Partnerzy firmy testDNA

Jed­ny­mi z ważniejszych czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych naszą siłę i pozy­cję rynkową są Part­nerzy. Dzię­ki współpra­cy z renomowany­mi lab­o­ra­to­ri­a­mi oraz fir­ma­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy ofer­u­je­my naszym klien­tom usłu­gi doskon­ałej jakoś­ci. Poniżej prezen­tu­je­my najważniejszych Part­nerów testD­NA wraz z krótki­mi opisa­mi.

 

      

 

 

logobj

bj-diagostik GmbH — czołowe niemieck­ie lab­o­ra­to­ri­um diag­nos­ty­ki DNA dzi­ała­jące na rynku od 6 lat i sprzeda­jące swo­je usłu­gi do 4 kra­jów europe­js­kich. Doty­chczas wyko­nano w nim około 14 000 anal­iz, wyko­rzys­tu­jąc najnowocześniejszy sprzęt i opro­gramowanie. W całej his­torii firmy nie zdarzyła się ani jed­na rekla­mac­ja wydanego wyniku, a satys­fakc­ja klien­tów z obsłu­gi pla­su­je się na poziomie 96%. Wenn Sie einen Vater­schaft­stest (test na ojcost­wo) in Deutsch­land durch­führen wollen und weit­ere Fra­gen haben, kon­tak­tieren Sie bitte unser Part­nerun­ternehmen in Giessen unter www.bj-diagnostik.de Adres lab­o­ra­to­ri­um: BJ — Diag­nos­tik GmbH Kerkrader­strasse 11 35394 Giessen Niem­cy

 

Moleku­larne Lab­o­ra­to­ri­um Diag­nos­ty­czne CIGEN Sp. z o.o. ofer­u­je nowoczesne tech­ni­ki w zakre­sie anal­iz DNA i tym samym wprowadza na rynek najnowocześniejsze bada­nia diag­nos­ty­ki medy­cznej. Cen­trum Prowadzi Porad­nie Gene­ty­czną i Porad­nię Pre­na­tal­ną oraz kon­sul­tac­je dla par planu­ją­cych ciąże. Diag­no­zowane są wybrane choro­by i predys­pozy­c­je gene­ty­czne (m.in. rak pier­si, jajni­ka, prostaty, czyn­ni­ki zakrzepowo-zatorowe). W naszej ofer­cie zna­jdą Państ­wo również bada­nia w kierunku zakażeń dróg moc­zowo-płciowych oraz infekcji ogól­nous­tro­jowych.

 

 

premiumLEX

pre­mi­um­LEX  należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 roku. Spec­jal­izuje się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­watne  i sądowe. testD­NA staw­ia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcost­wa  jak i w obsłudze Klien­ta, dzię­ki czemu  udało jej się wypra­cować pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcost­wo.

 

Dol­nośląskie Cen­trum Ginekologii to cen­trum medy­czne pow­stałe w 2002 roku. Wychodząc naprze­ciw potrze­bom pac­jen­tów ofer­u­je sze­ro­ki zakres usług nie tylko dla kobi­et. Oprócz kom­plek­sowej opie­ki z zakre­su położnict­wa i ginekologii posi­a­da sze­ro­ki zakres usług w tym endokrynologię, radi­ologię (USG pier­si, jamy brzusznej, stawów, tar­czy­cy itd.), urologię, prok­tologię, medy­cynę este­ty­czną, psy­chologię i pełną diag­nos­tykę lab­o­ra­to­ryjną z badaniem nasienia włącznie. Zespół stanow­ią bard­zo doświad­czeni i uty­tułowani spec­jal­iś­ci, a serdecz­na atmos­fera i skupi­e­nie się na potrze­bach pac­jen­tów najlepiej określa­ją pri­o­ry­te­ty placów­ki. Klini­ka dys­ponu­je sprzętem najwyższej świa­towej klasy, a lekarze wciąż się ksz­tałcą, by swoim pac­jen­tom świad­czyć usłu­gi na najwyższym poziomie.
Dewiza Dol­nośląskiego Cen­trum Ginekologii to: „LECZYMY TAK, JAK BYŚMY CHCIELI, ŻEBY NAS LECZONO”.

