Partnerzy testDNA

Jed­ny­mi z ważniejszych czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych naszą siłę i pozy­cję rynkową są Part­nerzy. Dzię­ki współpra­cy z renomowany­mi lab­o­ra­to­ri­a­mi oraz fir­ma­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy ofer­u­je­my naszym klien­tom usłu­gi doskon­ałej jakoś­ci. Poniżej prezen­tu­je­my najważniejszych Part­nerów testD­NA.

            

 

logobj

bj-diagostik GmbHczołowe niemieck­ie lab­o­ra­to­ri­um diag­nos­ty­ki DNA dzi­ała­jące na rynku od kilku­nas­tu lat i sprzeda­jące swo­je usłu­gi do 4 kra­jów europe­js­kich. Doty­chczas wyko­nano w nim kilka­naś­cie tysię­cy anal­iz, wyko­rzys­tu­jąc najnowocześniejszy sprzęt i opro­gramowanie. W całej his­torii firmy nie zdarzyła się ani jed­na rekla­mac­ja wydanego wyniku, a satys­fakc­ja klien­tów z obsłu­gi pla­su­je się na poziomie 96%. Wenn Sie einen Vater­schaft­stest (test na ojcost­wo) in Deutsch­land durch­führen wollen und weit­ere Fra­gen haben, kon­tak­tieren Sie bitte unser Part­nerun­ternehmen in Giessen unter www.bj-diagnostik.de Adres lab­o­ra­to­ri­um: BJ — Diag­nos­tik GmbH Kerkrader­strasse 11 35394 Giessen Niem­cy

 

logobj

Moleku­larne Lab­o­ra­to­ri­um Diag­nos­ty­czne CIGEN Sp. z o.o. ofer­u­je nowoczesne tech­ni­ki w zakre­sie anal­iz DNA i tym samym wprowadza na rynek najnowocześniejsze bada­nia diag­nos­ty­ki medy­cznej. Cen­trum Prowadzi Porad­nie Gene­ty­czną i Porad­nię Pre­na­tal­ną oraz kon­sul­tac­je dla par planu­ją­cych ciąże. Diag­no­zowane są wybrane choro­by i predys­pozy­c­je gene­ty­czne (m.in. rak pier­si, jajni­ka, prostaty, czyn­ni­ki zakrzepowo-zatorowe). W naszej ofer­cie zna­jdą Państ­wo również bada­nia w kierunku zakażeń dróg moc­zowo-płciowych oraz infekcji ogól­nous­tro­jowych.

 

 

premiumLEX

pre­mi­um­LEX  należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 roku. Spec­jal­izuje się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­watne  i sądowe. testD­NA staw­ia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcost­wa  jak i w obsłudze Klien­ta, dzię­ki czemu  udało jej się wypra­cować pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcost­wo.

 

Przy­chod­nia gineko­log­icz­na MWU Dobre USG spec­jal­izu­je się w bada­ni­ach pre­na­tal­nych z wyko­rzys­taniem najnowszego sprzę­tu diag­nos­ty­ki obra­zowej. Zespół lekarzy nieustan­nie pod­nosi swo­je kwal­i­fikac­je uczest­nicząc w kra­jowych i między­nar­o­dowych stażach oraz szkole­ni­ach. Dobre USG współpracu­je z m.in.: Roz­tocza­ńską Szkołą Ultra­sono­grafii. Jest również członkiem Między­nar­o­dowego Towarzyst­wa Ultra­sono­grafii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG) oraz Między­nar­o­dowej Pre­na­tal­nej Grupy Skriningowej (Inter­na­tion­al Pre­na­tal Screen­ing Group). Wysoką jakość ofer­owanych usług potwierdza­ją także cer­ty­fikaty Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego w dziedzinie położnict­wa i ginekologii, Fun­dacji Medy­cyny Płodowej w zakre­sie skriningu I trymestru oraz pro­ce­dur inwazyjnych. Przy­chod­nia jest również założy­cielem Małopol­s­kich Warsz­tatów w Położnictwie i Ginekologii, gdzie doskon­alą się lekarze spec­jal­iś­ci z kra­ju i ze świa­ta.

