Dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów?

Bardzo dbamy o to, żeby nasi pacjenci byli zadowoleni z wykonanego badania oraz jakości naszej obsługi. Staramy się każdego pacjenta otoczyć możliwie jak najlepszą opieką i dużą wagę przywiązujemy do procedur stosowanych w naszym laboratorium. Cieszymy się, że każdego dnia otrzymujemy od Państwa tak wiele pozytywnych opinii.

 

 

 

Z przy­jem­noś­cią będę pole­cać for­mę testD­NA innym osobom. Fir­ma wykaza­ła się w sto­sunku do mnie dużym pro­fesjon­al­izmem i jestem na prawdę bard­zo zad­owolona, że zde­cy­dowałam się na jej usłu­gi, a wybór miałam trud­ny, gdyż nie znałam żad­nej tego typu firmy. Zle­cony test na określe­nie płci dziec­ka po poronie­niu fir­ma wykon­ała w ustalonym cza­sie. Kiedy dzwoniłam do siedz­i­by w celu zapy­ta­nia się jak wyglą­da pro­ce­du­ra doty­czą­ca bada­nia, uzyskałam wszelkie niezbędne infor­ma­c­je, nawet takie, które się­ga­ją dalej niż samo wyko­nanie bada­nia, chęć infor­ma­cji wynikła ze strony firmy, także intere­su­ję się ona każdym potenc­jal­nym klien­tem w należy­ty sposób. Dzię­ki temu mogłam dowiedzieć się jak dalej postąpić z wynikiem bada­nia i jakie prawa mi przysługu­ją. Fir­ma nie namaw­iała mnie na wykony­wanie żad­nych innych testów, co także należy pochwal­ić. Uszanowała to, że chci­ałam zro­bić tylko jeden test i nawet nie zapy­tano mnie o nic więcej. Wywarło to na mnie bard­zo pozy­ty­wne wraże­nie, gdyż nie lubię nachal­nego mar­ketingu. Czułam się potrak­towana z god­noś­cią i uwagą. Cenne jest także to, że mogłam na spoko­jnie opłacić badanie, bez poś­piechu, czyli zau­fanie firmy w sto­sunku to zlece­nio­daw­cy bada­nia. Bard­zo dzięku­ję.

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 20 lutego 2018

Jestem bard­zo zad­owolona, ponieważ lab­o­ra­to­ri­um dostar­czyło wyni­ki zgod­nie z ter­minem a na każde pytanie uzyskałam pro­fesjon­al­na pomoc.

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 lutego 2018

Jestem bard­zo zad­owolona z pra­cy lab­o­ra­to­ri­um TestD­NA. Pełen pro­fesjon­al­izm pod każdym wzglę­dem. Punk­tu­al­ność w wynikach badań i bard­zo dobry kon­takt z konsultantami,przede wszys­tkim chci­ałabym serdecznie podz­iękować za pomoc w załatwia­n­iu for­mal­noś­ci Pani Karinie. Oso­ba bard­zo miła, wyrozumiała,pomocna i życ­zli­wa- oso­ba na odpowied­nim miejs­cu. Gorą­co pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 14 lutego 2018

Jestem bard­zo zad­owolona z usług Ogólnopol­skiego lab­o­ra­to­ri­um testd­na. Kon­takt prze­b­ie­gał bez żad­nych prob­lemów, Panie szy­bko odpowiadały na maile, kon­takt tele­fon­iczny również bez zarzutów. Kuri­er przy­jechał jeszcze tego samego dnia. Bard­zo pole­cam

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 13 lutego 2018

Bard­zo dzięku­je­my za tak szy­bkie zre­al­i­zowanie naszego zlece­nia.

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 9 lutego 2018

Jestem bard­zo zad­owolona z obsłu­gi, bada­nia zostały odpowied­nio dobrane do naszych potrzeb, oso­ba która nas przyj­mowała na bada­nia wszys­tko dokład­nie wyjaśniła, odpowiadała chęt­nie na zadawane pyta­nia, których było naprawdę dużo 😊 pole­cam !

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 9 lutego 2018

Jesteśmy z Mężem bard­zo zad­owoleni z Państ­wa usług. Rzec­zowe infor­ma­c­je, miła obsłu­ga tele­fon­icz­na, sto­sunkowo mało for­mal­noś­ci i co najważniejsze szy­bkie wyko­nanie bada­nia. To wszys­tko skła­da się na bard­zo pozy­ty­wny odbiór Państ­wa firmy. Pole­cam !

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 8 lutego 2018

Bard­zo dzięku­ję za szy­bką i sprawną real­iza­cję.
Infor­ma­c­je o Panst­wa lab­o­ra­to­ri­um znala­zlam w internecie i od razu zadz­wonil­am na infolin­ię, gdyz tem­at przys­lugu­ja­cych mi praw po poronie­niu byl mi obcy. Przy wcześniejszej nieu­danej ciąży nie wiedzialam, ze moz­na wykonac jakiekol­wiek bada­nia z mate­ri­ału poron­nego.
Ter­az otrzy­małam od Państ­wa bard­zo dużo cen­nych dla mnie infor­ma­cji, Panie na infolinii wycz­er­pu­ją­co udzielały odpowiedzi na moje pyta­nia i poradz­iły w jaki sposób załatwić wszelkie intere­su­jące mnie sprawy. Naprawdę w trudzie całej sytu­acji, jaką jest utra­ta dziec­ka potrzeb­na jest pomoc, szczegól­nie taka jaką Państ­wo ofer­u­je­cie.
Sama real­iza­c­ja zlece­nia na badanie o ustal­e­nie plci z mate­ri­alu poron­nego także odby­la sie sprawnie, wszyt­sko jas­no okres­lone, for­mu­la­rze czytelne. Orga­ni­za­c­ja kuri­era, czas real­iza­cji oraz odbior wyników — wszys­tko na wysokim poziomie.
Zapewne będę przekazy­wać zdobyte infor­ma­c­je innym potrze­bu­ją­cym osobom oraz pole­cać Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. WARTO SIĘ BADAĆ i zapo­b­ie­gać takim sytu­acjom w przyszłoś­ci. Nic nie dzieje się bez przy­czyny. Poronie­nie to tez syg­nał, ze w naszym, bądź part­nera orga­nizmie dzieje się coś niedo­brego, a nasze zdrowie jest najważniejsze, jeśli my- przys­zli rodz­ice będziemy zdrowi, to z całą pewnoś­cią będziemy mieli zdrowe i szczęśli­we dzieci.

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 8 lutego 2018

 

Szy­bko, łat­wo i przy­jem­nie bez wychodzenia z domu. Jestem bard­zo zad­owolona

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 lutego 2018

Pole­cam te lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne. Przed zlece­niem badań otrzy­małam cenne infor­ma­c­je uzyskane w roz­mowie z kon­sul­tan­tem medy­czny. Po zamówie­niu mate­ri­ału do wyko­na­nia badań, kuri­er przy­wiózł mi go za dar­mo na dru­gi dzień i przy­jechał również by zabrać już gotowy mate­ri­ał do bada­nia do lab­o­ra­to­ri­um. Czas oczeki­wa­nia jest 15 dni roboczych, a odpowiedź przy­chodzi na e-maila i lis­town­ie w zależnoś­ci od życzenia klien­ta. Jestem bard­zo zad­owolona i nawet po otrzy­ma­niu wyniku również mogłam się skon­sul­tować na cza­cie z kon­sul­tan­tem medy­cznym.

