Pewność co do ojcostwa jeszcze w ciąży

Zrób jednoznaczny test na ojcostwo i odzyskaj spokój

Wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo jest możli­we już od 8. tygod­nia ciąży. To najw­cześniej dostęp­ne badanie ojcost­wa na świecie – real­i­zowane opaten­towaną metodą. Wynik tes­tu na ojcost­wo w ciąży jest równie pewny jak tego po nar­o­dz­i­nach, dlat­ego wystar­czy jed­no badanie na całe życie. Zyskanie pewnoś­ci już na tym etapie pozwala lep­iej przy­go­tować się do nar­o­dzin dziec­ka, uwol­nić się od stre­su i zyskać bez­cen­ny spokój.

Jak zrobić test na ojcostwo w ciąży? To bardzo proste i komfortowe

Test na ojcost­wo w ciąży mogą Państ­wo wykon­ać dwiema meto­da­mi: na pod­staw­ie krwi mat­ki i wymazu z policz­ka od dom­nie­manego ojca lub na pod­staw­ie płynu owod­niowego i dowol­nych próbek od rodz­iców. Obie te metody gwaran­tu­ją równie pewny wynik.

Badanie z krwi matki i wymazu z policzka od domniemanego ojca:

To najw­cześniej dostęp­ny test na ojcost­wo na świecie – mogą go Państ­wo wykon­ać już od 8. tygod­nia ciąży. Badanie real­i­zowane jest opaten­towaną metodą, która pole­ga na pobra­niu prób­ki krwi od kobi­ety, a później wyi­zolowa­niu z niej DNA dziec­ka. Krąży ono w krwio­biegu mat­ki pod­czas ciąży, dlat­ego na jego pod­staw­ie moż­na wykon­ać wiary­godne badanie na ojcost­wo.

Pobranie próbek jest bard­zo szy­bkie i kom­for­towe: od mat­ki krew pobier­ana jest jak do stan­dar­d­owej mor­fologii, w jed­nej z 200 placówek w całym kra­ju (bez kole­jek), a od dom­nie­manego ojca pobiera się wymaz z policz­ka (co moż­na zro­bić również samodziel­nie w domu). Wynik dostęp­ny jest już w 5–10 dni roboczych.

 

Badanie z płynu owodniowego i dowolnych próbek rodziców:

Test na ojcost­wo na pod­staw­ie tego rodza­ju próbek może być wyko­nany po 15. tygod­niu ciąży, a wynik moż­na przyspieszyć nawet do 48 godzin. Prób­ka płynu owod­niowego jest pobier­ana pod­czas badań w ciąży przez doświad­c­zonego lekarza, który pracu­je na nowoczes­nym sprzę­cie. Pobranie mate­ri­ału jest więc niemal w 100% bez­pieczne i praw­ie bezbolesne, ślad najczęś­ciej przy­pom­i­na jedynie ten po pobra­niu krwi. Od rodz­iców prób­ki mogą być dowolne, np. uży­wana maszyn­ka do gole­nia, wymaz z policz­ka czy uży­wana szc­zotecz­ka do zębów. Ten sposób pobiera­nia próbek do bada­nia pozwala nie tylko zyskać pewność co do ojcost­wa, ale też zbadać dziecko m.in. pod kątem zespołu Dow­na.

Wynik testu na ojcostwo w ciąży – równie pewny jak badania wykonywanego po narodzinach

Test na ojcost­wo w ciąży daje taki sam wynik jak badanie real­i­zowane w momen­cie, gdy dziecko jest już na świecie. Pozwala więc jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo i tym samym zyskać abso­lut­ną pewność. Anal­i­zowane w bada­niu frag­men­ty DNA są niezmi­enne i ustalone już w momen­cie poczę­cia. Co więcej, DNA jest iden­ty­czne w każdej komórce naszego ciała, więc wynik będzie taki sam nieza­leżnie od rodza­ju przekazanego mate­ri­ału. Każ­da prób­ka jest pew­na.

Dbamy o Twoją dyskrecję na każdym etapie badania

Jeśli mają Państ­wo takie życze­nie, badanie może zostać wyko­nane anon­i­mowo – bez koniecznoś­ci podawa­nia danych uczest­ników tes­tu. Prób­ki mogą zostać pobrane w placów­ce w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia lub w dowol­nym dostęp­nym punkcie.

Co ważne, per­son­el medy­czny w placów­ce otrzy­mu­je konkretne wyty­czne doty­czące dyskrecji pod­czas Państ­wa wiz­y­ty i jest przy­go­towany do wyko­na­nia bada­nia. Zapew­ni­amy Państ­wu również wygodne metody płat­noś­ci, którą mogą Państ­wo uiś­cić w całoś­ci lub rozłożyć na korzystne raty. Mogą Państ­wo sko­rzys­tać z dołąc­zonego do doku­men­tów blanki­etu do przelewu na pocz­cie bądź zapłacić przelewem inter­ne­towym albo Dot­pay.

Dlaczego test na ojcostwo warto zrobić już w ciąży?

Wyko­nanie bada­nia na ojcost­wo pozwala nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną całej rodziny. Real­iza­c­ja tes­tu jeszcze na etapie ciąży daje szanse na lep­sze przy­go­towanie do nade­jś­cia dziec­ka na świat. Oto najważniejsze korzyś­ci.

.

1. Spokój na całe życie i poczu­cie bez­pieczeńst­wa – wyko­nanie bada­nia ojcost­wa jeszcze na etapie ciąży pozwala zyskać spokój i znacznie zmniejszyć stres związany z niepewnoś­cią, a także odzyskać kon­trolę nad każdym aspek­tem swo­jego życia. Dzię­ki temu moż­na przeżyć ten szczegól­ny okres ciąży w atmos­ferze radoś­ci i har­monii, bez niepotrzeb­nych wąt­pli­woś­ci. Pewność, jaką daje test na ojcost­wo, umożli­wia również odzyskanie równowa­gi i zad­ban­ie o swo­je samopoczu­cie.

.

2. Lep­sze przy­go­towanie do roli rodz­i­ca – uwol­nie­nie się od napię­cia i poczu­cie bez­pieczeńst­wa dają szan­sę, by lep­iej przy­go­tować się do rodzi­cielst­wa, a w przyszłoś­ci zapewnić dziecku szczęśli­wą rodz­inę. Dla mężczyzny to również okaz­ja, by rozwinąć instynkt ojcows­ki i zacząć utożsami­ać się z potomkiem. Spokój dobrze wpły­wa też na rozwój dziec­ka jeszcze w łonie mat­ki, kiedy stres nie jest wskazany.

 

 

3. Sta­bi­liza­c­ja w rodzinie – pewność co do ojcost­wa pozwala odbu­dować zau­fanie i zad­bać o relac­je, a także zaplanować przyszłość całej rodziny (również pod wzglę­dem prawnym czy finan­sowym). Mężczyz­na pewny swo­jego ojcost­wa częs­to decy­du­je się też na uznanie dziec­ka jeszcze na etapie ciąży, a wynik bada­nia poma­ga mu pod­jąć tę decyzję.

Poczytaj inne artykuły na temat testu na ojcostwo w ciąży

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Test ojcost­wa w ciąży
5 (100%) 13
Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 29/04/2019