Mutacja genu MTHFR (C677T, A1298C)

MTHFR - reduk­taza metylenote­trahy­dro­fo­lianowa

4 korzyści, dla których warto wykonać badanie mutacji genu MTHFR:
krecha

 

  • będziesz mogła skutecznie uzu­pełnić poziom kwa­su foliowego – zale­ca się, aby kobi­ety z mutacją w genie MTHFR przyj­mowały odpowied­nią
   for­mę i dawkę tej cen­nej wit­a­miny

   Wyni­ki przeprowad­zonych badań w pop­u­lacji nieciężarnych kobi­et nosi­cielek różnych geno­typów MTHFR
   pokaza­ły, iż akty­wne formy folianów wpły­wały na wzrost stęże­nia folianów w osoczu znaczą­co bardziej niż kwas foliowy” [1]

  • dzię­ki wynikowi bada­nia i właś­ci­wej suple­men­tacji kwasem foliowym zmniejszysz ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka m.in. wad cewy ner­wowej
   (niek­tóre pub­likac­je naukowe wskazu­ją, że u kobi­et z mutacją genu MTHFR ist­nieje zwięk­szone ryzyko urodzenia dziec­ka z zespołem Dow­na)
  • dowiesz się, czy na rozwój miażdży­cy i zakrzepicy w Twoim przy­pad­ku wpły­wa zbyt wyso­ki poziom homo­cys­teiny spowodowany mutacją genu MTHFR Dowiedz się więcej: Miażdży­ca a mutac­ja genu MTHFR
  • sprawdzisz, czy masz zaburzenia mety­lacji

   

  Badanie genu MTHFR jest
  dla Ciebie przydatne, jeśli:

  jesteś w ciąży lub ją planu­jesz
  masz zaburzenia mety­lacji
  urodz­iłaś dziecko z zespołem Dow­na lub wadą cewy ner­wowej
        masz zbyt wyso­ki
  poziom homo­cys­teiny
  masz miażdży­cę
        ktoś z najbliższej rodziny
  ma mutac­je genu MTHFR

  Jak wykonać badanie mutacji genu MTHFR?

   

  Do bada­nia wystar­czy wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Możesz go pobrać za pomocą wymazówek dołąc­zonych do zestawu. Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres.

  Kliknij i zobacz jak wyglą­da zestaw do samodziel­nego pobra­nia, który do Ciebie wyśle­my.  Więk­szość naszych pac­jen­tów pobiera prób­ki do bada­nia mutacji MTHFR samodziel­nie w domu. Do bada­nia wyko­rzysty­wany jest wymaz z policz­ka (nie krew). Jego pobranie jest bard­zo proste, bezbolesne i trwa kilka­naś­cie sekund. Two­je prób­ki są też ubez­piec­zone na wypadek niepraw­idłowego pobra­nia, zatem możesz czuć się w pełni bez­piecznie. Badanie wykony­wane z wymazu z policz­ka jest taka samo pewne i czułe jak z krwi. DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na miejsce, z którego jest izolowane).

 • .
 • Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE.
  Badanie jest wykony­wane metodą QF-PCR. Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS