i nieod­płat­ny odbiór pobranych próbek, bada­nia gene­ty­czne w niższych cenach dla pra­cown­ików, sze­ro­ka ofer­ta badań.
 • Kom­fort: całość obsłu­gi klien­ta po naszej stron­ie (od pier­wszej kon­sul­tacji po wydanie wyniku).
 • Zad­owoleni pac­jen­ci: doskon­ała obsłu­ga 7 dni w tygod­niu, opieka nad pac­jen­tem (kon­sul­tac­je wyników i zalece­nia), pozy­ty­wne opinie, liczne polece­nia.
 • Wspar­cie mery­to­ryczne: szkole­nia dla per­son­elu medy­cznego, niezbędne mate­ri­ały źródłowe i infor­ma­cyjne.
 • Pro­moc­ja: wpisy do baz placówek i wiz­ytów­ki ekspertów na stronach inter­ne­towych, artykuły infor­ma­cyjne i spon­sorowane, banery, polece­nia, kilka­dziesiąt part­nerów medi­al­nych.
 • Rozwój: nowe bada­nia i paki­ety, nowe rozwiąza­nia infor­maty­czne i anal­i­ty­czne.

 

 

Part­nerzy

.

Bazu­jąc na wielo­let­niej współpra­cy zauważyliśmy że fir­ma testD­NA wyróż­nia się na tle innych firm z branży. Jed­nym z atutów, najważniejszym zarówno dla pac­jen­ta jak i lekarza, jest wiary­god­ność i rzetel­ność wykony­wanych badań.Dr n. med. Grze­gorz Połud­niews­ki, spec­jal­ista ginekologii i położnict­wa

.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

Tele­fon
Data publikacji: 08/05/2018, Data aktualizacji: 07/01/2019