Opinie o testDNA

Dodaj opinię

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Dziękujemy za opinię!

Wszys­tkie opinie są dla nas ważne. Poma­ga­ją nam dbać o zad­owole­nie naszych pac­jen­tów i pod­nosić jakość naszych usług.

Fachowa obsłu­ga, ogrom pomo­cy. Korzys­tałam pier­wszy raz — Panie tele­fon­icznie udzieliły wszys­t­kich niezbęd­nych infor­ma­cji. Pole­cam”

Paula
19.11.2018 r.
.

Dzięku­je­my serdecznie, poz­draw­iamy : )

testD­NA

Korzys­tamy już 3 raz z i za każdym razem wszys­tko prze­biegło sprawnie.”

Eweli­na
16.11.2018 r.
.

Pani Eweli­no, bard­zo się cieszymy, że może­my pomóc. Wszys­tkiego dobrego : )

testD­NA

Super panie przemile ktore potrafia pod­nieść na duchu i uspokoić człowieka super obsłu­ga”

Madzia
15.11.2018 r.
.

Pani Mag­do, bard­zo dzięku­je­my za taką opinię i serdecznie poz­draw­iamy.

testD­NA

Bard­zo pro­fesjon­al­na i god­na zau­fa­nia”

kas­ka
15.11.2018 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my.

testD­NA

Obsłu­ga na najwyższym poziomie. Ter­mi­nowo i rzetel­nie baard­zo pole­cam.”

Mile­na
15.11.2018 r.
.

Pani Mileno, bard­zo dzięku­je­my za taką opinię. Poz­draw­iamy

testD­NA

Zawsze uśmiech­nięte i cier­pli­we Panie. Naprawdę duża wiedza i pro­fesjon­al­izm. Szczególne podz­iękowa­nia dla pani Beaty Sz. za każde dobre słowo, za serce i dodawanie otuchy i nadziei. Serdecznie dzięku­ję za wszys­tko poz­draw­iam.”

Mag­dale­na K. Janikowo
13.11.2018 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my za taką opinię i życzymy wszys­tkiego dobrego : )

testD­NA

Pro­fesjon­al­na, dokład­na, ter­mi­nowa, z ogrom­nym wyczu­ciem kadra obsługu­ją­ca moje bada­nia. Bard­zo byliś­cie Państ­wo pomoc­ni, tak­towni i zaan­gażowani. bard­zo dzięku­ję”

Joan­na
5.11.2018 r.
.

Pani Joan­no, bard­zo się cieszymy, że mogliśmy pomóc. Wszys­tkiego dobrego ; )

testD­NA

Bard­zo dobry i miły kon­takt, wyni­ki otrzy­małam w ciągu 3–4 dni!!! Serdecznie pole­cam!”

B. Soł­tysik
26.10.2018 r.
.

Cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszych usług. Poz­draw­iamy

testD­NA

Pro­fesjon­alne i ludzkie pode­jś­cie do pac­jen­ta zna­j­du­jącego się w trud­nych życiowych sytu­ac­jach.”

Marysia
26.10.2018 r.
.

Dzięku­je­my serdecznie za taką opinię.

testD­NA

Bard­zo miła i rzetel­na obsłu­ga, dobry kon­takt, dokładne omówie­nie wyniku bada­nia.”

Anna Dubiel
25.10.2018 r.
.

Pani Aniu, bard­zo dzięku­je­my i poz­draw­iamy : )

testD­NA
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 22:
«
 
 
1
2
3
 
»
 
Opinie
5 (100%) 31