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 lutego 2018

 

 

Jestem bardzo zadowolona z usług Państwa laboratorium.
Począwszy od pierwszego kontaktu z opiekunem wszystko przebiegało bez zarzutu. Zostałam umówiona na pobranie krwi w dogodnym dla mnie terminie i miejscu. Wyniki otrzymałam znacznie szybciej niż oczekiwałam. Ogólnie 10 z plusem
Będę polecała Państwa laboratorium, bo na prawdę warto skorzystać z Waszych usług jeśli ktoś planuje wykonanie badań genetycznych.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 lutego 2018

 

Wyni­ki badań otrzy­małam po ok. 3 tygod­ni­ach od wyko­na­nia. Zaskoc­zono mnie pozy­ty­wnie zalece­ni­a­mi, które dołąc­zone zostały do rapor­tu. Bard­zo spodobało mi się to, że zamieszc­zono tam pod­sta­wowe infor­ma­c­je na tem­at mutacji, która u pac­jen­ta wyszła niepraw­idłowo. Przykład­owy jadłospis, na co powin­no się zwracać szczegól­ną uwagę przy suple­men­tacji, jakie bada­nia lab­o­ra­to­ryjne wykon­ać aby posz­erzyć diag­nos­tykę. Jestem zad­owolona z usłu­gi Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA.

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 6 lutego 2018

 

Pole­cam gorą­co to lab­o­ra­to­ri­um naprawdę szy­bko moż­na zro­bić badanie, panie które orga­ni­zowały bada­nia szy­bko i spraw­ie to zro­biły i moż­na liczyć naprawdę na porady oraz na szy­bkie odpowiedzi mejlowe pole­cam!!!

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 6 lutego 2018

 

Bard­zo dzięku­ję za wyni­ki badań oraz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne.
Wszys­tko przyszło drogą elek­tron­iczną.
Pro­fesjon­alne i miłe pode­jś­cie do pac­jen­ta, dyskrec­ja i szy­bkość real­iza­cji.
POLECAM !!!

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 5 lutego 2018

Jestem zadowolona, wszystko ok.,
z Paniami na czacie miło się gada, aż pomyślę czy aby nie zrobić jeszcze jakiegoś badania 😀

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 30 sty­cz­nia 2018

Bard­zo miła i pro­fesjon­al­na obsłu­ga. Każ­da oso­ba z którą mieliśmy kon­tak wykaza­ła się bard­zo dużą empatią w tej ciężkiej dla nas sytu­acji. Wszys­tko bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowane. Bard­zo dobry kon­takt z kon­sul­tan­tka­mi, które odpowiadały na wszys­tkie pyta­nia i wszys­tko dokład­nie tłu­maczyły. Pole­cam i poz­draw­iam cały zespół.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 24 sty­cz­nia 2018

Pole­cam Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Zostałam potrak­towana bard­zo tak­town­ie i życ­zli­wie, co dla mnie jest szczegól­nie ważne. Obsłu­ga orga­ni­za­cyj­na również na wysokim poziomie — spraw­na i szy­b­ka. Bard­zo dzięku­ję za usługę

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 23 sty­cz­nia 2018

Jestem zad­owolona ze współpra­cy z Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Od pier­wszego kon­tak­tu (roz­mowa z kon­sul­tan­tem) do momen­tu uzyska­nia doku­men­tów z przeprowad­zonych badań obsłu­ga była na wysokim poziomie. W tym trud­nym dla mnie okre­sie mogłam liczyć na wspar­cie uzysku­jąc wszelkie niezbędne infor­ma­c­je, aby sprawnie przeprowadz­ić bada­nia. Wyni­ki uzyskałam ter­mi­nowo. Z czystym sercem mogę pole­cić Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um innym pac­jen­tom. Dzięku­ję

Poz­draw­iam
Mag­dale­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 19 sty­cz­nia 2018 23:30

Serdecznie dzięku­ję za przesłane wyni­ki.

Oczy­wiś­cie z miłą chę­cią pole­cam Państ­wa Lab­o­ra­to­ri­um i usłu­gi.
Są Państ­wo fachow­ca­mi i ter­mi­nowo wywiązu­je­cie się z ustalonych ter­minów.

Poz­draw­iam serdecznie,
Eweli­na 

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 sty­cz­nia 2018 16:17

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA okaza­ło mi pomoc w bard­zo trud­nej dla mnie sytu­acji. Rzetel­na infor­ma­c­ja, pro­fesjon­al­na pomoc Pań kon­sul­tan­tek, cier­pli­wość i zrozu­mie­nie oraz wysoką kul­tura oso­bista to coś,za co chci­ałabym szczegól­nie podz­iękować. Chci­ałabym by taki sposób pra­cy stał się stan­dar­d­em. Lab­o­ra­to­ri­um godne polece­nia. Moni­ka J.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 sty­cz­nia 6:14

Z czystym sum­ie­niem mogę pole­cić Państ­wa Lab­o­ra­to­ri­um testd­na . Kon­takt z kon­sul­tan­ta­mi medy­czny­mi na najwyższym poziomie , udzielono Mi wycz­er­pu­ją­cych infor­ma­cji a także dorad­zono wybór odpowied­niego bada­nia. Czas otrzy­ma­nia wyników zgod­ny z opisem, bada­nia w przys­tęp­nych cenach. Wyni­ki przesłane na e-mail co jest bard­zo wygodne i przede wszys­tkim szyb­sze. Dro­ga otrzy­ma­nia a także odsła­nia próbek bard­zo wygod­na, byłam zaskoc­zona możli­woś­cią wyboru nawet godziny, w której kuri­er ma ode­brać zestaw . Na pewno nie raz sko­rzys­tam z Państ­wa ofer­ty. Strona inter­ne­towa również na plus, wszys­tko ład­nie i zrozu­mi­ale opisane. Na prawdę szcz­erze pole­cam.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 12 sty­cz­nia 20:58

Moge szcz­erze pole­cić wyko­na­nia badan DNA przez strone testdna.pl.
Wyni­ki przys­z­ly juz po dwoch tygod­ni­ach. Wiel­ki plus za kuri­era, kto­ry jest wlic­zony juz w cene bada­nia, a ceny sa naprawdę bard­zo konkuren­cyjne.

Jed­nak najbardziej z czego jestem zad­owolona to na najwyzszym poziomie obslu­ga klienta.Bardzo szy­bkie i rzetelne odpowiedzi na cza­cie. Zadawalam duzo pytan na tem­at badan, jed­nak zawsze Panie byly bard­zo pomoc­ne i cier­pli­we. Ogrom­na pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu rown­iez innych badan w mojej okol­i­cy.

Jes­li kiedykol­wiek bede mogla komus pole­cić miejsce do wyko­na­nia badan gene­ty­cznych to z pewnos­cia bedziecie to Wy.
Dzieku­je za wspaniale pode­j­scie do klienta(pacjenta).

Z pozdrowieni­a­mi

Iwona

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 12 sty­cz­nia 2018 20:24

Dzień Dobry

Dzięku­ję za przesłane wyni­ki badań oraz broszurę infor­ma­cyjną.
Bard­zo szy­b­ki czas real­iza­cji , nie spodziewałam się ze w tak gorą­cym okre­sie przedświątecznym i poświątecznym uda się szy­bko zre­al­i­zować zlece­nie.
jakość obsłu­gi, kon­takt z infolinia oce­ni­am na 10 w skali 10 !! 100% satys­fakcji.

