Płatność na raty

Korzystne raty bez ubezpieczenia

Jako pier­wsze pry­watne lab­o­ra­to­ri­um umożli­wiamy Państ­wu rozłoże­nie płat­noś­ci za badanie na korzystne raty – bez żad­nego ryzy­ka! Płat­ność (powyżej 500 zł) moż­na rozłożyć od 5 do nawet 60 rat. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z szczegóła­mi.

 

raty_tylko_jeden_telefon

MINIMUM FORMALNOŚCI

  • Szy­b­ka decyz­ja kredy­towa — nawet 5 min­ut!
  • Pros­ta pro­ce­du­ra — wystar­czy pozostaw­ić nam swój numer tele­fonu, a dzi­ał finan­sowy skon­tak­tu­je się z Państ­wem w celu przeprowadzenia roz­mowy usta­la­ją­ca zdol­ność kredy­tową
  • Brak koniecznoś­ci posi­ada­nia umowy o pracę — pod uwagę zostanie także wzię­ta umowa o dzieło lub zlece­nie
  • Nie trze­ba udawać się do banku — wszys­tko może­my załatwić drogą tele­fon­iczną, a umowę przy­wiezie Państ­wu KURIER!

MAKSIMUM WYGODY

  • Szy­b­ki pro­ces przyz­na­nia kredy­tu — cała pro­ce­du­ra nie trwa dłuzej niz 3 dni robocze!
  • Umowa wysyłana jest na następ­ny dzień roboczy po przeprowad­zonej roz­mowie tele­fon­icznej
  • Inny kredy­to­bior­ca — kredyt nie musi brać oso­ba zle­ca­ją­ca badanie

 

Można się z nami także kontaktować:

E-mailowo

Pisząc na adres: biuro@testdna.pl

Na cza­cie

Pisząc na anon­i­mowym cza­cie od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00–16:30.

 

Dziękujemy za zaufanie!

Data publikacji: 22/05/2015, Data aktualizacji: 09/11/2017