Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Wykonu­jąc test ojcost­wa w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., otrzy­ma­ją od nas Państ­wo pewny i jed­noz­naczny wynik w postaci kilkus­tron­i­cowego rapor­tu (zaw­ier­a­jącego m.in. pro­file gene­ty­czne uczest­ników bada­nia, infor­ma­c­je o dostar­c­zonych próbkach oraz o osobach anal­izu­ją­cych mate­ri­ał i zatwierdza­ją­cych badanie). Do wyniku dołąc­zone są też mate­ri­ały infor­ma­cyjne, które pokazu­ją, w jaki sposób praw­idłowo odczy­tać wynik oraz jaką metodą wykony­wany był test.

.

Zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku, wyni­ki badań lab­o­ra­to­ryjnych mogą być wyko­rzys­tane przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci tylko w sytu­acji, gdy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da Akredy­tację na zgod­ność nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oto 11 ważnych informacji zawartych na wynikach, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności badania ojcostwa i samego wyniku
.

03

1. Numer for­mu­la­rza (np. F-05/PB-01 wydanie …) – to numer for­mu­la­rza, jaki sto­su­je­my do opra­cow­a­nia spra­woz­da­nia z bada­nia. Wyni­ka to z przyję­tych pro­ce­dur zarządza­nia jakoś­cią w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Wskazany for­mu­la­rz jest uję­ty w Pro­ce­durze Badaw­czej 01, którą wyko­rzys­tu­je­my do real­iza­cji Państ­wa zlece­nia. Treść tej pro­ce­dury została zaaprobowana przez Pol­skie Cen­trum Akredy­tacji..

 

2. Holo­gram – ory­gi­nalne wyni­ki wydane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zawsze zaw­ier­a­ją nasz indy­wid­u­al­ny holo­gram.

 

3. Numer spra­woz­da­nia – przyp­isany wyłącznie Państ­wa zlece­niu. W takiej formie ist­nieje w doku­men­tacji lab­o­ra­to­ri­um. Żadne inne zlece­nie nie posi­a­da takiego samego numeru. Wyni­ka to z autorskiego opro­gramowa­nia do ewidencjonowa­nia zle­ceń.

 

005

4. Opis stanu prób­ki – Państ­wa prób­ki w trak­cie przyję­cia do lab­o­ra­to­ri­um są sprawdzane pod kątem stanu – w momen­cie doręcze­nie ich do lab­o­ra­to­ri­um. Opis „praw­idłowy” świad­czy o tym, że dotarły one w stanie bard­zo dobrym, bez widocznych oznak pleśni, zanieczyszczenia pokarmem, nad­miernej wilgo­t­noś­ci itp.

.

.004

5. Pro­fil gene­ty­czny – unika­towy dla każdego człowieka. Każdy z nas (oprócz bliźniąt jed­no­ja­jowych) posi­a­da unikalny pro­fil i na jego pod­staw­ie może być ziden­ty­fikowany (takie właśnie pro­file DNA są wyko­rzysty­wane przy iden­ty­fikacji zwłok trud­nych do rozpoz­na­nia). Pro­fil gene­ty­czny usta­la się na postaw­ie bada­nia konkret­nych miejsc na DNA (tzw. mark­erów), w których wys­tępu­ją określone powtórzenia moty­wów nuk­leo­ty­dowych. Licz­ba powtórzeń tych moty­wów jest przed­staw­iana w formie liczb i to Państ­wo widzą na wyniku bada­nia. Konkretne moty­wy są dziedz­ic­zone od mat­ki i od ojca, stąd w danym mark­erze widzą Państ­wo dwie licz­by. Proszę nie sug­erować się kole­jnoś­cią tych liczb, bo ta wyni­ka ze specy­fi­ki elek­tro­forezy kapi­larnej, w cza­sie której mniejsze frag­men­ty DNA wędru­ją szy­b­ciej – niższe licz­by zawsze będą wys­tępowały jako pier­wsze w danym mark­erze.

.
6. Mark­er – to określony frag­ment DNA, który zaw­iera spec­jalne moty­wy (nuk­leo­ty­dy o określonej kole­jnoś­ci), na pod­staw­ie których jesteśmy w stanie ustal­ić pro­fil DNA i sprawdz­ić pokrewieńst­wo. Mark­ery mają swo­je charak­terysty­czne nazwy, jak np.: TPOX, D3S1358. Ta nomen­klatu­ra stosowana jest na całym świecie. W swoich bada­ni­ach testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. sto­su­je aż 24 mark­erów gene­ty­cznych, dzię­ki czemu wynik jest dokład­niejszy – zwłaszcza wtedy, kiedy badamy tylko ojca i dziecko.  Mark­er AMEL to mark­er płci – na tej pod­staw­ie wiemy, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy kobi­etą. Mężczyz­na posi­a­da chro­mo­somy X,Y a kobi­eta X, X. Mark­er DYS391 to mark­er zlokali­zowany na chro­mo­somie Y, wys­tępu­ją­cym tylko u mężczyzn, stąd u kobi­et w tym mark­erze nie uzysku­je się żad­nych wartoś­ci.

