Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR

MTHFR — reduk­taza metylenote­trahy­dro­fo­lianowa (potocz­na nazwa: mutac­ja mth­fr, mutac­ja mth­fr badanie, badanie MTHFR, mutac­je genu MTHFR)


1.Korzyści, dla których warto wykon­ać badanie wari­antów genu MTHFR

2.Test MTHFR jest dla Ciebie przy­dat­ny

3. MTHFR badanie — Jak wykon­ać badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR?

4.Badanie MTHFR cena

5.Kiedy i jak otrzy­mam wynik bada­nia MTHFR?


4 korzyści, dla których warto wykonać badanie wariantów genu MTHFR (potocznie mutacji genu MTHFR):
krecha

 

 • badanie mthfrBędziesz mogła skutecznie zad­bać o właś­ci­wy poziom kwa­su foliowego – Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne w rekomen­dac­jach z 2017 roku zwraca uwagę na to, że w przy­pad­ku kobi­et z wari­anta­mi C677T i A1298C genu MTHFR bardziej skutecz­na jest suple­men­tac­ja akty­wny­mi foliana­mi w porów­na­niu ze zwykłym kwasem foliowym
  .

  Wyni­ki przeprowad­zonych badań w pop­u­lacji nieciężarnych kobi­et nosi­cielek różnych geno­typów MTHFR pokaza­ły, iż akty­wne formy folianów wpły­wały na wzrost stęże­nia folianów w osoczu znaczą­co bardziej niż kwas foliowy” [1]

  .
  .

 • Dba­jąc o odpowied­ni poziom kwa­su foliowego i wit­a­miny B12 chro­nisz swo­je dziecko przed wys­tąpi­e­niem m.in. wad cewy ner­wowej oraz innych kom­p­likacji[2] [3] [4]. Dowiesz się, czy w Twoim przy­pad­ku ist­nieją wskaza­nia do częstego mon­i­torowa­nia poziomu homo­cys­teiny – oso­by z wari­antem genu MTHFR C677T są bardziej narażone na pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny jeśli w ich diecie jest zbyt mało kwa­su foliowego. Z kolei wyso­ka homo­cys­teina może przy­czy­ni­ać się do pod­wyżs­zonego ciśnienia krwi, miażdży­cy, zakrzepicy oraz pod­wyżs­zonego poziomu cho­les­terolu[5] [6]. Udowod­niono, że wyso­ki poziom homo­cys­teiny moż­na obniżyć poprzez odpowied­nią suple­men­tację właś­ci­wą for­mą kwa­su foliowego i wit­a­miny B12[7].
  .
  Dowiedz się więcej: Miażdży­ca a test dna MTHFR
  .
 • Dowiesz się, czy w Twoim przy­pad­ku ist­nieją wskaza­nia do zwięk­szenia iloś­ci choliny w diecie, aby uniknąć skutków jej niedoborów w tym m.in. wad cewy ner­wowej u pło­du (w bada­niu Shaw i wsp. wskazano, że niskie stęże­nie choliny w surow­icy krwi mat­ki ma związek ze zwięk­szonym ryzykiem wys­tąpi­enia wad cewy ner­wowej u pło­du nieza­leżnie od praw­idłowego poziomu folianów). Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne wskazu­je, że oso­by z polimor­fizmem genu MTHFR C677T potrze­bu­ją więk­szych iloś­ci tego skład­ni­ka[8]. .

Test MTHFR jest
dla Ciebie przydatny, jeśli:

jesteś w ciąży lub ją planu­jesz
przyj­mu­jesz kwas foliowy
i/lub wit­a­m­inę B12
urodz­iłaś dziecko z wadą cewy ner­wowej
lub rozszczepem wargi/podniebienia
masz zbyt wyso­ki
poziom homo­cys­teiny
poroniłaś
ktoś z najbliższej rodziny
ma mutac­je genu MTHFR

MTHFR badanie - Jak wykonać badanie wariantów (C677T i A1298C) genu MTHFR?badanie mthfr

Do bada­nia MTHFR pobier­ana jest prób­ka krwi lub wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Ponieważ nasze DNA jest niezmi­enne — jest dokład­nie takie samo bez wzglę­du na to skąd zostanie pobrane —  dla więk­szoś­ci pac­jen­tów wygod­niejsze jest wyko­nanie bada­nia na pod­staw­ie wymazu z policz­ka. Wynik tes­tu na pod­staw­ie tej prób­ki jest tak samo pewny i jed­noz­naczny, jak w przy­pad­ku prób­ki krwi.
.

 

  • Z kolei pobranie wymazu jest bard­zo łatwe, bezbolesne i bez­in­wazyjne dlat­ego moż­na dokon­ać go samodziel­nie w domu. Każ­da prób­ka jest również ubez­piec­zona na wypadek niepraw­idłowego pobra­nia (w takiej sytu­acji lab­o­ra­to­ri­um prosi o dostar­cze­nie kole­jnej prób­ki i jej anal­iza wykony­wana jest w 100% bezpłat­nie).

 

 


 • Badanie MTHFR cena

  .….….

  Badanie wariantów
  genu MTHFR

  Badanie wari­antów C677T
  i A1298C genu MTHFR
  Zestaw do pobra­nia próbek
  + wysył­ka
  Wynik już w 14 dni roboczych
  badanie mthfr cenaCena: 277,-

  Badanie rozszerzone pakietowebadanie mthfr


  Badanie wari­antów C677T
  i A1298C genu MTHFR
  Polimor­fizm PAI-1
  Mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den
  Badanie mutacji V R2
  Badanie mutacji w genie pro­tombiny
  Zestaw do pobra­nia próbek
  + wysył­ka
  Wynik już w 14 dni roboczych
  badanie mthfr cenaCena: 330,-

   

  badanie mthfr

  Gen MTHFR — pewny wynik badania

 • Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE.
  Badanie jest wykony­wane metodą QF-PCR. Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS
 • .badanie mthfr
 • Badanie możesz wykon­ać także w jed­nej z naszych 200 placówek w całej Polsce. Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz z wewnętrznej strony policz­ka i pomoże uzu­pełnić for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia. Zestawy do bada­nia wysyłamy również za granicę.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta
Data publikacji: 18/12/2015, Data aktualizacji: 18/06/2019