Poz­draw­iam, Moni­ka

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 10 sty­cz­nia 2018 15:38

Bard­zo rzetelne lab­o­ra­to­ri­um. Naprawdę miły, rzec­zowy i pro­fesjon­al­ny kon­takt. Otrzy­małam konkretne i wycz­er­pu­jące odpowiedzi na moje pyta­nia. Badanie dro­gie, ale warte swo­jej ceny, aby uspokoić skołatane serce mat­ki. Wynik przesłano mailem bard­zo szy­bko, bo zaled­wie po 5 dni­ach oczeki­wa­nia, co było dla mnie ogrom­nym, ale pozy­ty­wnym zaskocze­niem. Szcz­erze pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Bard­zo dzięku­ję, że dzię­ki Waszej pra­cy w mojej upragnionej i moc­no wys­taranej ciąży zagoś­cił spokój.

Poz­draw­iam

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 3 sty­cz­nia 2018 13:20

Dzięku­ję bard­zo za wszelką pomoc udzieloną w zakre­sie sprawnie przeprowad­zonego bada­nia, jak i w odniesie­niu do porad doty­czą­cych uprawnień i pro­ce­dur postępowa­nia, jeśli chodzi o for­mal­noś­ci w szpi­talu i w urzę­dach.
Bard­zo miła i kom­pe­tent­na obsłu­ga, z bard­zo dużym wyczu­ciem i wrażli­woś­cią na sytu­ację moją, jako klien­t­ki Waszego lab­o­ra­to­ri­um.
Bard­zo dobry kon­takt na każdym etapie pro­ce­dury i przede wszys­tkim sprawnie wyko­nane badanie.
Poz­draw­iam,
Aga­ta

Wyrażam zgodę na pub­likację mojej opinii, do której przyłącza się także mój mąż, Paweł.
A.M.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 2 sty­cz­nia 2018 10:32

Bard­zo moc­no pole­cam lab­o­ra­to­ri­um testd­na w Katow­icach. Wszys­tko załatwia się tele­fon­icznie, Panie kon­sul­tan­t­ki są tak ciepłe i życ­zli­we, że nie jed­na oso­ba powin­na się od nich uczyć uprze­j­moś­ci jaką się od nich czu­je. Odbier­a­ją tele­fon o każdej porze dnia, jak trze­ba odd­zwa­ni­a­ją. Są bard­zo pomoc­ne wszys­tko wytłu­maczą i załatwia­ją, trak­tu­ją Cię indy­wid­u­al­nie. Jestem po drugim poronie­niu, nie miałam poję­cia jakie bada­nia wykon­ać, co robić… wystar­czył jeden tele­fon do lab­o­ra­to­ri­um i na dzień dzisiejszy jestem w trak­cie badań o których nawet nie miałam poję­cia i cały czas z kon­sul­tan­tka­mi w kon­tak­cie. Bard­zo moc­no chci­ałabym im podz­iękować oso­biś­cie, ale jedynie mogę tele­fon­icznie ze wzglę­du na odległość.

Alek­san­dra

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 13  grud­nia 2017 06:30

Dzień Dobry,
dzięku­ję za przesłane wyni­ki badań mailowo oraz kuri­erem. Oczy­wiś­cie, że mogę wyraz­ić swo­ją opinię. Jestem w pełni zad­owolona z Państ­wa usług. Obsłu­ga pac­jen­ta bard­zo mi odpowia­da. Szy­b­ka i wycz­er­pu­ją­ca odpowiedź na każde zadane pytanie. Czas oczeki­wa­nia na test bard­zo krót­ki. Bard­zo prosty do samodziel­nego wyko­na­nia. Wszys­tko pre­cyzyjnie jest wyjaśnione.A okres oczeki­wa­nia na wynik tes­tu zgod­ny z cza­sem jaki został przy­bliżony. W 100 % mogę pole­cić Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Jak będzie taka potrze­ba na pewno jeszcze raz sko­rzys­tam z Państ­wa usług.
Poz­draw­iam
Dag­mara

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 12  grud­nia 2017 15:12

Chci­ałam przede wszys­tkim podz­iękować Pan­iom kon­sul­tan­tkom. Zori­en­towanie się w warunk­ach przeprowadzenia bada­nia i kole­jnych kroków jego zor­ga­ni­zowa­nia ma miejsce w chwili ogrom­nego stre­su i smutku (tuż po poronie­niu lub nawet w jego trak­cie). Panie kon­sul­tan­t­ki udzielały wszel­kich infor­ma­cji spoko­jnie, życ­zli­wie i rzec­zowo, dzię­ki czemu udało nam się przez to prze­jść.

I dru­ga sprawa to zestaw z paty­czka­mi do bada­nia DNA. Oczy­wiś­cie zaw­ier­ał wszys­tko co było potrzeb­ne. Zdzi­wiło mnie jedynie, że na dołąc­zonej kop­er­cie było imię i nazwisko pry­wat­nej oso­by a nie nazwa lab­o­ra­to­ri­um. Wszys­tko wyjaśniło się na pocz­cie, kiedy przyszłam nadać przesyłkę. Pani w okienku, chcąc sprawdz­ić  czy rzeczy­wiś­cie przesył­ka została opła­cona, zadz­woniła do swo­jej kierown­icz­ki i na cały głos podała wszys­tkie dane podane na kop­er­cie (nie zważa­jąc na innych pra­cown­ików i tłum klien­tów w kole­jce). Dzię­ki tak opisanej kop­er­cie oszczędzili mi Państ­wo krępu­jącej sytu­acji i dodatkowego stre­su. Bard­zo dzięku­ję, że pomyśleli Państ­wo o tak wydawało­by się błachej spraw­ie a jed­nak mającej dla nas ogromne znacze­nie. Świad­czy to o wielkiej wrażli­woś­ci i empatii.

Bard­zo dzięku­ję!

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 grud­nia 2017 10:41

Witam.
Bard­zo rzetelne lab­o­ra­to­ri­um. Kon­takt w każdej postaci na wysokim poziomie pro­fesjon­al­iz­mu. Udzielono mi bard­zo szczegółowych infor­ma­cji na moje pyta­nia. Każ­da z osób było bard­zo miła i wyrozu­mi­ała. Życzę wszys­tkim takiej obsłu­gi, dlat­ego pole­cam każde­mu lab­o­ra­to­ri­um testD­NA.
Serdecznie dzięku­ję i poz­draw­iam.
Anna.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 1 grud­nia 2017 17:16

.

Bard­zo dzięku­ję za wyni­ki. Za szy­bką i rzetel­ną pomoc. Łatwy kon­takt i pro­fesjon­al­na obsługe. Oraz za dyskrecję i delikatne pode­jś­cie do tem­atu.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 30 listopa­da 2017 23:20

.

Witam,

Bard­zo dzięku­ję za przesłanie wyni­ki również drogą elek­tron­iczną.

Jestem pod ogrom­nym wraże­niem sposobu w jaki funkcjonu­je lab­o­ra­to­ri­um. Wykony­wałam w jed­nym cza­sie bada­nia u Państ­wa i również w innym lab­o­ra­to­ri­um. Kwes­t­ia stan­dar­du obsłu­gi klien­ta była total­nie skra­j­na.

