Akredytowane laboratorium

Certyfikaty jakości testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1618

Bada­nia DNA, które nam Państ­wo zle­ca­cie wykony­wane są przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest to lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Akredy­tac­ja ta jest ofic­jal­nym potwierdze­niem kom­pe­tencji lab­o­ra­to­ri­um do przeprowadzenia badań, uznaniem wiary­god­noś­ci, bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu. Daje również niezbędne gwaranc­je, że czyn­noś­ci lab­o­ra­to­ryjne prowad­zone są zgod­nie z właś­ci­wy­mi nor­ma­mi między­nar­o­dowy­mi, zwłaszcza EN ISO/IEC 17025. Wyni­ki badań wyko­nanych w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um w zakre­sie obję­tym tą akredy­tacją są hon­orowane również poza grani­ca­mi Pol­s­ki.

Zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku warunk­iem koniecznym wyko­rzys­ta­nia wyników badań lab­o­ra­to­ryjnych przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci jest uzyskanie akredy­tacji na zgod­ność z nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oprócz samej akredy­tacji test DNA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da także wiele prestiżowych cer­ty­fikatów potwierdza­ją­cych jakość przeprowadzanych anal­iz. Reg­u­larnie uczest­niczy również w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, uzysku­jąc najlep­sze oce­ny. Jakość przeprowadzanych badań potwierdza­ją również pozy­ty­wne opinie Sądów.

Certyfikat GEDNAP 51,52

Cer­ty­fikat GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group) doku­men­tu­je wiary­god­ność i najwyższą jakość przeprowadzanych anal­iz gene­ty­cznych. Uznawany jest za najważniejszy sys­tem cer­ty­fikacji badań gene­ty­cznych i na całym świecie stanowi znak rozpoz­naw­czy jakoś­ci badań DNA. Jest dowo­dem najwyższej jakoś­ci i kom­pe­tencji danego lab­o­ra­to­ri­um. Cer­ty­fikat przyz­nawany jest przez Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej.

Certyfikat ISFG

Prestiżowy cer­ty­fikat ISFG (Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics) potwierdza jakość badań DNA na ojcost­wo. Jest jed­nym z najważniejszych cer­ty­fikatów rekomen­du­ją­cych usłu­gi, jakie lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne może zdobyć. Przyz­nawany jest tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­um przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­cis Genet­ics. Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej pro­mu­je wiedzę naukową w dziedzinie anal­iz gene­ty­cznych na potrze­by medy­cyny sądowej.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Lab­o­ra­to­ri­um wpisane jest do ewidencji Kra­jowej Izby Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych. KIDL jest to organ samorzą­dowy, który zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i porząd­kowaniem diag­nos­ty­ki lab­o­ra­to­ryjnej w Polsce. KIDL zrzesza lab­o­ra­to­ria diag­nos­ty­czne, w tym te, które wykonu­ją anal­izy gene­ty­czne.

Sympozja i szkolenia

Nasi pra­cown­icy nieustan­nie posz­erzają swo­ją wiedzę i umiejęt­ności również poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach i sym­poz­jach.

 

Oznaczenie certyfikatem CE

Sterylne wymazów­ki, na które zosta­je pobier­any mate­ri­ał do badań, zostały wyko­nane według unikalnego paten­tu naszej firmy. Jakość pro­ce­su wyt­worzenia i steryl­iza­c­ja jest potwierd­zona przez TÜV CERT/Rheinland (speł­nia wyma­gania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzię­ki czemu mamy pra­wo uży­wać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobra­nia próbek (numer 0197).

Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma

Pro­gram Rzetel­na Fir­ma rekomen­du­je ter­mi­nowość płat­niczą oraz kreu­je pozy­ty­wny wiz­erunek firm zrzes­zonych w pro­gramie. Cer­ty­fikat Rzetel­noś­ci opub­likowany online potwierdza rzetel­ność i prze­jrzys­tość każdego przed­siębiorstwa uczest­niczącego w pro­gramie. Cer­ty­fikat wys­taw­ia Kra­jowy Rejestr Długów. Pod­miot zgłasza­ją­cy chęć uczest­nict­wa w pro­gramie Rzetel­na Fir­ma musi speł­ni­ać warun­ki niezbędne do przyję­cia go do grona członków pro­gra­mu.

Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

 

banner2