 

 

Infor­ma­cyjny por­tal medy­czny – pon­ad 150 tys. wiz­ytówek lekarzy i placówek medy­cznych – z dzi­ałem porad, infor­ma­cji bieżą­cych i bazą artykułów /ponad 3000/ oraz pop­u­larnym forum. W dziale Porady szereg pod­dzi­ałów tem­aty­cznych m.in. diety, ter­apie, pomoc­ne orga­ni­za­c­je itp.

 

goldeneye

KONTAKT: Tel.: 530 – 119 — 444

Biuro: Katow­ice, ul. Staromiejs­ka 6/10 d

detektywgoldeneye.pl

Biuro detek­ty­wisty­czne Gold­en Eye jest pol­skim licencjonowanym biurem, którego celem jest potwierdzanie i dostar­czanie sprawd­zonych infor­ma­cji mogą­cych pomóc w pod­ję­ciu trud­nej decyzji biz­ne­sowej czy oso­bis­tej. Dzi­ałamy na tere­nie Śląs­ka (szczegól­nie Katow­ice, Tychy i mias­ta ości­enne) oraz real­izu­je­my zlece­nia na obszarze całej Pol­s­ki. Fir­ma nasza prowadzi dzi­ałal­ność na pod­staw­ie wpisu do rejestru dzi­ałal­noś­ci reg­u­lowanej, prowad­zonej przez Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych w zakre­sie usług detek­ty­wisty­cznych i wydanej przez Śląskiego Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Katow­icach Licencji Detek­ty­wa nr 0000721.  Jesteśmy członkiem Pol­skiego Sto­warzyszenia Licencjonowanych Detek­ty­wów. Ofer­u­je­my pro­fesjon­alne usłu­gi detek­ty­wisty­czne oraz zapew­ni­amy fachowe doradzt­wo.

PROFESJONALNIE SKUTECZNIE DYSKRETNIE

 

 

Delta Centrum Detektywistyczne

Cen­trum Detek­ty­wisty­czne “DELTA Świad­czy usłu­gi na tere­nie Bielska–Białej  i całego kra­ju, skierowane do pod­miotów gospo­dar­czych, klien­tów indy­wid­u­al­nych, insty­tucji, banków oraz ubez­pieczy­cieli. Naszym pri­o­ry­tetem jest niesie­nie wszelkiej, pro­fesjon­al­nej pomo­cy potrze­bu­ją­cym, którzy w wyniku różnych sytu­acji życiowych czu­ją się oszukani, zagrożeni, wyko­rzys­tani zarówno w sferze pry­wat­nej jak i zawodowej, czy też stali się ofi­ara­mi czynu zabro­nionego. Wyróż­nia nas pon­ad 25 — let­nie doświad­cze­nie zawodowe, wyk­wal­i­fikowany zespół pra­cown­ików i współpra­ca z eksper­ta­mi. Gwaran­tu­je­my pełną dyskrecję zarówno we współpra­cy z klien­tem jak i w trak­cie real­iza­cji zadań.

Zaprasza­my do współpra­cy.

Cen­trum Detek­ty­wisty­czne DELTA Pl. Wol­noś­ci 9 lok.42 43–300 Biel­sko-Biała, Pol­s­ka centrumdetektywistyczne.com

 

 

toplogo

Zespół licencjonowanych detek­ty­wów, dzi­ała­ją­cych na tere­nie całej Europy. Świad­czymy usłu­gi dla firm oraz osób pry­wat­nych. Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zdobyte w Służbach zapew­nia pełen pro­fesjon­al­izm i anon­i­mowość. Biuro Detek­ty­wisty­czne i Ochrony Top Detek­tyw.

jesteśmy przy­go­towani.

 

 

Podstawowe CMYK

Zespół spec­jal­istów z zakre­su tech­ni­ki oper­a­cyjnej dzi­ała­ją­cy na tere­nie całego kra­ju ofer­u­je swo­je usłu­gi oraz spec­jal­isty­czny sprzęt. Jed­nocześnie nasze placów­ki ofer­u­ją pro­fesjon­alne zabez­piecze­nie śladów DNA. Współpracu­je­my z najlep­szym lab­o­ra­to­ri­um DNA, wszelkie zebrane mate­ri­ały moż­na przekazać również w naszych placówkach. Spy­de­vice.

jesteśmy przy­go­towani.

 

 

. logo_big

Kance­lar­ia Prawno Windyka­cyj­na Fon­suris

Kance­lar­ia Prawno Windyka­cyj­na Fon­suris posi­a­da w swo­jej ofer­cie obsługę prawną oraz wybit­nych adwokatów jak i rad­ców prawnych z różnego zakre­su prawa pomagamy w sprawach rodzin­nych jak i w życiu pry­wat­nym czy w końcu zawodowym naszym celem jest pomoc rodzi­nom w sprawach które muszą być roz­pa­try­wane Sądown­ie wybier­a­jąc naszą Kance­lar­ię możesz być bez­pieczny pod każdym wzglę­dem. Nasi spec­jal­iś­ci są do Państ­wa dys­pozy­cji przez 24h, 7 dni w tygod­niu pod adresem prawnik.fonsuris@gmail.com. Z przy­jem­noś­cią udzielą porady oraz udzielą wsze­lakiej pomo­cy w każdej spraw­ie. Jeśli potrze­bu­jesz naszej pomo­cy nie zwlekaj skon­tak­tuj się z nami już ter­az Kon­takt: tel. 536 197 577 fonsuris@gmail.com www.fonsuris.pl

 

 

.

. PewnyTato.pl — Por­tal pewnytato.pl stanowi źródło porad wszys­tkim, którzy znaleźli się w sytu­acji kryzysowej. Służymy tutaj nie tylko pomocą psy­cho­log­iczną, ale także prawną. Nasi eksper­ci pod­powiedzą, w jaki sposób upo­rać się z wąt­pli­woś­ci­a­mi i wyty­czyć drogę dal­szego postępowa­nia. Por­tal pewnytato.pl z założe­nia jest bezstron­ny i obiek­ty­wny. Prag­niemy, aby o jego wartoś­ci świad­czyła boga­ta zawartość mery­to­rycz­na oraz real­na pomoc świad­c­zona Tym, którzy się do nas o nią zwraca­ją.

 

 

testynaojcostwo

  Testynaojcostwo.pl to pier­wszy w Polsce blog o ustal­e­niu ojcost­wa. Od 2012 roku jego ideą jest dostar­czanie infor­ma­cji o tes­tach na ojcost­wo. Na testynaojcostwo.pl zna­jdziesz:

  • -infor­ma­c­je o bada­ni­ach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa
  • -bazę lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w Polsce
  • -porady doty­czące ustal­e­nia ojcost­wa
  • -cieka­wost­ki ze świa­ta gene­ty­ki

 

 

logo

Bada­nia prenatalne.pl — Pier­wszy w Polsce ser­wis infor­ma­cyjny na tem­at badań pre­na­tal­nych. Por­tal badaniaprenatalne.pl pow­stał na początku 2004 roku. Jego główną ideą było dostar­cze­nie infor­ma­cji na tem­at tego czym są bada­nia pre­na­talne oraz wskazanie miejsc, gdzie moż­na się zgłosić na tego typu badanie. Obec­nie na łamach por­talu zamieszc­zony jest szereg infor­ma­cji przy­dat­nych nie tylko w okre­sie ciąży, ale także w pier­wszych miesią­cach życia dziec­ka.

 

 

poronilamLOGO

Poroniłam.pl To por­tal w pełni poświę­cony tem­atyce poronień w Polsce. Jego główną ideą jest pomoc i wspar­cie rodz­iców po stra­cie. Swoim czytel­nikom dostar­cza infor­ma­cji na tem­at aspek­tów prawnych, medy­cznych, ety­cznych i wielu innych związanych z przed­w­czesną utratą dziec­ka. Dodatkowo por­tal daje możli­wość kon­taktu z osoba­mi gotowy­mi udzielić pomo­cy w kwes­t­i­ach związanych z poronie­niem.

 

 

CHCEMY BYĆ RODZICAMI to pier­wszy w Polsce porad­nik dla osób stara­ją­cych się o dziecko i wal­czą­cych z niepłod­noś­cią. To mag­a­zyn drukowany (również w wer­sji elek­tron­icznej na urządzenia mobilne) oraz por­tal www.ChcemyBycRodzicami.pl, który pokazu­je trzy dro­gi do wymar­zonego rodzi­cielst­wa. Opisu­je stara­nia nat­u­ralne, wspo­ma­gane medy­cznie i adopcję, zawsze zwraca­jąc uwagę na mery­to­ryczną jakość tek­stów. Wszys­tkie artykuły kon­sul­towane są z lekarza­mi i spec­jal­is­ta­mi w poszczegól­nych dziedz­i­nach nau­ki. CHCEMY BYĆ RODZICAMI to także porady diete­ty­ka, prawni­ka, psy­cholo­ga i coacha, a także moda, uro­da i styl życia. To miejsce, w którym każ­da para stara­ją­ca się o dziecko zna­jdzie wszys­tkie potrzeb­ne infor­ma­c­je, które pomogą w stara­ni­ach o wymar­zone dziecko. www.ChcemyBycRodzicami.pl

 

 

baby_shower

Baby-shower.pl to nowoczes­ny i pro­fesjon­alny por­tal dla kobi­et w ciąży i mam. Infor­mu­jemy, radz­imy, wspier­amy. Dostar­czamy rzetel­ną wiedzę, prezen­tu­jemy najnowocześniejsze rozwiąza­nia, wyz­naczamy trendy. Akty­wnie wspier­amy liczne akc­je i kam­panie społeczne. Por­tal dla kobi­et w ciąży i mam www.baby-shower.pl to codzi­enna por­cja świeżych, rzetel­nych, sprawd­zonych infor­ma­cji, konkursy z fan­tasty­cznymi nagro­dami, kalen­dar­ium najważniejszych imprez dla mamy i malucha, inspiru­jące pomysły, fachowe porady, newsy z show-biz­ne­su, wywiady z gwiaz­dami, mamine “must have” i wiele, wiele więcej!

 

 

sos_logo_male

Sosrodzice.pl to pier­wszy por­tal na rynku wydawniczym, który pro­mu­je racjon­alne rodzi­cielst­wo, zdrowe pode­jś­cie do wychowywa­nia dzieci. Bez wpada­nia w skra­jnoś­ci, uwzględ­ni­a­ją­cym potrze­by dziec­ka, ale również możli­woś­ci i oczeki­wa­nia rodz­i­ca. Odrzu­camy mit poświę­ca­jącego się, ide­al­nego rodz­i­ca. Nie wierzymy z góry stwor­zone sce­nar­iusze i złote rady na wszys­tko. Przed­staw­iamy różne punk­ty widzenia i otwier­amy głowy na dyskusję, opisu­jąc własne doświad­czenia, pub­liku­jąc artykuły ekspertów w określonych dziedz­i­nach i przeprowadza­jąc wywiady z intere­su­ją­cy­mi osoba­mi.

 

 

 

 

FoodMed Cen­trum to gru­pa diete­tyków klin­icznych, udziela­ją­ca kom­plek­sowego wspar­cia wszys­tkim osobom, prag­ną­cym popraw­ić jakość swo­jego życia poprzez wprowadze­nie racjon­al­nego sposobu odży­wia­nia oraz akty­wnego spędza­nia cza­su.

Zdrowe odży­wian­ie to nie wyrzecze­nie, to zmi­ana sty­lu życia. Nieza­leżnie od tego, czy Twoim zami­arem jest poko­nanie choro­by, redukc­ja czy zwięk­sze­nie masy ciała, czy po pros­tu decy­du­jesz się zro­bić dla siebie coś dobrego — FoodMed to gru­pa spec­jal­istów, która kom­plek­sowo udzieli Ci wspar­cia w osiąg­nię­ciu zamier­zonych celów.

 

 

 

 

 

 

 

prywatnezdrowie.pl – Nowy por­tal społecznoś­ciowy, którego celem jest oprócz pro­mowa­nia zdrowia, m.in. rzetelne porówny­wanie i zakup online pry­wat­nych ubez­pieczeń zdrowot­nych, wyszuki­war­ka placówek medy­cznych oraz lekarzy. Ser­wis ułatwia wszys­tkim odwiedza­ją­cym znalezie­nie cen­nych infor­ma­cji i porad doty­czą­cych włas­nego (pry­wat­nego) zdrowia. Sukcesy­wnie do dys­pozy­cji czytel­ników będą uruchami­ane nowe, ciekawe pro­jek­ty, które poz­wolą każde­mu mon­i­torować stan swo­jego zdrowia i dbać o zdrowie swoich blis­kich.