 

Spec­jal­isty­czne Cen­trum Medy­czne pow­stało w 1999r. świad­cząc początkowo usłu­gi medy­czne w zakre­sie pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej. Pozyskanie doświad­c­zonej kadry medy­cznej, zakup nowoczes­nego sprzę­tu diag­nos­ty­cznego i rozwój bazy lokalowej zaowocow­ał pow­staniem ośrod­ka diag­nos­ty­czno-leczniczego o zasięgu region­al­nym, prowad­zonego obec­nie pod nazwą Konior Clin­ic Sp. z o.o. Sp. k.

 

Wspier­amy naszych Pac­jen­tów w dąże­niu do możli­wie nieza­kłó­conego funkcjonowa­nia orga­niz­mu i psy­chi­ki, pomagamy w dostępie do lekarzy spec­jal­istów i zapew­ni­amy pon­ad­stan­dar­d­ową opiekę medy­czną.

Pomagamy i uczymy żyć zdrowo, szanu­je­my zau­fanie Pac­jenta, jakim obdarza nas powierza­jąc nam ochronę swo­jego zdrowia, odd­a­je­my do jego dys­pozy­cji cały nasz zasób wiedzy i doświad­czenia. Wypeł­ni­amy nasze powołanie ucz­ci­wie, z poszanowaniem god­noś­ci człowieka.

dr Bartłomiej Nowocień       www.belchatow-usg.pl, bartlomiejnowocien.ginweb.pl

 

Lab­o­ra­to­ri­um diag­nos­ty­czne CYTOLAB w swo­jej ofer­cie posi­a­da spec­jal­isty­czne bada­nia wykony­wane metodą CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ.
Nasz per­son­el to absol­wen­ci Śląskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego z wielo­let­nim doświad­cze­niem
w pra­cy na stanowiskach diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych w samodziel­nych lab­o­ra­to­ri­ach, szpi­ta­lach oraz klinikach niepłod­noś­ci na Śląsku. Cytometrią przepły­wową zaj­mu­je­my się od kilku lat. Stała się ona naszą pasją, którą prag­niemy się dzielić, dlat­ego też chce­my ułatwić szer­sze­mu gronu pac­jen­tów dostęp do badań wykony­wanych tą metodą. Pracu­je­my na nowoczes­nym sprzę­cie, który gwaran­tu­je pow­tarzal­ność i porówny­wal­ność wyników. Każdy wynik pod­da­je­my dokład­nej anal­izie przed wydaniem pac­jen­towi. Jakość badań, ich rzetel­ność i dokład­ność to nasze pri­o­ry­te­ty, dzię­ki czemu ofer­owane bada­nia stanow­ią istotne wspar­cie dla lekarzy.

 

Gru­pa Cen­terMed to pol­s­ka sieć pry­wat­nych przed­siębiorstw medy­cznych, które ofer­u­ją sze­roką opiekę medy­czną: od badań diag­nos­ty­cznych, poprzez medy­cynę pra­cy, kon­sul­tac­je u lekarzy pier­wszego kon­tak­tu oraz lekarzy spec­jal­istów.

 

Nasz zespół to ludzie, których łączy wspól­na pas­ja – fizjoter­apia. Celem naszej pra­cy jest jak najszyb­sze przy­wróce­nie pac­jen­ta do akty­wnoś­ci. Spec­jal­izu­je­my się w lecze­niu schorzeń narzą­du ruchu. Do naszego gabi­ne­tu trafi­a­ją pac­jen­ci z bóla­mi krę­gosłu­pa, stawów obwodowych, bóla­mi i zawro­ta­mi głowy, po urazach, zab­ie­gach ortope­dy­cznych i neu­rochirur­gicznych, jak również wielu innych. Pracu­je­my najnowszy­mi meto­da­mi fizjoter­apeu­ty­czny­mi, korzys­ta­jąc przede wszys­tkim z wiedzy i jej kom­bi­nacji. Zapew­ni­amy indy­wid­u­alne pode­jś­cie do pac­jen­ta, szuka­jąc pier­wot­nej przy­czyny dys­funkcji. Tylko to umożli­wia zlik­wid­owanie prob­le­mu, tak aby nie powracał. Bard­zo istotne jest również wye­dukowanie pac­jen­ta, gdyż jest to pod­stawą do jego samodziel­nej pra­cy. Bez współpra­cy pac­jent – ter­apeu­ta nie jest możli­we osiąg­nię­cie wyz­nac­zonego celu.

