Opinie o testDNA

Dodaj opinię

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Dziękujemy za opinię!

Wszys­tkie opinie są dla nas ważne. Poma­ga­ją nam dbać o zad­owole­nie naszych pac­jen­tów i pod­nosić jakość naszych usług.

Pro­fesjon­al­na obsłu­ga od A do Z. Bard­zo krót­ki czas oczeki­wa­nia na wynik. Serdecznie pole­cam!”

Mał­gorza­ta
10.08.2018 r.
.

Bard­zo nam miło, serdecznie dzięku­je­my.

testD­NA

Bard­zo miła obsłu­ga jeżeli chodzi o pra­cown­ików.”

Luc­jan Kow­al
10.08.2018 r.
.

Panie Luc­janie bard­zo dzięku­je­my za taką opinię.

testD­NA

Serdecznie pole­cam! Panie, z który­mi miałam przy­jem­ność roz­maw­iac przez tel były bard­zo miłe, uprze­jme i cier­pli­we 🙂 Pani Kari­na, którą poz­nałam bez­posred­nio przed badaniem odpowiedzi­ała rzec­zowo na każde moje pytanie, pełen pro­fesjon­al­izm i wyrozu­mi­ałość. Podz­iękowa­nia rown­iez dla Pani z lab­o­ra­to­ri­um, która pobier­ała mate­ri­ał do badań — mis­tr­zost­wo :)Wynik przyszedł przed cza­sem :)”

Moni­ka
9.08.2018 r.
.

Pani Moniko, jest nam niezmiernie miło i cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszych usług. Serdecznie poz­draw­iamy i dzięku­je­my. Zespół testD­NA

testD­NA

Bard­zo pro­fesjon­al­na i szy­b­ka pomoc, dzięku­je­my za wysoką jakość usług.”

Aga­ta Gór­nic­ka
9.08.2018 r.
.

Pani Aga­to, cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszych usług. Poz­draw­iamy.

testD­NA

Bard­zo, bard­zo pole­cam!!!!! Solid­na fir­ma. Pełen pro­fesjon­al­izm, serdeczny i pomoc­ny Per­son­el.”

Moni­ka
9.08.2018 r.
.

Dzięku­je­my serdecznie.

testD­NA

Pomi­mo stre­su jaki towarzyszył mi pod­czas całego pro­ce­su wyko­na­nia badań, oczeki­wa­niu na wyni­ki i kon­sul­tacji z Panią dok­tor zawsze mogłam liczyć na wspar­cie, wyrozu­mi­ałość i bard­zo miły i życ­zli­wy kon­takt. Serdecznie dzięku­je za okazane zrozu­mie­nie. Z całego ser­ca pole­cam wykony­wanie badań właśnie za Państ­wa pośred­nictwem.”

Mar­ta Z-K
9.08.2018 r.
.

Pani Mar­to, jest nam niezmiernie miło, dzięku­je­my 🙂

testD­NA

Jestem zach­wycona. Świet­ny kon­takt, mam wraże­nie, że o każdej porze dnia i nocy, bard­zo miła i pro­fesjon­al­na obsłu­ga. Wszys­tko szy­b­ciej niż w ter­minie. Bard­zo, bard­zo dzięku­ję.”

Agniesz­ka
6.08.2018 r.
.

Pani Agnieszko, serdecznie dzięku­je­my 🙂

testD­NA

Świet­nie, rzetel­nie, pro­fesjon­al­nie. Zarówno przy­go­towanie do badań, jak i ich prze­bieg bez najm­niejszych prob­lemów. Sym­pa­ty­czni i rzec­zowi kon­sul­tan­ci. 😉”

Asia
6.08.2018 r.
.

Pani Asiu, dzięku­je­my za taką opinię. Cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszych usług. 🙂

testD­NA

Bard­zo szy­b­ki wynik.Profesjonalne podejście.Kontakt mailowy oraz tele­fon­iczny bard­zo sprawny.Polecam”

Moni­ka
6.08.2018 r.
.

Dzięku­je­my.

testD­NA

Dzieku­ję za wszys­tko za odbieranie tel zawsze zyc­zli­wie .Pomi­mo otrzy­ma­nia złego wyniku to bard­zo dziekuję.Wynik otrzy­małam bard­zo szy­bko .Dzieku­je tez Pani dok­tor Gene­tyk .”

Doro­ta
2.08.2018 r.
.

Pani Doro­to, dzięku­je­my za podzie­le­nie się opinią.

testD­NA
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 18:
«
 
 
1
2
3
 
»