Dla lekarzy

Zostań naszym partnerem

Dzię­ki współpra­cy z nami Twoi pac­jen­ci zysku­ją łatwy dostęp do nowoczes­nej diag­nos­ty­ki w cer­ty­fikowanym, ogólnopol­skim lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym. Współpra­ca z testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to także szereg korzyś­ci dla Ciebie, takich jak pewny wynik, kom­fort pobiera­nia prób­ki i real­iza­cji bada­nia, korzystne warun­kiwspar­cie mery­to­ryczne.

Naszą mis­ją jest zapewnie­nie nowoczes­nej opie­ki medy­cznej, której pod­stawą są bada­nia DNA. Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Pozwala odzyskać spokój, zwięk­szyć skuteczność prowad­zonego leczenia, zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko.

 

 

Na skró­ty:  Ofer­ta badań gene­ty­cznych  |  Jak wyglą­da współpra­ca z nami  |  O lab­o­ra­to­ri­um  Kon­takt 

Badania genetyczne

Pro­ponu­je­my wyko­nanie najskuteczniejszych na rynku badań medy­cznych opar­tych na metodzie gene­ty­cznej PCR. W bada­ni­ach stosowane są wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD. Aby zapewnić jak najwyższą jakość anal­iz, lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym, między­nar­o­dowym pro­gramom biegłoś­ci m.in. Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) i Labqual­i­ty. Koor­dynu­je­my także przeprowadzanie badań w zagranicznych ośrod­kach, dzię­ki czemu pac­jen­ci mogą korzys­tać z diag­nos­ty­ki, która nie jest jeszcze dostęp­na w Polsce (m.in. z wyko­rzys­taniem Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji).

Oferta badań

   

Zalety badań genetycznych

 • Gwaran­tu­ją pewny i jed­noz­naczny wynik
 • Mogą znacznie skró­cić czas diag­nos­ty­ki
 • Dzię­ki pewnej diag­nozie pozwala­ją na dobranie najlep­szego leczenia
 • bezbolesne i niein­wazyjne (pobiera się wymaz z policz­ka)
 • Umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia
 • Moż­na je wykon­ać w każdym wieku, nawet u bard­zo małych dzieci
 • Nie ma prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (typu ciąża, infekc­ja)
 • Pozwala­ją wykryć wczesne postaci choro­by, niewykry­walne inny­mi meto­da­mi
 • Wystar­czy wykon­ać je raz w życiu

Dlaczego warto z nami współpracować?

Pewność i bezpieczeństwo

Mar­ka testD­NA ist­nieje od 2003 roku, w tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o. o. jest lab­o­ra­to­ri­um akredy­towanym przez PCA, nr AB 1618. Posi­a­da wyk­wal­i­fikowaną kadrę spec­jal­istów, liczne cer­ty­fikaty, ref­er­enc­je. Posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań w całej Polsce, współpracu­je­my z wielo­ma ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi z zakre­su gene­ty­ki, klinika­mi niepłod­noś­ci, sąda­mi, proku­raturą i uznany­mi ośrod­ka­mi w kra­ju i za granicą.

Komfort i dostępność

Prób­ki DNA moż­na pobrać w gabinecie lub samodziel­nie w domu za pomocą wysyłkowego zestawu. Zapew­ni­amy wspar­cie kon­sul­tan­tów 7 dni w tygod­niu do późnych godzin wiec­zornych. Ist­nieje możli­wość tele­fon­icznej kon­sul­tacji z gene­tykiem przed wiz­ytą pac­jen­ta. Dzię­ki szerok­iej ofer­cie badań DNA Twoi pac­jen­ci mogą zro­bić bada­nia w jed­nym miejs­cu, a Ty nie musisz szukać placów­ki.

Korzystne warunki

Atrak­cyj­na prow­iz­ja, nieod­płatne zestawy do pobra­nia próbek i nieod­płat­ny odbiór pobranych próbek. Bada­nia gene­ty­czne w niższych cenach dla part­nerów i ich pra­cown­ików. Sze­ro­ka ofer­ta badań, którą cały czas rozbu­dowu­je­my.

 

Zapew­ni­amy też wspar­cie mery­to­ryczne w postaci szkoleń dla per­son­elu medy­cznego, niezbęd­nych mate­ri­ałów źródłowych i infor­ma­cyjnych. Pomagamy w pro­mocji na naszych stronach inter­ne­towych (m.in. wpisy do baz placówek, wiz­ytów­ki ekspertów na stronach inter­ne­towych, banery) i w formie pole­ceń.

Jak wygląda współpraca z nami?

Warun­ki współpra­cy określamy w umowie, którą pod­pisu­je­my z lekarzem.

 1. Do lekarza wysyłamy bezpłat­nie zestaw pobran­iowy (wysył­ka i kuri­er w cenie bada­nia).
 2. Lekarz zle­ca badanie pac­jen­towi w cenie ustalonej indy­wid­u­al­nie.
 3. Pobranie prób­ki może odbyć się w gabinecie lub pac­jent pobiera próbkę samodziel­nie w domu.
 4. Wysyłamy bezpłat­nego kuri­era po odbiór próbki pod wskazany adres.
 5. Wynik wysyłamy do pac­jen­ta lub lekarza. Ist­nieje możli­wość kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku z gene­tykiem przed wiz­ytą pac­jen­ta.
 6. Rozlicze­nie następu­je raz w miesiącu na pod­staw­ie fak­tu­ry wys­taw­ionej przez lekarza.

Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o warun­ki współpra­cy

Poznaj nas

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS), Labqual­i­ty i Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS). Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Zobacz cer­ty­fikaty

 

 

Zespół testD­NA tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Poz­naj nasz zespół

 

Nasze bada­nia gene­ty­czne dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Part­nerzy są jed­nym z ważniejszych czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych naszą siłę i pozy­cję rynkową. W ciągu 15 lat dzi­ałal­noś­ci zau­fało nam wielu spec­jal­istów, a także placówek medy­cznych, sądów, detek­ty­wów oraz innych jed­nos­tek z Pol­s­ki i zza grani­cy. Poz­naj naszych part­nerów

Baza wiedzy

Zależy nam, aby nasi part­nerzy mieli wspar­cie mery­to­ryczne i mogli nieustan­nie posz­erzać swo­ją wiedzę z zakre­su badań gene­ty­cznych. Spec­jal­nie dla nich przy­go­towal­iśmy bazę wiedzy, w której zna­jdą mate­ri­ały, takie jak artykuły, źródła naukowe i porad­ni­ki.

Kontakt

Zadz­woń i zapy­taj o współpracę: tel. 533 363 083  lub zamów kon­takt przez poniższy for­mu­la­rz:

Jaki rodzaj badań Cię interesuje?

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta
Data publikacji: 20/07/2018, Data aktualizacji: 10/08/2018