 

Mis­ją Niepub­licznego Zakładu Opie­ki Zdrowot­nej „MEDICUS” jest zapewnie­nie Pac­jen­tom indy­wid­u­al­nym, a także kor­po­ra­cyjnym kom­plek­sowej opie­ki poprzez świad­cze­nie wysokej jakoś­ci usług medy­cznych w zakre­sie pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej, zapewnie­nie dostępu do badań diag­nos­ty­cznych, pro­gramów pro­fi­lak­ty­cznych, wiz­yt domowych przy zachowa­niu najwyższych stan­dard­ów medy­cznych .

 

ENDOMED to sieć nowoczes­nych placówek medy­cznych. Naszym celem jest zapewnie­nie pac­jen­tom spec­jal­isty­cznej opie­ki ambu­la­to­ryjnej świad­c­zonej przez doświad­c­zonych, wysoko wyk­wal­i­fikowanych lekarzy. Wielu spośród pracu­ją­cych dla nas lekarzy posi­a­da tytuły naukowe dok­to­ra, dok­to­ra habil­i­towanego, pro­fe­so­ra.

W cen­trum diag­nos­ty­ki medy­cznej ENDOMED prag­niemy poma­gać pac­jen­tom z każdym prob­le­mem medy­cznym. Aby było to możli­we tworzymy zespół lekarzy spec­jal­istów w niemal wszys­t­kich spec­jal­noś­ci­ach medy­cznych.

 

Niepub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Przy­chod­nia Lekars­ka “Dzi­ał­ki Leśne” Spół­ka z o.o. rozpoczął dzi­ałal­ność w dniu 1 mar­ca 2001 roku, kon­tynu­u­jąc dzi­ałal­ność Przy­chod­ni Rejonowej. Ofer­u­je­my mieszkań­com Gdyni i wojew­ództ­wa pomorskiego ambu­la­to­ryjne świad­czenia medy­czne w zakre­sie sze­roko pojętej opie­ki zdrowot­nej, w tym pod­sta­wowej, spec­jal­isty­cznej oraz stom­a­to­log­icznej. Siedz­i­ba Spół­ki i Przy­chod­ni mieś­ci się w Gdyni przy ul.Warszawskiej 34/36.

Przy­chod­nia świad­czy usłu­gi w opar­ciu o kon­trak­ty zawarte z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia oraz odpłat­nie. Celem naszej dzi­ałal­noś­ci jest prowadze­nie pro­fi­lak­ty­ki zdrowot­nej poprzez pomoc w choro­bie i cier­pi­e­niu Pac­jen­tów, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przestrze­ga­nia praw pac­jen­ta oraz sto­su­jąc odpowied­nie metody diag­nos­ty­czne i lecznicze, zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi stan­dar­d­a­mi i wiedzą medy­czną.

 

Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej pow­stał w 2004 roku. Pomysło­daw­cą i założy­cielem CMR jest lek. med. Walde­mar Golisz. Obec­nie ZOZ Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej w swoich trzech przy­chod­ni­ach świad­czy usłu­gi w zakre­sie:pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej, ambu­la­to­ryjnej opie­ki spec­jal­isty­cznej. W zakre­sie diag­nos­ty­ki przy naszych przy­chod­ni­ach czynne są codzi­en­nie punk­ty pobiera­nia mate­ri­ałów do badań.

 

Przy­chod­nia Rejonowa w Jaworze jest Samodziel­nym Pub­licznym Zakła­dem Opie­ki Zdrowot­nej. Prowadz­imy dzi­ałal­ność w zakre­sie Pod­sta­wowej Opie­ki Zdrowot­nej, Porad­ni Stom­a­to­log­icznej i Pro­te­ty­cznej, Porad­ni Zdrowia Psy­chicznego i Uza­leżnień od Alko­holu, a także Porad­ni spec­jal­isty­cznych: der­ma­to­log­iczne, gineko­log­iczno-położniczej, neu­ro­log­icznej, okulisty­cznej, oto­laryn­go­log­icznej, pul­mono­log­icznej, reuma­to­log­icznej.

 

 Kaliska Agenc­ja Medy­cz­na „Medix” pow­stała w 1992 roku jako spół­ka cywilna. W 1995 przek­sz­tał­ciła się w spółkę z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią i w tej formie funkcjonu­je do dziś. Dzi­ałal­ność spół­ki obe­j­mu­je wyna­jem powierzch­ni gabi­ne­towych oraz świad­cze­nie usług medy­cznych w ramach umowy z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia ale również komer­cyjne usłu­gi medy­czne w ramach pry­wat­nych ubez­pieczeń zdrowot­nych.