Bard­zo dobrym pomysłem jest Czat, poprzez kto­ry bard­zo szy­bko mogłam dowiedzieć się kiedy będą wyni­ki. Bard­zo życ­zli­we Panie z admin­is­tracji, które serdecznie poz­draw­iam 🙂

Będę pole­cać Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Wszys­tko odbyło się bard­zo sprawnie, powyżej moich oczeki­wań

Serdecznie poz­draw­iam

Alic­ja

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 28 listopa­da 2017 18:49

Dzięku­ję bard­zo za przekazane infor­ma­c­je, Kon­sul­tan­ci Medy­czni w pełni odpowiedzieli na moje pyta­nia, dzię­ki czemu szy­bko zre­al­i­zowałem bada­nia i otrzy­małem wynik w ustalonym ter­minie. Pole­cam lab­o­ra­to­ri­um badań testD­NA

Dami­an

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 27 listopa­da 2017 20:04

Witam,
Chcial­abym serdecznie Państ­wu podz­iękować za nie tylko pro­fesjon­alne załatwie­nie sprawy związanej z ustal­e­niem płci z mate­ri­ału po poronie­niu, ale za udzie­le­nie mi wszel­kich potrzeb­nych infor­ma­cji w tym zakre­sie. Bez państ­wa pomo­cy nie byłabym w stanie uzyskać zasiłku macierzyńskiego z zakładu pra­cy, ani w ogóle doku­men­tu stwierdza­jącego martwe urodze­nie ze szpi­ta­la. Mimo że posi­adałam teo­re­ty­cznie wiedzę o przysługu­ją­cych mi prawach, prak­ty­ka okaza­ła się inna, do tego nie zbyt przy­chylne pode­jś­cie per­son­elu medy­cznego staw­iało mnie na stra­conej pozy­cji. Dzwoniąc na Państ­wa infolin­ię za każdym razem (a było sporo tych tele­fonów) spo­tykałam się z wyrozu­mi­ałoś­cią, delikat­noś­cią i sza­cunkiem . Wspar­cie psy­chiczne okaza­ło się bez­cenne. Mogę śmi­ało pole­cić to lab­o­ra­to­ri­um!!

Dzięku­ję i poz­draw­iam☺

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 26 listopa­da 2017 21:56

Dzień dobry

Bard­zo dzięku­je Państ­wu za tak szy­b­ki wynik badań płci. Kon­tak­tować się z państ­wem to czys­ta przy­jem­ność, choć w tak przykrej dla Nas spraw­ie. Mam nadzieję, że nie będzie nam dane już korzys­tać, ale mimo wszys­tko warto było Was wybrać !

Poz­draw­iam

Ilona M.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 23 listopa­da 2017 13:48

.

Pole­cam wasze lab­o­ra­to­ri­um z całego ser­ca oraz pode­jś­cie osób tam pracu­ją­cych .
Bard­zo miła obsłu­ga  z możli­woś­cią uzyska­nia potrzeb­nych porad na nur­tu­jące pyta­nia zawsze moż­na oczeki­wać na tele­fon. Ci Państ­wo zawsze odd­zwa­ni­a­ją i robią wszys­tko , aby pomóc pole­cam :).

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 22 listopa­da 2017 17:26

.

Dzień dobry,

jestem bard­zo zad­owolona z Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um, gdyż miło jest ode­brać WYNIK PRAWIDŁOWY. Poza tym badanie wyko­nane szy­bko (nie spodziewałam się, że w ciagu 5 dni roboczych dostanę wynik juz na maila). Bałam się strasznie zmniop­unkcji, dlat­ego wybrałam właśnie test NIFTY. Zwykłe pobranie krwi, bez powikłań. Nie wybaczyłabym sobie, gdy­by stało się cos moje­mu maleńst­wu przez amniop­unkcję. W ogóle bard­zo się stre­sowałam na myśl, że do brzucha będę mieć wbi­janą igłę. Płakałam. Te kil­ka dni miałam wyjęte z kalen­darza. Nie cieszyła mnie moja ciąża.

Ter­az jak już wiem, że wszys­tko będzie dobrze, mogę spoko­jnie cieszyć się ciążą. Naprawdę warto zro­bić test NIFTY. Pole­cam z całego ser­ca!

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 22 listopa­da 2017 07:47

 

Bard­zo dzięku­je­my za tak sprawną orga­ni­za­cję Lab­o­ra­to­ri­um. Szy­b­ki trans­port prób­ki, szy­bkie badanie i wynik. Czas i kon­takt to co jest najważniejsze. Dzięku­je­my serdecznie. Pole­camy innym.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 21 listopa­da 2017 21:44

Zle­cone badanie w pra­cowni testD­NA, prze­biegło bard­zo sprawnie, z dużym poszanowaniem naszej pry­wat­noś­ci.
Oso­ba, która się z nami kon­tak­towała była bard­zo pro­fesjon­al­na i jed­nocześnie bard­zo życ­zli­wa.
Doku­ment dot. ustal­e­nia płci naszego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, dostal­iśmy w wyz­nac­zonym ter­minie.
Nasze doświad­czenia, pozwala­ją z czystym sum­ie­niem zarekomen­dować placówkę diag­nos­ty­czną testD­NA innym klien­tom

Rodz­ice po stra­cie dziec­ka

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 listopa­da 2017 12:38

Dzień dobry,

bard­zo dzięku­je­my za pro­fesjonale pode­jś­cie do obsłu­gi Klien­ta, fachową pomoc oraz bard­zo szy­b­ki czas real­iza­cji. Mam nadzieję, że posz­erzą Państ­wo anal­izę genu MTHFR , tak aby nie trze­ba było wysyłać do lab­o­ra­to­ri­um w Anglii. Wkrótce ponown­ie sko­rzys­tamy z ofer­ty.

z poważaniem

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 3 listopa­da 2017 22:34

 

Witam,

Nie wiem jak zacząć to co chci­ałabym tak pros­to od ser­ca przekazać Państ­wu. Napiszę to w kilku zda­ni­ach.  Dnia 19 wrześ­nia straciłam swo­je dziecko- córeczkę.  Ciąża była wczes­na,  to dzię­ki Państ­wa pomo­cy i wszel­kich infor­ma­cji miałam po raz pier­wszy możli­wość wykon­ać bada­nia iden­ty­fikacji mojego dziec­ka.  Piszę wprost że to dzię­ki Państ­wa pomo­cy,  niezmiernie miłych,  sym­pa­ty­cznych a przede wszys­tkim pełnych empatii ludziom. Ktoś zapy­ta czemu tak napisałam,  wyjaś­ni­am: sytu­ac­ja w jakiej byłam 19 wrześ­nia nie zdarzyła się po raz pier­wszy. Nieste­ty po raz kole­jny zakończyła się tak samo,  ciąża obu­mar­la.  W całej tej swo­jej trau­mie leżąc w szpi­talu wpisałam jakąś krótką adno­tac­je w internecie na tem­at swo­jej sytu­acji…  Nie wiem czemu…  Być może potrze­bowałam więk­szego wspar­cia, pomo­cy i jakimś cud­em trafiłam na Państ­wa stronę.  Dzię­ki Państ­wa pomo­cy po raz pier­wszy dowiedzi­ałam się że mogę wykon­ać bada­nia gene­ty­czne i przyczynę,ze mogę zare­je­strować córkę w USC, że należy mi się urlop macierzyńs­ki skro­cony- który niezmiernie jest mi potrzeb­ny. Pok­ierowali­scie mnie tak że to dzię­ki Wam łatwiej radzę sobie Z tą ogrom­ną stra­ta- dlat­ego że dzię­ki temu że we wszys­tkim mi pomogli­scie  mogłam  god­nie pochować  swo­ją córeczkę.  We wcześniejszych moich sytu­ac­jach nikt mi nic takiego nie powiedzi­ał,  ja nie miałam takiej wiedzy czego ogrom­nie żału­ję.

Ale naprawdę  z całego ser­ca chce Państ­wu ogrom­nie podz­iękować za ciepłe serce okazane  mi w każdym momen­cie.  Jesteś­cie  Wiel­cy w tym co robi­cie,  a co dla takich osób jak ja ma ogromne znacze­nie.