.

7. Sam­ple ID – to  numer konkret­nej prób­ki (wymazów­ki), jest on nadawany tylko raz i nie ma możli­woś­ci, aby inny klient miał przyp­isany taki sam numer prób­ki. Ten numer nadawany jest automaty­cznie po przyję­ciu Państ­wa próbek do lab­o­ra­to­ri­um i jest stosowany na każdym etapie bada­nia. Po tym numerze lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie zlokali­zować Państ­wa zlece­nie.

0010


.

.

.8. Opis metody – w tym miejs­cu macie Państ­wo wskazane, na jakich głównych odczyn­nikach pracu­je­my, jakich sprzętów uży­wamy i do jakiej aktu­al­nej pro­ce­dury badaw­czej sto­su­je się testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um jest zoblig­owane do tego, aby każdą zmi­anę w pro­ce­durze badaw­czej zgłaszać do Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji – ma to na celu kon­trolę jakoś­ci pra­cy.

.
09

.9.Wynik praw­dopodobieńst­wa w oce­nie zgod­noś­ci – po zakończe­niu anal­izy gene­ty­cznej lab­o­ra­to­ri­um dokonu­je obliczenia praw­dopodobieńst­wa ojcost­wa, czyli innym słowy sprawdza, jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem badanego dziec­ka. W trak­cie obliczeń sto­su­je się określone algo­ryt­my matem­aty­czne oparte na statystyce i częs­toś­ci wys­tępowa­niu danego allelu w danej pop­u­lacji. Poszczególne licz­by w pro­filu gene­ty­cznym to właśnie allele. Dla każdej określonej pop­u­lacji ustalone jest, jak częs­to dany allel (czyli licz­ba) w niej wys­tępu­je.  Takie wyliczenia moż­na wykon­ać ręcznie, jed­nak w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. dokonu­je tego spec­jalne opro­gramowanie. Według zale­ceń Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nal­isty­ki wynik, który potwierdza ojcost­wo z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem, to taki, w którym uzysku­je­my wartość powyżej 99,9999%. Z kolei praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa w przy­pad­ku wyk­luczenia ojcost­wa wynosić będzie 0%.

.

Przeczy­taj: Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa następu­je zawsze z praw­dopodobieńst­wem 99,9999% a nie 100%? 

Zobacz film: Wypowiedź eksper­ta, kiedy wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo jest pewny

.

10. Infor­ma­c­ja o jed­nos­tce wykonu­jącej test – są to dokładne dane testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., które są spójne z tym, co jest zapisane w księdze reje­strowej naszego pod­mio­tu leczniczego.

 

11.  Pod­pisy osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test – wyni­ki opra­cowywane i auto­ry­zowane są przez oso­by, które po pier­wsze posi­ada­ją spec­jalne wyk­sz­tałce­nie i doświad­cze­nie w tech­nikach biologii moleku­larnej, a po drugie są po określonym try­bie szkole­niowym i uzyska­niu pozy­ty­wnej oce­ny przez przełożonego. Oso­by, które auto­ryzu­ją wyni­ki badań, posi­ada­ją spec­jalne upoważnienia do tego celu.

Jakość badań

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA, Nr AB 1618. Oprócz samej akredy­tacji posi­a­da także prestiżowe cer­ty­fikaty potwierdza­jące jakość przeprowadzanych anal­iz – Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG)Ger­man DNA Pro­fil­ing Group (GEDNAP). Reg­u­larnie uczest­niczy w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, uzysku­jąc najlep­sze oce­ny.

.Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Zobacz cer­ty­fikaty…

 

Zobacz inne porady eksper­ta: 

Anal­iza statysty­cz­na — dlaczego jest tak ważnym ele­mentem każdego tes­tu na ojcost­wo?
Dlaczego badanie ojcost­wa z próbek ślad­owych wyma­ga dużej pre­cyzji i doświad­czenia?
Co dzieje się z Państ­wa próbka­mi w lab­o­ra­to­ri­um?
Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa następu­je zawsze z praw­dopodobieńst­wem 99,9999% a nie 100%?
Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie?Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Jakie infor­ma­c­je będzie zaw­ier­ał Państ­wa wynik tes­tu na ojcost­wo?
5 (100%) 21

Data publikacji: 27/06/2016, Data aktualizacji: 29/04/2019