 

Na wszech­stronne wspar­cie medy­czne liczyć mogą wszyscy pac­jen­ci placów­ki “Niepub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej “MEDICUS” — Porad­nia lekarza POZ” w Jaworznie. Ta spec­jal­isty­cz­na przy­chod­nia ofer­u­je sze­roką gamę usług medy­cznych, gwaran­tu­jąc obsługę doświad­c­zonych lekarzy medy­cyny, a także dostęp do zaawan­sowanych urządzeń lab­o­ra­to­ryjnych. Pac­jen­ci cen­trum medy­cyny “Niepub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej “MEDICUS” — Porad­nia lekarza POZ” mogą także spodziewać się przy­jaznej atmos­fery, jak również liczyć na wygodne godziny otwar­cia.

 

Od 1990 roku zaj­mu­ję się ginekologią i położnictwem. Zapew­ni­am pro­fesjon­al­ną opiekę, począwszy od pro­fi­lak­ty­ki poprzez kom­plek­sową diag­nos­tykę i lecze­nie z zakre­su ginekologii i położnict­wa. Zaj­mu­ję się prowadze­niem ciąży, diag­nos­tyką pre­na­tal­ną i USG ciąży, w tym 3D/4D. Prowadzę również opiekę nad kobi­eta­mi w zakre­sie antykon­cepcji, menopauzy, leczenia niepłod­noś­ci, pro­fi­lak­ty­ki chorób nowot­worowych narzą­du rod­nego i pier­si.

 

 Szpi­tal Pry­wat­ny DERMEX w Kut­nie prowadzi swo­ją dzi­ałal­ność od 2011r. Nowoczesne wyposaże­nie medy­czne i diag­nos­ty­czne oraz doświad­c­zony per­son­el pozwala na udzielanie kom­plek­sowych świad­czeń zdrowot­nych z zakre­su wielu spec­jal­noś­ci medy­cznych. Klini­ka prowadzi zarówno wielospec­jal­isty­czną przy­chod­nię, jak i szpi­tal, w którym ofer­u­je lecze­nie zabiegowe wraz z hos­pi­tal­iza­cją w zakre­sie  chirurgii ogól­nej, chirurgii plas­ty­cznej oraz ginekologii.

 

NZOZ „Twój Lekarz” to sieć nowoczes­nych placówek medy­cznych. Od 2003 roku świad­czymy usłu­gi medy­czne na tere­nie gminy Kobierzyce i we Wrocław­iu, docier­a­jąc z nimi jak najbliżej pac­jen­tów. Obec­nie prowadz­imy 8 przy­chod­ni, obe­j­mu­jąc opieką zdrowot­ną blisko 20 tys. pac­jen­tów.

W ośrod­kach NZOZ „Twój Lekarz” przyj­mu­je wyk­wal­i­fikowany, troskli­wy per­son­el medy­czny: lekarze POZ, lekarze spec­jal­iś­ci oraz pielęg­niar­ki i położne. Nasi pac­jen­ci oprócz pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej mają również dostęp do kilkudziesię­ciu spec­jal­istów oraz sze­rok­iej gamy badań diag­nos­ty­cznych i zabiegów z zakre­su reha­bil­i­tacji. Do dys­pozy­cji rodz­iców odd­a­je­my porad­nie: pedi­atryczną oraz położnej POZ, zachę­camy również do korzys­ta­nia z zajęć w Szkole Rodzenia, prowad­zonych przez spec­jal­istkę z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Nato­mi­ast dla przed­siębior­ców i pra­cown­ików ofer­u­je­my bada­nia z zakre­su medy­cyny pra­cy.

 

 

Dol­nośląskie Cen­trum Ginekologii to cen­trum medy­czne pow­stałe w 2002 roku. Wychodząc naprze­ciw potrze­bom pac­jen­tów ofer­u­je sze­ro­ki zakres usług nie tylko dla kobi­et. Oprócz kom­plek­sowej opie­ki z zakre­su położnict­wa i ginekologii posi­a­da sze­ro­ki zakres usług w tym endokrynologię, radi­ologię (USG pier­si, jamy brzusznej, stawów, tar­czy­cy itd.), urologię, prok­tologię, medy­cynę este­ty­czną, psy­chologię i pełną diag­nos­tykę lab­o­ra­to­ryjną z badaniem nasienia włącznie. Zespół stanow­ią bard­zo doświad­czeni i uty­tułowani spec­jal­iś­ci, a serdecz­na atmos­fera i skupi­e­nie się na potrze­bach pac­jen­tów najlepiej określa­ją pri­o­ry­te­ty placów­ki. Klini­ka dys­ponu­je sprzętem najwyższej świa­towej klasy, a lekarze wciąż się ksz­tałcą, by swoim pac­jen­tom świad­czyć usłu­gi na najwyższym poziomie.
Dewiza Dol­nośląskiego Cen­trum Ginekologii to: „LECZYMY TAK, JAK BYŚMY CHCIELI, ŻEBY NAS LECZONO”.