W skrom­ny sposób powiem: DZIĘKUJEMY za okazaną nam pomoc.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 2 listopa­da

Dzień dobry,
Z uwa­gi na przekazana wiado­mość dzięku­ję za współpracę i pomoc. Moja opinia jest pozy­ty­w­na. Roz­mowa i infor­ma­c­je  przekazane w zrozu­mi­ały i rzetel­ny sposób. Moż­na było dowiedzieć się i uzyskać infor­ma­c­je na nur­tu­jące pyta­nia. Pełen pro­fesjon­al­izm.

Poz­draw­iam, Edy­ta

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 31 październi­ka 20:07

Dobry wieczór!

Dzięku­je­my bard­zo za fachową obsługę, przede wszys­tkim za bard­zo szy­bkie wyko­nanie badań. Dzięku­je­my za bard­zo dobry kon­takt i szczegółowe przekazanie infor­ma­cji. Nie mieliśmy żad­nego prob­le­mu z kon­tak­tem, pra­cown­i­cy Lab­o­ra­to­ri­um byli mili i pomoc­ni ( otrzymy­wal­iśmy odpowiedź na każde pytanie). Jeszcze raz serdecznie dzięku­je­my i poz­draw­iamy!!!

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 30 październi­ka 20:23

 

Dobry wieczór.
Dzięku­je bard­zo, za wynik bada­nia, pro­fesjon­alne i miłe pode­jś­cie do pac­jen­tów.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 30 październi­ka 18:03

Nie ma prob­le­mu, wszys­tko bylo naprawde super. Do tego stop­nia, ze przetes­tu­je jeszcze siebie i meza (jes­li go namowie!), ale to juz jak wroce do pra­cy po urlop­ie macierzyn­skim i odzyskam pen­sje

Poz­draw­iam
Mag­dale­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 30 październi­ka 16:44

Zupełnie przy­pad­kiem natknęłam się na infor­ma­cję o cechach wskazu­ją­cych na obec­ność mutacji MTHFR -niek­tóre z nich wys­tąpiły u obo­j­ga moich dzieci. W internecie znalazłam opinie kilku osób pole­ca­ją­cych Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um i od razu zde­cy­dowałam się sko­rzys­tać z Państ­wa ofer­ty, by mieć pewność co do wyniku i dal­szego ewen­tu­al­nego postępowa­nia. Od pier­wszego kon­tak­tu z kon­sul­tan­tką medy­czną wiedzi­ałam, że jestem w dobrych rękach — pro­fesjon­al­izm i chęć pomo­cy cechowały każdy mój kon­takt z Państ­wem, czy to mailowy, czy tele­fon­iczny. Zestawy do pobra­nia próbek zostały szy­bko wysłane, co cenię sobie szczegól­nie o tyle, że mieszkam poza grani­ca­mi Pol­s­ki. Po odesła­niu próbek na wyni­ki czekałam około 10 dni — otrzy­małam cer­ty­fikaty mailem, a kil­ka dni później dotarły one do mnie pocztą. Zde­cy­dowanie pole­cam Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um — zna­cie się świet­nie na tym, co robi­cie, a dodatkowo obsługę klien­ta macie na najwyższym poziomie. Pole­cam każde­mu, kto potrze­bu­je wykon­ać testy gene­ty­czne. Ode mnie 6+

Dzięku­ję bard­zo,

Mag­dale­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 29 październi­ka 23:46

Bard­zo dzięku­ję Państ­wu za pro­fesjon­al­ną, szy­bką i sym­pa­ty­czną obsługę.

Skon­tak­towałam się z Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um ponieważ jestem po 2 poronieni­ach. Odbyłam masę kon­sul­tacji lekars­kich, jed­nak żad­na nie wniosła nic nowego. Dopiero pewien Pan dok­tor z Białegos­toku (którego serdecznie poz­draw­iam) zle­cił mi bada­nia mutacji genów. Po poszuki­wa­ni­ach zde­cy­dowałam się na Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. I nie żału­je. Obsłu­ga bard­zo milo poinstruowała mnie ( ponieważ zde­cy­dowałam się na wyko­nanie testów w domu). Po 9 dni­ach dostałam maila z wynika­mi. Mam nadzieję, że w końcu odkryłam przy­czyny moich poronień. Na pewno będę pole­cała lab­o­ra­to­ri­um, bo z tak miłą, kom­pe­tent­na obsługą nie spotkałam się chy­ba nigdzie

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 26 październi­ka 2017,18:21

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA wykaza­ło się nieby­wałym pro­fesjon­al­izmem wykonu­jąc zle­cone zamówie­nie. Najwyższa kul­tura w pode­jś­ciu do klien­ta. Na pier­wszym spotka­niu zostało nam wszys­tko przed­staw­ione i dokład­nie wyjaśnione, dodatkowo zostal­iśmy poin­for­mowani o naszych prawach. Czas oczeki­wa­nia na wyni­ki zgod­nie z założe­niem. Lab­o­ra­to­ri­um jak najbardziej godne polece­nia.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 26 październi­ka 2017,16:26

Dzień dobry.
Bard­zo dzięku­je­my za pomoc i rzetel­ną obsługę Lab­o­ra­to­ri­um. W tym trud­nym dla nas okre­sie, jesteśmy bard­zo wdz­ięczni za pomoc.
Lab­o­ra­to­ri­um szy­bko wykonu­je bada­nia. Za co bard­zo dzięku­je­my.
Jesteśmy bard­zo wdz­ięczni również za miłą roz­mowę, udzie­le­nie odpowiedź na każde pytanie i możli­wość bard­zo szy­bkiego kon­tak­tu.
Takich placówek, jak Państw powin­no być zde­cy­dowanie więcej.
Jeszcze raz z mężem bard­zo dzięku­je­my.
Taką obsługę warto pole­cić i korzys­tać z niej, nawet w tak cięż­kich momen­tach życia.
Zawsze będziemy o Państ­wa Lab­o­ra­to­ri­um pamię­tać i mówić innym o możli­wość korzys­ta­nia z tak bard­zo dobrych usług.
Serdecznie Poz­draw­iamy.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 14 październi­ka 2017,13:00

.

Lab­o­ra­to­ri­um bard­zo dobre, ceny podob­ne jak w innych, dba o szczegóły, przekazu­je w mailach bard­zo szczegółowe infor­ma­c­je co naprawdę cieszy klien­ta korzys­ta­jącego z usług po raz pier­wszy. Szcz­erze pole­cam!

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 29 wrześ­nia 2017, 19:21

.

Dzień dobry,

Jestem zad­owolona z Państ­wa usług. Sprawnie, wygod­nie i w wyz­nac­zonym ter­minie, bez żad­nych opóźnień.
Dzięku­je i poz­draw­iam,

Agniesz­ka

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 21 wrześ­nia 2017, 17:15

.

Witam, jestem pod wraże­niem pro­fesjon­al­nal­iz­mu lab­o­ra­to­ri­um testd­na. Ja byłam oso­biś­cie w siedz­i­bie testd­na na pobra­niu mate­ri­ału. Pani obsługu­ją­ca nas była przesym­pa­ty­cz­na, wszys­tko expres­sowo załatwione bez kole­j­ki. Wynik ide­al­nie w ter­minie. Inni powin­ni się od Was uczyć jak trak­tować pac­jen­ta. Szcz­erze pole­cam
Sonia

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 15 wrześ­nia 2017, 20:33

.

Chci­ałam serdecznie podz­iękować całe­mu wasze­mu zespołowi, a szczegól­nie pani Kasi Drab dzię­ki której odważyłam się zro­bić te badanie na ustal­e­nie płci mojego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka .Bard­zo wam dzięku­je świet­ny wass zespół. Poz­draw­iam Żane­ta

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 10 wrześ­nia 2017, 18:18

.