 

 

Lifeandmore_male

Lifeandmore.pl to por­tal ludzi sukce­su o pro­filu life sty­lowym. Codzi­en­nie nowin­ki ze świa­ta biz­ne­su, roz­mowy z artys­ta­mi, zaproszenia na niezwykłe wydarzenia kul­tur­alne. Polscy pro­jek­tan­ci mody  i ich kolekc­je. Egzo­ty­czne podróże do najpiękniejszych miejsc na Zie­mi, pię­ciog­wiazd­kowe hotele i luk­su­sowe spa. Dla miłośników szy­b­kich i pięknych samo­chodów mamy moto­ryza­cję z górnej pół­ki, a dla fanów architek­tu­ry i designu opisy i zdję­cia najbardziej zaskaku­ją­cych pro­jek­tów na świecie. Nie braku­je dobrego jedzenia i alko­holu roz­grze­wa­jącego zmysły. Luk­sus i klasa w jed­nym miejs­cu — po pros­tu Life and More.

 

 

logoTwojamedycyna_male

www.twojamedycyna.pl to por­tal prowad­zony przez stu­den­tów medy­cyny i ratown­ict­wa medy­cznego. Wiele ciekawych treś­ci przy­dat­nych w trak­cie nau­ki do egza­m­inów. Nie braku­je również intere­su­ją­cych porad zdrowot­nych i infor­ma­cji o odkryci­ach naukowych w dziedzinie medy­cyny. Two­ja Medy­cy­na to por­tal medy­czny o zdrow­iu dla każdego.

 

 

arcana_logo

INSTYTUT MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ ARCANA Dzi­ałal­ność Insty­tu­tu obe­j­mu­je pro­fesjon­alne pode­jś­cie bio­m­e­dy­czne do choro­by głównie autyz­mu, a także chorób zapal­nych jelit, niedoboru odpornoś­ci czy zaburzeń hor­mon­al­nych. Metody medy­cyny inte­gra­cyjnej są połącze­niem udoku­men­towanych naukowo trady­cji medy­cyny nat­u­ral­nej z najnowszy­mi osiąg­nię­ci­a­mi medy­cyny aka­demick­iej. Pac­jent otrzy­mu­je kom­plek­sowe lecze­nie według najnowszych stan­dard­ów oparte w pełni na doniesieni­ach naukowych.Dzi­ała­nia lecznicze doty­czą: — Jelit jako najważniejszego narzą­du odpornoś­ciowego orga­niz­mu: lecze­nie dys­biozy, nietol­er­ancji pokar­mowych, zaburzeń traw­ienia, zaburzeń absorbcji — Sty­mu­lacji i reg­u­lacji układu odpornoś­ciowego — Wspo­ma­ganie detoksy­fikacji orga­niz­mu, zarówno poprzez wzmac­ni­an­ie narządów za nią odpowiedzial­nych, jak i poprzez zas­tosowanie sub­stancji akty­wnie wiążą­cych toksyny — Reg­u­lacji pra­cy mito­chon­driów — Reg­u­lacji zaburzeń bio­chemicznych poprzez odpowied­nią suple­men­tację min­er­al­no-wit­a­minową — Równoważe­nia zaburzeń hor­mon­al­nych i zaburzeń neu­ro­przekaźników — Leczenia zakażeń — Zni­welowa­nia stre­su oksy­da­cyjnego i neu­tral­iza­cji wol­nych rod­ników, odpowiedzial­nych za pro­cesy nowot­worzenia, — Starzenia, degen­er­ację neu­ronów, autyzm — Wypra­cow­a­nia zrównoważonego sposobu odży­wia­nia.Insty­tut ofer­u­je: — Prowadze­nie leczenia bio­m­e­dy­cznego przez lekarza DAN! — Porad­nict­wo diete­ty­czne — Bada­nia diag­nos­ty­czne zagranicznych cer­ty­fikowanych lab­o­ra­toriówKon­takt:ul. Kni­aziewicza 45/10 05–500 Piaseczno tel. 501756971 tel. 22 4804488 info@drcubala.com

 

 

logo_emaluszki

eMaluszki.pl to por­tal dla rodz­iców oraz par planu­ją­cych potomst­wo. Porusza tem­atykę ciąży, poro­du, zdrowia, pielę­gnacji oraz wychowa­nia dzieci od chwili nar­o­dzin aż do wieku przed­szkol­nego. Mnóst­wo ciekawych artykułów i porad, filmi­ki, zdję­cia, a także ogólnopol­s­ka baza placówek medy­cznych i przed­szkol­nych. Fora tem­aty­czne i eksper­ck­ie oraz liczne konkursy z nagro­da­mi.

 

 

logo_olmik

Sklep OLMIK.pl zaprasza na zakupy artykułów dla dzieci i rodz­iców w domowym zaciszu. Dzię­ki kilku kliknię­ciom mysz­ki staną się Państ­wo posi­adacza­mi akce­soriów lub zabawek dziecię­cych oraz artykułów dla rodz­iców ułatwia­ją­cych codzi­en­ną opiekę nad dzieck­iem. Ofer­u­je­my sze­ro­ki asorty­ment odzieży, zabawek, artykułów dla dzieci, pro­duk­tów dla kobi­et w ciąży i rodz­iców. Każdego dnia nasza ofer­ta posz­erzana jest o kole­jne pro­duk­ty. Zapew­ni­amy doskon­ałą jakość ofer­owanych pro­duk­tów gdyż — współpracu­je­my tylko z taki­mi pro­du­cen­ta­mi, których wyro­by znamy i do których mamy pełne zau­fanie. Z każdej kolekcji wybier­amy artykuły, które sami kupu­je­my lub kupilibyśmy dla naszych pociech. Dla stałych klien­tów przy­go­towal­iśmy pro­gram raba­towy do którego moż­na się przyłączyć już pod­czas pier­wszych zakupów. Jesteśmy również importerem i dys­try­b­u­torem sukienek do poro­du amerykańskiej firmy Pret­ty Push­ers. Zaprasza­my na wygodne zakupy z dostawą do domu.

 

 

Por­tal www.foodexpert.pl dedykowany jest osobom szuka­ją­cym infor­ma­cji o zasadach żywienia, popier­a­ją­cych zdrowy styl życia oraz intere­su­ją­cych się nat­u­ral­ny­mi i współcześnie twor­zony­mi pro­duk­ta­mi spoży­w­czy­mi z różnych kat­e­gorii pro­duk­towych. Na naszych stronach zna­jdą Państ­wo m.in. „Wywiady z Eksper­ta­mi”, „Aktu­al­noś­ci” z kra­ju i ze świa­ta, Blog, w którym prezen­tu­je­my ciekawe zagad­nienia, „Bazę danych” pro­duk­tów w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach pro­duk­towych, „Nowoś­ci pro­duk­towe” oraz wzor­cowe „Innowa­cyjne pro­duk­ty” ze świa­ta FMCG. Na naszych stronach będziemy prezen­towali najnowsze trendy pojaw­ia­jące się na współczes­nym rynku spoży­w­czym. Ser­wis Foodexpert.pl został stwor­zony przez spec­jal­istów ds. żywienia i jest odpowiedz­ią na ros­nące zapotrze­bowanie kon­sumen­tów na wiedzę o zdrowym, akty­wnym sty­lu życia, w tym w racjon­al­nym i świadomym korzys­ta­niu z dostęp­nej obec­nie żywnoś­ci. Mamy nadzieję, że uda nam się przy­bliżyć i wyjaśnić tę tem­atykę naszym czytel­nikom, korzys­ta­jąc również z nieza­leżnych opinii ekspertów i auto­ry­tetów naukowych w tej dziedzinie. Poprzez por­tal Foodexpert.pl chce­my zaofer­ować kon­sumen­tom: obiek­ty­wne, spójne, kom­pletne i pre­cyzyjne źródło wiedzy. Naszą intencją jest kon­cen­trowanie się na nieza­leżnoś­ci opinii, badań i raportów.

 

 

logo_babyfirst

Blog o sze­roko poję­tym karmie­niu dzieci i niemowląt, chorobach dietoza­leżnych, propozy­c­jach posiłków, schemat­ach żywieniowych. Mają­cy na celu uświadami­an­ie rodz­iców, jak ważnym aspek­tem życia jest ZDROWA i ZBILANSOWANA dieta, jakie kon­sek­wenc­je w dorosłe życie niesie zbyt wczesne wprowadze­nie posiłków stałych i jak pri­o­ry­te­towe jest wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych w pier­wszych lat­ach życia dziec­ka.

 

 

logo_nooblandia

Por­tal infor­ma­cyjny Nooblandia.com to ciekawe artykuły o zdrow­iu i urodzie, nowin­ki tech­niczne i tech­no­log­iczne, infor­ma­c­je ze świa­ta moto­ryza­cji, prak­ty­czne porady doty­czące budown­ict­wa i wys­tro­ju wnętrz. Jeśli intere­su­ją Cię gry, gotowanie czy plotecz­ki ze świa­ta gwiazd to na stron­ie Nooblandia.com zna­jdziesz również coś dla siebie. Zaprasza­my!

 

logo_prawnik_online

dietabezglutenowa