Opinie o testDNA

Dodaj opinię

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Dziękujemy za opinię!

Wszys­tkie opinie są dla nas ważne. Poma­ga­ją nam dbać o zad­owole­nie naszych pac­jen­tów i pod­nosić jakość naszych usług.

Bard­zo pole­cam! Pełne zaan­gażowanie Per­son­elu i duża wiedza w zakre­sie badań DNA.. Pełen pro­fesjon­al­izm.”

Emil­ia
19.07.2018 r.
.

Pani Emilio, serdecznie dzięku­je­my za doce­nie­nie naszej pra­cy i tak miłe słowa. Poz­draw­iamy 🙂

testD­NA

Dzieku­je za profesjonalne,rzetelne i przede wszys­tkim szy­bkie doradztwo.Panie zawsze mile i cier­pli­wie odpowiadaly na moje. pytana.Wyniki w ter­minie labo­la­to­ri­um godne polecenia.Jeszcze raz dzieku­je i serdecznie poz­draw­iam”

Ane­ta
16.07.2018 r.
.

Jest nam bard­zo miło słysząc takie słowa o naszym lab­o­ra­to­ri­um. Dzięku­je­my za taką opinię i pole­camy się 🙂

testD­NA

Rzetelna,fachowa i miła obsłu­ga”

MM
16.07.2018 r.
.

Dzięku­je­my serdecznie 🙂

testD­NA

Wynik gotowy bard­zo szy­bko. Obsłu­ga klien­ta na najwyzszym poziomie, zarówno na cza­cie, przez tele­fon jak i oso­biś­cie.”

Poz­draw­iam
9.07.2018 r.
.

Dzięku­je­my serdecznie 🙂

testD­NA

Bard­zo dzięku­ję za pro­fesjon­alne wyko­nanie badania.Wszystko odbyło się terminowo.Panie obsługu­jące lin­ie tele­fon­iczne bard­zo miłe,cierpliwe,odpowiadające wycz­er­pu­ją­co na wszelkie pytania.Laboratorium godne polece­nia.”

Mał­gorza­ta
9.07.2018 r.
.

Jest nam bard­zo miło słysząc takie słowa o naszym lab­o­ra­to­ri­um. Poz­draw­iamy.

testD­NA

Lab­o­ra­to­ri­um bard­zo pro­fesjon­al­nie pod­chodzi do pac­jen­ta. Wyni­ki badań zostały wysłane w ter­minie zarówno tele­fon­icznie mailowo jak i na adres. Infor­ma­c­je udzielane przez tele­fon są jasne. Panie są miłe, wyrozu­mi­ałe, pomoc­ne, uprze­jme. Ze spoko­jem odpowiadały na wszys­tkie pyta­nia nawet jeżeli wydawać by się mogło ze są śmieszne lub inaczej trudne. Zawsze odd­zwa­ni­ały (kiedy było zajęte lub kiedy miały zaraz odd­z­wonić). Kon­takt super. Na każdym etapie czułam ogromne wspar­cie i wreś­cie znam przy­czynę moich prob­lemów. Serdecznie pole­cam”

Zuzan­na
9.07.2018 r.
.

Pani Zuzan­no, dzięku­je­my serdecznie za tak miłe i pozy­ty­wne słowa o nas. Poz­draw­iamy.

testD­NA

„Super lab­o­ra­to­ri­um i pro­fesjon­alne pode­j­scie do klien­ta. Panie obsługu­jące lin­ie tele­fon­iczne niezwyk­le uprze­jme. Szy­b­ka real­iza­c­ja zlece­nia. Pole­cam”

Hania
2.07.2018 r.
.

Jest nam niezmiernie miło, dzięku­je­my bard­zo za takie słowa.

testD­NA

Szy­bko i bezprob­le­mowo. Bard­zo dobry kon­takt. Pole­cam”

gosia
29.06.2018 r.
.

Dzięku­je­my serdecznie 😉

testD­NA

Dzięku­ję za pro­fesjon­alne doradzt­wo i obsługę. Byłam zaskoc­zona tym, że moż­na wykon­ać szereg skom­pi­lowanych badań i otrzy­mać wyni­ki w tak wygod­ny sposób — oszczędz­iłam przy tym sporo cza­su (bada­nia, pro­fesjon­alne doradzt­wo ws. badań i for­mal­noś­ci, inter­pre­tac­ja wyników). Poz­draw­iam”

Ani­ta
25.06.2018 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my za tak miłe słowa. Pole­camy się 😉

testD­NA

Nieoce­niona pomoc per­son­elu, chęt­nie odpowiada­ją na wszys­tkie pyta­nia. Wynik przyszedł dość szy­bko więc tym bardziej się cieszę z wyboru tego labo­la­to­ri­um”

Sisi
22.06.2018 r.
.

Dzięku­je­my za wybór naszego lab­o­ra­to­ri­um i za tak miłe słowa.

testD­NA
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 17:
«
 
 
1
2
3
 
»