Dzięku­ję za wyko­nanie bada­nia oraz szy­bką i fachową pomoc od momen­tu pod­ję­cia decyzji o wyborze bada­nia poprzez orga­ni­za­cję (kuri­er itd) aż do dostar­czenia wyników. Pod­czas całego cza­su bada­nia mogłam liczyć na szy­bkie odpowiedzi na wszelkie wąt­pli­woś­ci. Dzięku­ję!

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 wrześ­nia 2017, 18:55

.

Dzień dobry,
Jestem bard­zo zad­owolona z usług Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Bada­nia, na których mi bard­zo zależało zostały przeprowad­zone w krótkim ter­minie (4 dni) i zostałam niezwłocznie poin­for­mowana o wynikach. Kon­sul­tan­ci odpowiadali naty­ch­mi­as­towo na wszelkie zapy­ta­nia i wąt­pli­woś­ci. Z całą pewnoś­cią pole­ciłabym usłu­gi Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA.
Z poważaniem
Katarzy­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 6 wrześ­nia 2017, 17:44

.

Jestem bard­zo zad­owolona z Państ­wa usłu­gi ponieważ przede wszys­tkim wszys­tko odbyło się bez koniecznoś­ci mojej obec­noś­ci na czym niezmiernie mi zależało. Szczegól­nie waż­na jest w takich sytu­ac­jach dokład­na infor­ma­c­ja oraz nieoce­niona pomoc, jaką uzyskałam dlat­ego tym bardziej dzięku­ję. Dużym plusem był również czas real­iza­cji zlece­nia oraz dyskrec­ja z Państ­wa strony

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 22 sierp­nia 2017, 17:49

.

Witam,

Synek miał robione testy dna na nietol­er­anc­je lak­tozy oraz celi­akie. Oba testy negaty­wne a przy­puszczenia były inne, był już nawet na diecie bezglutenowej.Jesteśmy zad­owoleni z wyboru państ­wa lab­o­ra­to­ri­um ze wzglę­du na BEZBOLESNA metodę pobra­nia, szy­b­ki ter­min real­iza­cji, bard­zo dobry kon­takt, dostęp­ność punk­tów pobrań oraz prze­jrzys­ta for­mę wyników. Dodatkowo zalece­nia diete­ty­ka i wskazów­ki jak postępować dalej pomogły nam i lekar­zom diag­nozu­ją­cym naszego syn­ka. Nasza sytu­ac­ja jest bard­zo skom­p­likowana wiele czyn­ników zburza obraz i utrud­nia jed­noz­nacz­na diag­nozę wiec pole­cam lab­o­ra­to­ri­um testD­NA osób które chcą wyjaśnić wąt­pli­woś­ci co do schorzeń zapisanych w naszych genach. Szko­da tylko ze żaden lekarz nam o takiej możli­woś­ci nie powiedzi­ał.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 21 sierp­nia 2017, 16:50

.

Bard­zo dobry kon­takt — mailowy, na cza­cie, tele­fon­iczny. Pomoc na każdym etapie. Sko­rzys­tałam z opcji samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału. Instrukc­ja jest tak jas­na, że nie ma sie czego bać.

Poz­draw­iam
M.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 18 sierp­nia 2017, 09:25

.

Dzien dobry,

Chci­ałam niniejszym bard­zo podz­iękować za Państ­wa sprawną i pro­fesjon­al­na obsługę.
Cala oper­ac­ja prze­biegla bard­zo sprawnie w przy­jem­nej atmos­ferze.
Cieszy fakt, ze był z Wam przez caly czas kon­takt poprzez żywa osobe, co w dzisiejszych cza­sach sta­je sie coraz rzad­sze.

Poz­draw­iam serdecznie,
Eliza

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 sierp­nia 2017, 20:54

.

Chci­ałabym pod­kreślić, że jestem bard­zo zad­owolona z Państ­wa usług, przede wszys­tkim w zakre­sie kom­pe­tencji i empatii pra­cown­ików. Kon­takt na najwyższym poziomie, na każdym etapie służyli Państ­wo pomocą, co było niezwyk­le pomoc­ne.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 sierp­nia 2017, 17:00

.

Jestem bard­zo zad­owolona z usług lab­o­ra­to­ri­um test DNA.
Spotkałam się tam z fachowoś­cią, rzetel­noś­cią oraz empatią. Pra­cown­i­cy podes­zli do mnie z ogrom­ną serdecznoś­cią i wielkim zain­tere­sowaniem. Otrzy­małam sper­son­al­i­zowaną ofer­tę dos­tosowaną do moich potrzeb. Nie jest to zwykłe laboratorium…Na wyróżnie­nie zasługu­je otwartość oraz chęć pomo­cy prezen­towana przez pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um. Poza tym, iż szy­bko wyko­nano mi bada­nia, na których mi zależało, a dostęp do nich w innych placówkach jest utrud­niony, to dodatkowo otrzy­małam fachowe wspar­cie oraz posz­erzyłam wiedzę na tem­at badań gene­ty­cznych w walce o urodze­nie zdrowego dziec­ka.
Pole­cam wszys­tkim korzys­tanie z usług lab­o­ra­to­ri­um test DNA, bo to placówka, w której liczy się CZŁOWIEK, a nie usłu­ga.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 17 sierp­nia 2017, 15:53

.

Pełen pro­fesjon­al­izm idą­cy w parzę z przys­tęp­ną ceną. Fachowość zarówno jeśli chodzi o zakres badań oraz o kon­takt z klien­tem. Każ­do­ra­zowo kon­sul­tan­ci byli rzec­zowo przy­go­towani do roz­mowy, zna­jąc szczegóły zlece­nia oraz niezwyk­le mili i pomoc­ni. For­ma pobra­nia mate­ri­ału tez niezwyk­le wygod­na. Pole­cam:)
K.D.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 14 sierp­nia 2017, 16:35

.

Dzięku­ję za przesłane wyni­ki. Jestem zad­owolona z jakoś­ci obsłu­gi lab­o­ra­to­ri­um i szy­bkosci dzi­ała­nia.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 10 sierp­nia 2017, 17:01

.

Dzień dobry,

w naw­iąza­niu do roz­mowy z Panią Kari­na infor­mu­ję, ze wszys­tko prze­biegło sprawnie i bez prob­lemów. Bard­zo dzięku­ję za poufną paczkę przesłaną do pra­cy i szy­b­ki odbiór. Również jak pytałam o wyni­ki to dostałam kon­retne odpowiedzi co do spodziewanego ter­minu. Jedyne do czeg mogę mieć pre­ten­sje to do wyników samych w sobie ale to już raczej nie Państ­wa wina.. 🙂

Poz­draw­iam,
Mar­ta

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 10 sierp­nia 2017,10:22

.

Pier­wszy raz sko­rzys­tam z usług Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA.
Wysok­ie stan­dardy, a pon­ad­to dyskrec­ja i szy­bkość real­iza­cji.
Wykrycie mutacji być może poz­woli mi zostać mamą po sied­miu lat­ach starań o dziecko.
Bard­zo dzięku­ję

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 8 sierp­nia 2017, 20:50

.

Miły, pomoc­ny kon­takt . Wyni­ki czytelne w ter­minie . Jestem bard­zo zad­owolona nie po raz pier­wszy

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 sierp­nia 2017, 09:54

.

Współpra­ca z Państ­wem to była to prawdzi­wa przy­jem­ność. Kon­takt mailowy,telefoniczny naty­ch­mi­as­towy, Panie z który­mi miałam kon­takt — przemile! Cały pro­ces odbył się wg przewidzianego ter­minu. Oce­na dla Państ­wa jak najbardziej pozy­ty­w­na!

