Cennik testów na ojcostwo i pokrewieństwo w akredytowanym laboratorium

Zbadaj dowolne próbki w jednej cenie z GWARANCJĄ!

Zestaw do pobrania próbek w domu (do wszystkich badań DNA na ojcostwo)

Zestaw przez­nac­zony jest do pobra­nia próbek takich jak: wymaz z policz­ka, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, smoczek i wiele innych. W zestaw­ie zna­j­du­ją się: m.in. wymazów­ki, doku­men­ty zlece­nia bada­nia, instrukc­ja poboru próbek, opła­cona kop­er­ta zwrot­na.

 • Odpowied­ni do wszys­t­kich badań DNA na ojcost­wo 
 • Dyskret­na wysył­ka (anon­i­mowa kop­er­ta) w 24h
 • Bezpłat­ny kuri­er i paczko­mat na tere­nie Pol­s­ki
 • Zwrot zestawu do 14 dni
 • Dyskret­na płat­ność za zestaw przez PayU 
 • Ważny bezter­mi­nowo (bezpłat­na wymi­ana)
Odbiór próbek
pro­moc­ja

Pewne badanie DNA na ojcostwo w przychodni

Pobranie próbek w przy­chod­ni „od ręki” bez kole­jek przez osobę z per­son­elu medy­cznego lub oso­biste dostar­cze­nie pobranych próbek.
 • Pewny wynik nawet w 3 dni robocze i możli­wość przyspieszenia nawet do 48 godzin
 • Akredy­towane badanie na 24 mark­er­ach DNA
 • Badanie KAŻDEJ prób­ki np. włosy, smoczek, papieros, czap­ka, chru­pek
 • Dyskret­ny test dla ojca i dziec­ka w przy­chod­ni
 • Badanie do skutku z gwarancją
Odbiór próbek

Wysyłkowe badanie DNA na ojcostwo

Pobranie dowol­nych próbek samodziel­nie w domu przy pomo­cy zestawu pobran­iowego. Bezpłat­ny odbiór próbek kuri­erem lub oso­biste dostar­cze­nie do wybranego punk­tu.
 • Akredy­towane badanie na 24 mark­er­ach DNA
 • Dyskret­na wysył­ka lub odbiór zestawu w punkcie
 • Badanie różnych próbek np. smoczek, wymaz, chus­tecz­ka, kubek, sztućce
 • Gwaranc­ja na prób­ki (badanie próbek do skutku)
 • Pewny wynik nawet w 3 dni robocze
Odbiór próbek

Sądowe badanie DNA na ojcostwo

Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.

Odbiór próbek

Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin!

Test dla ojca i dziec­ka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

Odbiór próbek

Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

Odbiór próbek

Test ojcostwa w ciąży z krwi matki i wymazu od ojca

Badanie na miejs­cu w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce. Do tes­tu pobier­ana jest krew mat­ki i wymaz z policz­ka od ojca.

Odbiór próbek

Badanie pokrewieństwa 

Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki

Odbiór próbek


Badanie chromosomu Y

Badanie w prostej linii męskiej np. dzi­adek + wnuk, brat+brat, wujek + bratanek.  

Odbiór próbek


Badanie chromosomu X

Badanie w prostej linii żeńskiej np. bab­cia + wnucz­ka, sios­tra + sios­tra.  

Odbiór próbek

Profil genetyczny DNA

Badanie pole­ga na ustal­e­niu “gene­ty­cznego odcisku pal­ca”. Moż­na go wyko­rzys­tać np. przy iden­ty­fikacji danej oso­by czy w sprawach sądowych w przy­pad­ku nagłej śmier­ci (m.in. spad­kowych albo o ustal­e­nie ojcost­wa). 

Odbiór próbek


Test na ojcost­wo — cena
5 (99.26%) 27

 

 

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 29/04/2019