Opinie o testDNA

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Dziękujemy za opinię!

Wszys­tkie opinie są dla nas ważne. Poma­ga­ją nam dbać o zad­owole­nie naszych pac­jen­tów i pod­nosić jakość naszych usług.

Kupu­ję zestaw, kuri­er przy­wozi I odbiera gotowe prób­ki do badań ( wszys­tko wlic­zone w cenę), wynik otrzy­małam już po 8 dni­ach, wyk­luc­zono chorobę, szczegółowo opisano dal­sze zalece­nia. Super pode­jś­cie, naprawdę gorą­co pole­cam .”

Moni­ka
22.05.2018 r.
.

Jesteśmy bard­zo wdz­ięczni za taką opinię, staramy się wykony­wać swo­ją pracę jak najlepiej.

testD­NA

Pole­cam, pro­fesjon­alne lab­o­ra­to­ri­um. Wszys­tko w porząd­ku, bard­zo miła obsłu­ga, sprawnie i szy­bko otrzy­małam wyni­ki badań.”

madzia1986@autograf.pl
22.05.2018 r.
.

Pani Mag­do, jest nam niezmiernie miło.

testD­NA

Bard­zo miła obsłu­ga, zarówno kon­sul­tan­t­ki jak i pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um w Katow­icach. Rzetel­na i pro­fesjon­al­na pomoc i doradzt­wo. Panie z który­mi miałam kon­takt doskonale rozu­mi­ały jak ważne jest to badanie i jak dużym jest stre­sem. Pole­cam w 100%.”

Ola
18.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my za tak miłe słowa 🙂

testD­NA

Bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowany ośrodek, zarówno pod wzglę­dem for­mal­nym jak i tech­nicznym. Pro­fesjon­al­na i bard­zo miła obsłu­ga, kom­plet infor­ma­cji w trak­cie całego pro­ce­su, pole­cam!!”

Moni­ka
17.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my.

testD­NA

Bard­zo pro­fesjon­alne, ciepłe pode­jś­cie kon­sul­tan­tek do klien­ta. Wynik badań otrzy­małam bard­zo szy­bko. Z całą pewnoś­cią mogę pole­cić swoim zna­jomym Wasze usłu­gi.”

Mar­ta
17.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my 🙂

testD­NA

Wszys­tko super. Dobre ceny badań, świet­ny kon­takt z per­son­elem. Pro­fesjon­al­na obsłu­ga. Pole­cam jak najbardziej. Wresz­cie dzię­ki wam wiem na czym sto­ję i jestem spoko­jniejsza o losy następ­nej ciąży.”

R.G
17.05.2018 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my 🙂

testD­NA

…dzięku­ję za wyko­nane badania…bardzo dobra obsłu­ga i przemiła kon­sul­tan­t­ka…”

Bea­ta
14.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my za takie miłe słowa.

testD­NA

Per­son­el bard­zo pomoc­ny. Pro­fesjon­al­na obsłu­ga. Naprawdę POLECAM !”

Justy­na
14.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my 🙂

testD­NA

Pro­fesjon­al­na obsłu­ga Klien­ta. Przy­puszczam, że jakość bada­nia na podob­nym poziomie. Per­son­el mają­cy sty­czność z Klien­tem wyk­wal­i­fikowany i pełen zrozu­mienia.”

M
10.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my bard­zo.

testD­NA

Bada­nia zro­bione w try­bie ekspre­sowym. Pełen pro­fe­sion­al­izm pod kazdym wzglę­dem. Pole­cam”

Paweł
10.05.2018 r.
.

Dzięku­je­my za miłe słowa.

testD­NA
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 15:
«
 
 
1
2
3
 
»