Dzieku­je i serdecznie poz­draw­iam

Ewa

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 sierp­nia 2017, 09:54

.

Szanowni Państ­wo,

obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań gene­ty­cznych.

Poz­draw­iam serdecznie

Edy­ta

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 7 sierp­nia 2017, 08:35

.

Chcial­abym podziekowac za miła i fachowa obsluge bada­nia po poronie­niu. Wasza pomoc tele­fon­icz­na i ta na cza­cie labo­la­to­ri­um jak i kore­spon­denc­ja mailowa byla spraw­na,
szy­b­ka i wycz­er­pu­ją­ca. Mimo,ze zycie postaw­i­lo nas w trud­nej sytu­acji Wasza obslu­ga nie przys­porzy­la nam bólu a jedynie pomogła poze­g­nac sie z ukochanym dzieck­iem. Dzięku­ję wszys­tkim z kto­ry­mi mialam przy­jemnosc i pole­cam Panst­wa labo­la­to­ri­um wszys­tkim rodz­i­com w tak trud­nej sytu­acji.
Z poważaniem Karoli­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 3 sierp­nia 2017, 16:31

.

Dzięku­ję za przesłanie wyniku badań. Jest mi bard­zo milo korzys­tać z Państ­wa usług.

Lab­o­ra­to­ri­um godne polece­nia ze wzglę­du na solid­ność wykony­wanych badań , możli­wość stałego kon­tak­tu z kon­sul­nan­tem medy­cznym -cenie sobie fachowość oraz uprze­j­mość per­son­elu, ter­mi­nowe i bez­in­wazyjne wyko­nanie bada­nia. Dzięku­je za poradę lekarską oraz diete­ty­czną dołąc­zoną do wyniku bada­nia.
Z wyraza­mi sza­cunku mama pac­jen­ta.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 3 sierp­nia 2017, 23:01:33
.

Cieszę się, że wybrałam to labo­la­to­ri­um i tę fir­mę. Wszys­tko prze­biegło bezprob­le­mowo. Od samego początku wszyscy pra­cown­i­cy i kon­sul­tan­ci byli bard­zo mili i pomoc­ni. Chęt­nie polecę stronę testDNA.pl zna­jomym.

Wyrażam zgodę na opub­likowanie mojej opinii na stron­ie inter­ne­towej.

Z poważaniem, Domini­ka

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 2 sierp­nia 2017, 09:23:28

 

Trafiłam do Waszego Lab­o­ra­to­ri­um po raz dru­gi i jestem mega zad­owolona . Wycz­er­pu­jące infor­ma­c­je na dany tem­at. Miły kon­takt — moż­na w każdej chwili zadz­wonić z pyta­ni­a­mi .
Wygodne pobieranie próbek w domu, ze zrozu­mi­ały­mi instrukc­ja­mi.
Fajne jest to że wyni­ki otrzy­mu­je się w dwóch posta­ci­ach — Mailowym i lis­towym .
Dzięku­ję za wszyt­skie bada­nia z jaki­mi się zgłosiłam.
Wasze lab­o­ra­to­ri­um jest bard­zo pomoc­ne dla ludzi boryka­ją­cych się z różny­mi prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi i nie tylko .
Jeszcze raz bard­zo dzięku­ję
Poz­draw­iam
Mama pac­jen­ta i pac­jen­t­ka — Moni­ka,

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 1 sierp­nia 2017, 17:00:33

Pomi­mo początkowych prob­lemów z dodz­wonie­niem się na infolin­ię (tele­fon cią­gle zaję­ty i za to ode­j­mu­ję gwiazd­kę) jestem bard­zo zad­owolona z real­iza­cji bada­nia w tym lab­o­ra­to­ri­um. Dostałam indy­wid­u­al­ny numer kon­sul­tan­t­ki i wiedzi­ałam już do kogo mam dzwonić. Pole­cam wszys­tkim bada­nia w tym lab­o­ra­to­ri­um.”

Eweli­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 1 sierp­nia 2017, 14:50:17

Sko­rzys­tałam z usług lab­o­ra­to­ri­um, otrzy­małam fachową poradę przed wyko­naniem bada­nia. Prób­ki przyszły bard­zo szy­bko. W cenie bada­nia jest wlic­zony kuri­er, który odbiera przeprowad­zone bada­nia z każdego miejs­ca. Na wyni­ki bada­nia czekałam tylko 14 dni. Otrzy­małam maila z infor­ma­c­ja­mi jak również wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je drogą pocz­tową. Poza tym przemiła Pani zatele­fonowała do mnie w celu omówienia wyniku. Naprawdę pole­cam gorą­co lab­o­ra­to­ri­um.”

pozdrawiam/Klaudia

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail, 1 sierp­nia 2017, 14:43:18

Sys­tem zamówień online był dla mnie mało jas­ny i to jedyny manka­ment bada­nia. Gdy­by go Państ­wo dopra­cow­ali byłabym na 100% zad­owolona 🙂 Samo badanie szy­bko i bez prob­lemów. Mój lekarz był zaskoc­zony tak dużym zakre­sem badanych genów.

poz­draw­iam / Kor­nelia

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

Wlas­nie roz­maw­iałam z kon­sul­tan­tką ze stron­ki testdna.pl. Jestem pozy­ty­wnie zaskoc­zona, pani bard­zo pre­cyzyjnie przed­staw­ila mi jakie mam prawa, o co pytać lekarza, o jakie doku­men­ty poprosić szpi­tal i gdzie mogę doma­gać się odszkodowa­nia. W cenie 820zł zapro­ponowała mi badanie płci i badanie gene­ty­czne oraz poradę gene­ty­ka po otrzy­ma­niu wyników. Wyni­ki od 3 do 5 dni roboczych, wysyła­ją kuri­era po mate­ri­ał. Nie wiem czy to dobra cena, ale miałam wraże­nie że kobiecie zależy bardziej na tym, żebym wiedzi­ała co robić niż na namówie­niu mnie na usługę.”

 

źródło: https://forum.28dni.pl/discussion/62/113/poronienie-przyczyny-badania-leczenie-i-starania-po-poronieniu/

 

Bard­zo dzięku­ję wrócę do Państ­wa na 100% i będę reklam­ować zna­jomym kobi­etom , które maja prob­le­my i brak dostępu do rzetel­nej infor­ma­cji medy­cznej, miłego dnia życzę , wspani­ała obsłu­ga klien­ta ! Do ponownego usłyszenia muszę poczy­tać konkret­nie co jeszcze innego mogę u was zbadać .”

 

źródło: czat z kon­sul­tan­tem testD­NA

Jedyny minus jaki zauważyłem to kuri­er, który zostaw­ił awizo pomi­mo, że byłem w domu i czekałem na niego. Sama real­iza­c­ja lab­o­ra­to­ri­um super. Pole­cam!”

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Chci­ałabym wyraz­ić ogromne podz­iękowanie za Państ­wa za Państ­wa bard­zo sprawne usłu­gi i troskę, jaką otacza­cie klien­ta. Szczególne podz­iękowa­nia prag­nę złożyć Państ­wa kon­sul­tantce Joan­nie Musi­ał, za bard­zo troskli­we i empaty­czne pode­jś­cie oraz mon­i­torowanie całego pro­ce­su badań.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Dzięku­ję serdecznie za szczegółowe infor­ma­c­je. Pomi­mo drasty­cznych okolicznoś­ci ciesze się, że trafiłam na takich ludzi jak Państ­wo. Ze wszys­tkim się zapoz­nam na spoko­jnie. Jeszcze raz bard­zo dzięku­ję.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zadawala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.

