100% pewność ojcostwa jeszcze w czasie ciąży

Future father holding hands on stomach his wife and feeling the baby move

Test ojcost­wa jest badaniem, dzię­ki które­mu odzyska­ją Państ­wo spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Rozwian­ie wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych ojcost­wa pozwala na usta­bi­li­zowanie sytu­acji rodz­iców, zaplanowanie przyszłoś­ci oraz lep­sze przy­go­towanie się na przyjś­cie dziec­ka na świat. Najwięcej zysku­je na tym jed­nak samo dziecko.

Dlaczego warto wiedzieć?

Korzyś­ci z wyko­na­nia tes­tu ojcost­wa jeszcze na etapie ciąży jest wiele. Przede wszys­tkim, jak pokazu­ją bada­nia mężczyz­na, który dowiadu­je się, że na pewno to on jest ojcem dziec­ka przes­ta­je być częs­to tylko płat­nikiem i sta­je się prawdzi­wym ojcem . Jego relac­ja z dzieck­iem sta­je się głęb­sza i moc­niejsza. Z drugiej strony od infor­ma­cji, kto jest ojcem dziec­ka, które niebawem się urodzi wiele zależy. Przys­zli rodz­ice muszą zde­cy­dować, jak będzie dalej wyglą­dało ich wspólne życie i związek. 100% pewność ojcost­wa pozwala również odzyskać spokój i sta­bi­liza­cję, która w tym momen­cie jest tak bard­zo potrzeb­na part­nerom.
.

celiakia badanieWykonu­jąc test ojcost­wa w ciąży mogą Państ­wo zyskać również infor­ma­cję, czy dziecko jest zdrowe. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wyk­lucza najczęst­sze wady gene­ty­czne takie jak Zespół Dow­na, Edward­sa, Patau itp. Badanie jest bard­zo czułe (wykony­wane jest metodą QF-PCR), co pod­kreśla­ją zarówno pol­skie jak i zagraniczne pub­likac­je. Badanie to jest zawarte w cenie tes­tu ojcost­wa. Więcej na ten tem­at przeczy­ta­ją Państ­wo na stron­ie www.ojcostwoprenatalne.pl

 

Pełna dyskrecja

Wiemy, jak waż­na dla naszych pac­jen­tów jest dyskrec­ja. Dlat­ego gwaran­tu­je­my ją Państ­wu na każdym etapie bada­nia. Po pier­wsze przez dyskret­ny kon­takt — mogą Państ­wo do nas pisać na anon­i­mowym cza­cie oraz dzwonić codzi­en­nie również w week­endy i świę­ta aż do godziny 23.00. Po drugie lab­o­ra­to­ri­um nigdy nie udostęp­nia niko­mu danych osób zle­ca­ją­cych badanie ani też nie potwierdza, że takie zlece­nie fig­u­ru­je w naszym sys­temie. Pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um kon­taku­ją się wyłącznie dzwoniąc na numery tele­fonów lub pisząc na adresy e-mail wskazane przez Państ­wa. Po trze­cie mogą Państ­wo do bada­nia wyko­rzys­tać dyskretne prób­ki np. od part­nera takie jak włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, niedopałek papierosa, sztućce, szk­lan­ka i wiele innych. To czyni nasze badanie nie tylko pewnym ale też dyskret­nym i poufnym.

Absolutna pewnośćtest-na-ojcostwo

Badanie ojcost­wa w trak­cie ciąży jest tak samo pewne jak test wykony­wany po nar­o­dz­i­nach dziec­ka i da dokład­nie taki sam wynik - potwierdzi albo wyk­luczy ojcost­wo. Test na ojcost­wo wykonu­je się tylko raz w życiu. Nasze DNA jest niezmi­enne zatem pewność wyniku jest 100%. Nie  ma koniecznoś­ci pon­aw­ia­nia bada­nia już po urodze­niu dziecka.Wykorzystanie najnowocześniejszych tech­nologii, spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem, doskonale dopra­cow­ane pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne, cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz liczne szkole­nia to wszys­tko gwaran­tu­je Państ­wu pewny wynik.

Więcej informacji na temat tego badania znajdą Państwo na stronie:
www.ojcostwoprenatalne.pl

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz