Akredytowane laboratorium

Zdobywamy doświadczenie od 2003 roku

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA, która jest ofic­jal­nym potwierdze­niem kom­pe­tencji lab­o­ra­to­ri­um do przeprowadza­nia badań a także uznaniem wiary­god­noś­ci, bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu. Jed­nym słowem jest dla Państ­wa gwarancją uzyska­nia pewnego wyniku.

.

Mar­ka testD­NA ist­nieje od 2003 roku. Od tego cza­su żaden wynik wydany przez testD­NA nie został prawnie zak­wes­t­ionowany. Dzię­ki tak duże­mu doświad­cze­niu – w tym również zdobyte­mu w trak­cie zagranicznej prak­ty­ki — lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie z sukce­sem wykony­wać bada­nia nawet w bard­zo skom­p­likowanych przy­pad­kach. To potwierdza wysok­ie kom­pe­tenc­je oraz spec­jal­isty­czność ofer­owanych usług.

Zobacz jak wyglą­da test na ojcost­wo w naszym lab­o­ra­to­ri­um…

Regularne uczestnictwo w programach biegłości

Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie uczest­niczy w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci uzysku­jąc bard­zo dobre oce­ny. Dowo­dem na to są liczne cer­ty­fikaty przyz­nane przez prestiżowe insty­tuc­je. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da m.in cer­ty­fikat ISFG (Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics).

Zobacz wszys­tkie cer­ty­fikaty.…

 

Kompleksowa oferta badań DNA

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. spec­jal­izu­je się zarówno w wykony­wa­niu badań DNA związanych z iden­ty­fikacją osób oraz anal­izą pokrewieńst­wa jak i również bada­nia z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. Swo­je usłu­gi kieru­je zarówno do klien­tów indy­wid­u­al­nych ale też sądów czy proku­ratu­ry. Owoc­ną współpracę z wymi­arem spraw­iedli­woś­ci potwierdza­ją uzyskane ref­er­enc­je.

Przeczy­taj ref­er­enc­je z Sądów …

.

Wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pracu­je wyłącznie na wysok­iej jakoś­ci odczyn­nikach m.in. odczyn­nikach firmy PROMEGA. Korzys­ta z wysoko wyspec­jal­i­zowanego sprzę­tu, który pod­dawany jest reg­u­larnym kon­trolom i kali­bracji. Sposób dzi­ała­nia sprzę­tu oraz jego pre­cyz­ja stanow­iła jeden z ele­men­tów sprawdzanych w trak­cie akredy­tacji PCA.  Dodatkowo na uwagę zasługu­je również autorskie opro­gramowanie pozwala­jące na bard­zo pre­cyzyjną anal­izę statysty­czną w opar­ciu o bazę danych częs­toś­ci wys­tępowa­nia alleli w pop­u­lacji pol­skiej.

Więcej na tem­at tego, w jaki sposób lab­o­ra­to­ri­um dba o jakość wykony­wanych badań

Współpraca z cenionymi ekspertami

testD­NA współpracu­je z wielo­ma ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi z różnych dziedzin m.in.  dr n. med. Grze­gorzem Połud­niewskim – znanym i cenionym ginekolo­giem czy dr hab. n. med. Marcin­em Wiecheciem – spec­jal­istą z zakre­su nowoczes­nej diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej, który od wielu lat szkoli lekarzy zarówno w kra­ju jak i za granicą.

paulina-wolanska-nowak

Na szczegól­ną uwagę zasługu­je również współpra­ca z dr Pauliną Wolańską Nowak — ekspertem z zakre­su krymi­nal­isty­ki i iden­ty­fikacji osob­niczej. Posi­a­da pon­ad 20 let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 200 eksper­tyz. Posi­a­da prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostaty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iz z miejs­ca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcost­wa, iden­ty­fikac­ja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniła dok­torat z zakre­su gene­ty­ki sądowej, a od 2015 roku jest związana z testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest też wykład­ow­cą Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry.

.

 

 

 

banner2

Data publikacji: 29/04/2015, Data aktualizacji: 11/01/2019