Klau­dia

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Odnośnie mojej opinii obsłu­ga była bard­zo dobra, komu­nikac­ja na cza­sie ekspre­sowa. Badanie przeprowad­zono wzorowo. Wszys­tkie Panie z obsłu­gi bard­zo miłe. Z przy­jem­noś­cią mogę pole­cić Państ­wa fir­mę. Wynik przyszedł zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi w ciągu dwóch tygod­ni.

Joan­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Chci­ałabym też podz­iękować za bard­zo miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę klien­ta.
W placów­ce, którą mi Pani pole­ciła czułam się bard­zo kom­for­towo, odpowiadano na szereg wymyślanych przeze mnie pytań.
W tak trud­nym dla mnie okre­sie wszys­tko to spraw­iło, że czułam się bez­piecz­na i wiedzi­ałam, że jestem “w dobrych rękach”. Jeszcze raz bard­zo, bard­zo dzięku­ję.
Poz­draw­iam Joan­na

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Witam…Powodem mojego kon­tak­tu z lab­o­ra­to­ri­um wynikło z powodu poronienia w 19 tyg. ciąży.Po wielu kon­sul­tac­jach lekarskich,na które musieliśmy dojeżdżac do odległych więk­szych miast,wielkim ułatwie­niem dla mnie było zro­bi­e­nie tes­tu w domu.Bardzo szy­bko zde­cy­dowałam się na tele­fon­iczny kon­takt, w którym miła obsłu­ga poin­for­mowała mnie o szegółach badania.Zamówiłam test na stron­ie Labo­la­to­ri­um test DNA,nastepnego dnia pojaw­ił się kuri­er z przesyłką.W kop­er­cie z testem była instrukc­ja jak wykonac badanie,tego samego dnia kuri­er ode­brał przesyłkę i dostar­czył do laboratorium.Po 14dniach wyni­ki dostałam na skrzynkę mailową,i pocztą.Jestem bard­zo zad­owolona z obsłu­gi i badan wykonanych,które wykaza­ły przy­czynę poronienia.Jestem wdzięczna,że są tacy ludzie i insty­tuc­je które poma­ga­ją po tak trau­maty­cznych przeżyciach.Dziękuję bardzo.Naprawdę pole­cam bada­nia w tym lab­o­ra­to­ri­um kom­pe­tent­na obsłu­ga odpowie na cza­cie na wszys­tkie pytania,a szy­bkie wyni­ki umożli­wią wdroże­nie przez lekarzy odpowied­niego leczenia.
Poz­draw­iam Gabriela.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Bard­zo pro­fesjon­al­na i szy­b­ka obsłu­ga
Krót­ki czas oczeki­wa­nia
Z całą pewnoś­cią pole­cam wszys­tkim zna­jomym.
Poz­draw­iam
AGNIESZKA

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Dzięku­ję bard­zo za szy­bką pracę i bard­zo miłą obsługę 🙂
Testy do badań przyszły bard­zo szy­bko, wyni­ki dotarły pocztą mailową, kon­takt tele­fon­iczny naprawdę bard­zo miły! 🙂
Cena badań najniższa jaką znaleźliśmy, a to dla wielu osób też na plusie, bo jed­nak takie testy nieste­ty do tanich nie należą.
Na pewno będziemy pole­cać jak by ktoś potrze­bował 🙂 OCENIAMY PAŃSTWA na 6+ ! 🙂

Same wyni­ki mnie tylko zas­mu­ciły, bo chy­ba nie są do koń­ca dobre, nie znam się na tym. Do kon­sul­tacji lekarskiej jeszcze trochę upłynie, więc zobaczymy. Mam cichą nadzieję jed­nak, że nie jest tak źle i że gas­troskopia jed­nak nie będzie potrzeb­na, bo tego chcieliśmy synkowi zaoszczędz­ić tymi bada­ni­a­mi.
Dzięku­ję jeszcze raz!
Poz­draw­iam serdecznie!!!
Syl­wia, mama Sebas­tiana.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!

Anna

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Szcz­erze to nie wiem jak Wam dziękować.  Po 3 poronieni­ach z rzę­du wszys­tkie bada­nia wyszły dobrze. Brak przy­czyny. 10 dni roboczych i wiem, że mam mutac­je które mogą odpowiadać za moje straty. Ter­az tylko dobry lekarz, który będzie wiedzi­ał co zro­bić z wynikiem i mogę próbować ponown­ie. Dal­iś­cie mi nadzieję!  Dzięku­ję!

Rena­ta

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Bada­nia, które umożli­wia Wasze lab­o­ra­to­ri­um są niesamowicie ważne dla mat­ki, która traci oczeki­wane dziecko.Mimo,że żyje­my w świecie wysoko rozwiniętej cywiliza­cji to wśród lekarzy nadal braku­je pro­fesjon­al­iz­mu i zrozu­mienia dla tragedii zwykłego człowieka. To dzię­ki Wam wiemy,że nasze nien­ar­o­d­zone dziecko nie jest “szpi­tal­nym mate­ri­ałem do utyl­iza­cji” a naszą córeczką, z którą może­my się pożeg­nać i pochować zgod­nie z moją wolą. Dzię­ki Waszym badan­iom gene­ty­cznym być może uda się nam ocal­ić życie naszego przyszłego dziecka.Wasza pomoc, tros­ka, życ­zli­wość i zrozu­mie­nie dała nam siłę i nadzieję. Dzięku­je­my ‚że jesteś­cie.

Eweli­na i Adam

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA.
Kon­sul­tan­ci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zle­ca.
Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.

Kinga

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Wyrażam swo­je zad­owole­nie z usług świad­c­zonych przez fir­mę testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach, pod adresem: ul. Felik­sa Bocheńskiego 38a. Bada­nia wykonu­je się tu szy­bko i sprawnie bez koniecznoś­ci wychodzenia z domu. Ekspre­sowe dostar­cze­nie zamówionego zestawu, jak i odbiór pobranego mate­ri­ału. Świet­ny kon­takt i pro­fesjon­alne pode­jś­cie do klien­ta. Pole­cam serdecznie !!!

Poz­draw­iam,

Jolan­ta

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Jestem bard­zo zad­owolona z jakoś­ci usług w państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Kilka­krot­nie miałam okaz­je dzwonić z pyta­ni­a­mi w spraw­ie badań a także wyników. Za każdym razem odbier­ała przemiła, pomoc­na, cier­pli­wa Pani a co najważniejsze kom­pe­tent­na. Oby więcej takich placówek wyszkolonych do takiej pomo­cy. Bard­zo dzięku­je za fachowa obsługę.

Poz­draw­iam serdecznie

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Witam. W związku z planowaną drugą ciążą zde­cy­dowałam się na paki­et badań, który otrzy­małam w pro­mo­cyjnej cenie. Zarówno obsłu­ga i infor­ma­c­ja doty­czą­ca bada­nia na wysokim poziomie, dbałość o pac­jen­ta odczuwal­na na każdym etapie współpra­cy. Wynik przyszedł szy­bko, najpierw mailem z zabez­piec­zony hasłem, następ­nie pocztą. Wszys­tko dyskret­nie i na czas. Na koniec wyjaśnie­nie szczegółów wyników. Mogę z czystym sum­ie­niem dać bard­zo dobre rekomen­dac­je!

Kami­la K. lat 35.

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail

 

Witam, otrzy­malem wyni­ki dlat­ego chcial­bym bard­zo podziekowac za miłą współpracę na która skladał sie wspanialy kon­takt oraz wszys­tkie udzielone infor­ma­c­je,

poz­draw­iam d

 

źródło: mail wysłany na naszą skrzynkę e-mail