Opinie o testDNA

Dodaj opinię

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Dziękujemy za opinię!

Wszys­tkie opinie są dla nas ważne. Poma­ga­ją nam dbać o zad­owole­nie naszych pac­jen­tów i pod­nosić jakość naszych usług.

Bard­zo fachowe pode­jś­cie Pań z infolinii, chęt­nie i szy­bko udzielały mi odpowiedzi na każde z moich pytań. Wyni­ki doata­lam bard­zo szy­bko za co z całego ser­ca dzięku­ję. Szcz­erze pole­cam i poz­draw­iam.”

Moni­ka Niemyjs­ka
17.10.2018 r.
.

Pani Moniko, cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszych usług. Dzięku­je­my i poz­draw­iamy.

testD­NA

Bard­zo jestem zad­owolona z usłu­gi jak i również z kom­pe­tencji pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um. Zawsze mogłam liczyć na odbiór mojego tele­fonu i udzie­le­niu odpowiedzi na każde pytanie. A wynik tes­tu otrzy­małam już po 3 dni­ach! Dzię­ki czemu mogliśmy z mężem spać spoko­jnie. Bard­zo gorą­co pole­cam aku­rat te lab­o­ra­to­ri­um i poz­draw­iam wszys­tkie miłe panie, które odbier­ały moje tele­fony.”

Anna K.
16.10.2018 r.
.

Pani Aniu, bard­zo dzięku­je­my i poz­draw­iamy ; )

testD­NA

Świetne lab­o­ra­to­ri­um! Miła, cier­pli­wa i pro­fesjon­al­na obsłu­ga. Wynik przed ter­minem. Pole­cam każde­mu, kto się zas­tanaw­ia. :)”

Anna B.
15.10.2018 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my, serdecznie poz­draw­iamy ; )

testD­NA

Z całego ser­ca dzięku­ję całej załodze testD­NA za pełen pro­fesjon­al­izm oraz miłe pode­jś­cie do pacjenta.Już dzwoniąc na infolin­ie zostałam milę zaskoc­zona-przesym­pa­ty­cz­na Pani w pro­fesjon­al­ny sposób zada­jąc pyta­nia związane z moim prob­lem strat ciąż doradz­iła mi jaki paki­et badań wybrać.Następnym zaskocze­niem oczy­wiś­cie bard­zo miłym był czat z Panią Kariną.Wyniki testów już po 10 dni­ach co jest kole­jnym wielkim plusem.Żałuję tylko,że tak późno się o Was dowiedzi­ałam bo może dzię­ki odpowied­niemu lecze­niu mutacji genów nie straciłabym ciąż.Jedno jest pewne-będę Was polecać.pozdrawiam”

Mar­ta
12.10.2018 r.
.

Pani Mar­to, bard­zo dzięku­je­my za taką opinię o naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jest nam bard­zo miło. Poz­draw­iamy i życzymy wszys­tkiego dobrego.

testD­NA

Jeszcze tak pro­fesjon­al­nego lab­o­ra­to­ri­um, firmy nie spotkaliśmy !!!. Jeżeli ter­az czy­tasz moja opinię, decy­duj się od razu. Jesteśmy z Sopo­tu, martwiliśmy się jak to będzie z lab­o­ra­to­ri­um z Katow­ic, a tu WIELKIE zaskocze­nie pro­fesjon­al­izmem. Wszys­tkie for­mu­la­rze instrukc­je przy­go­towane, załąc­zone b.czytelne. Pomoc tele­fon­icz­na o każdej porze z troskli­wą pomocą. Kuri­er przy­jeżdża do domu, następ­nego dnia infor­ma­c­ja mailowa, że już przesył­ka dotarła. Na bieżą­co infor­ma­c­je mailowe. Niesamowite. Szko­da, że wcześniej nie znal­iśmy tego laboratorium.Serdecznie dzięku­je­my całe­mu zespołowi testD­NA.”

Joan­na, Woj­ciech, Weroni­ka i anioł­ki
8.10.2018 r.
.

Pani Joan­no, jest nam bard­zo bard­zo miło słysząc takie słowa o naszym Lab­o­ra­to­ri­um. Dzięku­je­my za sko­rzys­tanie z naszych usług, życzymy wszys­tkiego dobrego.
Poz­draw­iamy, zespół testD­NA. ; )

testD­NA

Świet­na i fachowa obsłu­ga, Panie z infolinii chętne do pomo­cy, dokład­nie tłu­maczą jak postępować i odpowiada­ją na wszys­tkie pyta­nia, a wynik też bard­zo szy­bko do mnie dotarł. Jestem bard­zo zad­owolona.”

Aga­ta L.
4.10.2018 r.
.

Pani Aga­to serdecznie dzięku­je­my i poz­draw­iamy ; )

testD­NA

Bard­zo dobry kontakt,pomocne konsultantki,indywidualne pode­jś­cie do klien­ta. Szybko,sprawnie wyni­ki po 10 dniach.Dzięki badan­iom trafiłam na prob­lem i mogę mu zapo­biec w przyszłoś­ci. DZIĘKUJĘ”

Boże­na
1.10.2018 r.
.

My również bard­zo dzięku­je­my. Poz­draw­iamy

testD­NA

Badanie wyko­nane w ter­minie. Komu­nikac­ja przez tele­fon bez zarzu­tu. Oso­by kom­pe­tentne, które “mają oko na wszys­tko”- kiedy prób­ka dotarła, czy jest już w bada­niu, jak z pozostałą doku­men­tacją, itp.Dziękuję”

Joan­na Baran
28.09.2018 r.
.

Pani Joan­no, również bard­zo dzięku­je­my. Poz­draw­iamy i życzymy wszys­tkiego dobrego.

testD­NA

Dzwoniąc na infolin­ię nie potrafil­am nawet odczy­tać badań zle­conych przez lekarza i tutaj pojaw­ił się pier­wszy szok — bard­zo miła Pani z testd­na pomogla ziden­ty­fikować bada­nia, wyjaśniła wszys­tko, poin­for­mowała o dostęp­nych paki­etach i umow­iła ter­min bada­nia. Kole­jnym szok­iem była wiz­y­ta w lab­o­ra­to­ri­um w Katow­icach — tutaj również w miłej atmos­ferze wypełniono kwes­t­ionar­iusz i pobra­no próbkę do badań.Wynik otrzy­małam mailowo przed upły­wem terminu.Gratuluję tak wspani­ałego personelu.Dziękuję za tak przemiłą i fachową obsługę.”

Ewa
25.09.2018 r.
.

Pani Ewo, bard­zo nam miło, cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszych usług. Poz­draw­iamy : )

testD­NA

Bard­zo przesym­pa­ty­czne Panie mile odpowiada­jace na kazde pytanie. Naprawde szcz­erze pole­cam”

Karoli­na Wró­bel
21.09.2018 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my : )

testD­NA
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 20:
«
 
 
1
2
3
 
»