Opinie o testDNA

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Pole­cam”

San­dra

Jestem zad­owolona z jakoś­ci świad­c­zonych usług. Bard­zo pomoc­ne kon­sul­tan­t­ki. Wynik otrzy­many podanych wcześniej ter­minie.”

Moni­ka

Dzięku­ję bard­zo! Jestem bard­zo zad­owolona z jakoś­ci świad­c­zonych usług, wszys­tko na czas. O nic nie musi­ałam się upom­i­nać. Do tego cena w porów­na­niu z miejs­cowy­mi lab­o­ra­to­ri­a­mi jest naprawdę korzyst­na”

Ola

Oczy­wiś­cie pole­cam Wasze lab­o­ra­to­ri­um rzetel­nie, sprawnie, bez żad­nych prob­lemów. Pole­cam”

Tomasz

Jestem wdz­ięcz­na bard­zo i zad­owolona z szy­bkoś­ci oraz pre­cyzyjnoś­ci dzi­ała­nia lab­o­ra­to­ri­um. Dzię­ki uzyskanym wynikom dowiedzi­ałam się, iż w szpi­talu postaw­ili mi złą diag­nozę. Dzięku­je bard­zo za szy­bkie odpowiedzi na moje pyta­nia oraz sprawną anal­izę DNA.”

Graży­na

Bard­zo dzięku­ję Państ­wu za wyko­nanie tes­tu. Nie ukry­wam, że było to dla mnie bard­zo ważne. Dzię­ki Wam mam wresz­cie trafną diag­nozę i naresz­cie skończyło się branie niepotrzeb­nych leków, które pewnie też szkodz­iły, bo w jaki sposób mogły pomóc sko­ro postaw­iona wcześniej diag­noza była zupełnie inna niż ta obec­na, prawdzi­wa. Gene­ty­ka to ta dziedz­i­na nau­ki, której nie da się pod­ważyć w żaden sposób. Tutaj nie ma pomyłek, jest wynik, który trze­ba sobie przys­woić. Odetch­nęłam, bo nie byłam pew­na na 100 %. Ter­az tą pewność mam, jak również żaden lekarz tego wyniku nie pod­waży. Otrzy­małam już skierowanie do odpowied­niej porad­ni, lekarz nawet nie próbował dysku­tować — jego wyraz twarzy — bez­cen­ny. Ludzie boją się wykon­ać test gene­ty­czny (czegokol­wiek by on doty­czył), boją się dowiedzieć czegoś o sobie. Oso­biś­cie nie bałam się. Byłam już tym wszys­tkim bard­zo zmęc­zona. Ter­az wiem jak mam postępować, gdzie się udać, co zmienić w moim doty­chcza­sowym życiu i wiem, że wresz­cie będzie dobrze. Odzyskałam wewnętrzny spokój. Sama tech­nicz­na sprawa z wyko­naniem tes­tu jest po pros­tu bard­zo dobrym pomysłem — w domu, na spoko­jnie, bez tego całego stre­su, że trze­ba gdzieś iść, bez wścib­s­kich pytań, bez komen­tarzy. Doku­men­ty, które trze­ba wypełnić są bard­zo czytel­nie przed­staw­ione. To samo doty­czy zamówienia kuri­era do odbioru prób­ki przez­nac­zonej do bada­nia. Nato­mi­ast to co jest najważniejsze, to kon­takt z dru­ga osobą. W dzisiejszych cza­sach, gdzie mamy wsze­chobec­ny poś­piech i pode­jś­cie “żeby się odczepił / ła”, w trak­cie kon­tak­tu tele­fon­icznego z Państ­wem, po drugiej stron­ie jest człowiek z empatią, a nie tzw. kor­poszczurek. Człowiek, który ma imię i nazwisko (ile razy dzwoniłam, to zawsze oso­ba, która ode­brała połącze­nie przed­staw­iła się i wiedzi­ałam z kim roz­maw­iam w danej chwili), odpowia­da na pyta­nia (nawet te głupie), tłu­maczy spoko­jnie, wysłucha, pod­powie co zro­bić w konkret­nej sytu­acji. Nato­mi­ast wypeł­ni­a­jąc deklarac­je dołąc­zone do pobra­nia próbek, miałam pewność, że moje dane nie zostaną użyte do żad­nych celów mar­ketingowych. To co mnie ucieszyło to fakt, że przesłany drogą mailową wynik był zaszyfrowany (podany był oczy­wiś­cie sposób w jaki moż­na sobie ten wynik odczy­tać). W dzisiejszych cza­sach ochrona naszych danych to też bard­zo waż­na sprawa.Dziękuję Państ­wu za to, że jesteś­cie. Wasza pra­ca poma­ga wielu ludziom, nie tylko takim jak ja.”

Anon­im

Jestem bard­zo zad­owolona z jakoś­ci usług w państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Kilka­krot­nie miałam okaz­je dzwonić z pyta­ni­a­mi w spraw­ie badań a także wyników. Za każdym razem odbier­ała przemiła, pomoc­na, cier­pli­wa Pani a co najważniejsze kom­pe­tent­na. Oby więcej takich placówek wyszkolonych do takiej pomo­cy. Bard­zo dzięku­je za fachowa obsługę.”

Poz­draw­iam, Aga

Wyrażam swo­je zad­owole­nie z usług świad­c­zonych przez fir­mę testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach, pod adresem: ul. Felik­sa Bocheńskiego 38a. Bada­nia wykonu­je się tu szy­bko i sprawnie bez koniecznoś­ci wychodzenia z domu. Ekspre­sowe dostar­cze­nie zamówionego zestawu, jak i odbiór pobranego mate­ri­ału. Świet­ny kon­takt i pro­fesjon­alne pode­jś­cie do klien­ta. Pole­cam serdecznie !!!”

Jolan­ta

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Bada­nia, które umożli­wia Wasze lab­o­ra­to­ri­um są niesamowicie ważne dla mat­ki, która traci oczeki­wane dziecko.Mimo,że żyje­my w świecie wysoko rozwiniętej cywiliza­cji to wśród lekarzy nadal braku­je pro­fesjon­al­iz­mu i zrozu­mienia dla tragedii zwykłego człowieka. To dzię­ki Wam wiemy,że nasze nien­ar­o­d­zone dziecko nie jest “szpi­tal­nym mate­ri­ałem do utyl­iza­cji” a naszą córeczką, z którą może­my się pożeg­nać i pochować zgod­nie z moją wolą. Dzię­ki Waszym badan­iom gene­ty­cznym być może uda się nam ocal­ić życie naszego przyszłego dziecka.Wasza pomoc, tros­ka, życ­zli­wość i zrozu­mie­nie dała nam siłę i nadzieję. Dzięku­je­my ‚że jesteś­cie.”

Eweli­na i Adam.
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 11:
«
 
 
1
2
3
 
»