 

arcana_logo

drcubala.com INSTYTUT MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ ARCANA. Dzi­ałal­ność Insty­tu­tu obe­j­mu­je pro­fesjon­alne pode­jś­cie bio­m­e­dy­czne do choro­by głównie autyz­mu, a także chorób zapal­nych jelit, niedoboru odpornoś­ci czy zaburzeń hor­mon­al­nych. Metody medy­cyny inte­gra­cyjnej są połącze­niem udoku­men­towanych naukowo trady­cji medy­cyny nat­u­ral­nej z najnowszy­mi osiąg­nię­ci­a­mi medy­cyny aka­demick­iej. Pac­jent otrzy­mu­je kom­plek­sowe lecze­nie według najnowszych stan­dard­ów oparte w pełni na doniesieni­ach naukowych. Dzi­ała­nia lecznicze doty­czą: — Jelit jako najważniejszego narzą­du odpornoś­ciowego orga­niz­mu: lecze­nie dys­biozy, nietol­er­ancji pokar­mowych, zaburzeń traw­ienia, zaburzeń absorbcji — Sty­mu­lacji i reg­u­lacji układu odpornoś­ciowego — Wspo­ma­ganie detoksy­fikacji orga­niz­mu, zarówno poprzez wzmac­ni­an­ie narządów za nią odpowiedzial­nych, jak i poprzez zas­tosowanie sub­stancji akty­wnie wiążą­cych toksyny — Reg­u­lacji pra­cy mito­chon­driów — Reg­u­lacji zaburzeń bio­chemicznych poprzez odpowied­nią suple­men­tację min­er­al­no-wit­a­minową — Równoważe­nia zaburzeń hor­mon­al­nych i zaburzeń neu­ro­przekaźników — Leczenia zakażeń — Zni­welowa­nia stre­su oksy­da­cyjnego i neu­tral­iza­cji wol­nych rod­ników, odpowiedzial­nych za pro­cesy nowot­worzenia, — Starzenia, degen­er­ację neu­ronów, autyzm — Wypra­cow­a­nia zrównoważonego sposobu odży­wia­nia. Insty­tut ofer­u­je: — Prowadze­nie leczenia bio­m­e­dy­cznego przez lekarza DAN! — Porad­nict­wo diete­ty­czne — Bada­nia diag­nos­ty­czne zagranicznych cer­ty­fikowanych lab­o­ra­toriów. Kon­takt:ul. Kni­aziewicza 45/10 05–500 Piaseczno tel. 501756971 tel. 22 4804488 info@drcubala.com

 

 

goldeneye

KONTAKT: Tel.: 530 – 119 — 444

Biuro: Katow­ice, ul. Staromiejs­ka 6/10 d

detektywgoldeneye.pl

Biuro detek­ty­wisty­czne Gold­en Eye jest pol­skim licencjonowanym biurem, którego celem jest potwierdzanie i dostar­czanie sprawd­zonych infor­ma­cji mogą­cych pomóc w pod­ję­ciu trud­nej decyzji biz­ne­sowej czy oso­bis­tej. Dzi­ałamy na tere­nie Śląs­ka (szczegól­nie Katow­ice, Tychy i mias­ta ości­enne) oraz real­izu­je­my zlece­nia na obszarze całej Pol­s­ki. Fir­ma nasza prowadzi dzi­ałal­ność na pod­staw­ie wpisu do rejestru dzi­ałal­noś­ci reg­u­lowanej, prowad­zonej przez Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych w zakre­sie usług detek­ty­wisty­cznych i wydanej przez Śląskiego Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Katow­icach Licencji Detek­ty­wa nr 0000721.  Jesteśmy członkiem Pol­skiego Sto­warzyszenia Licencjonowanych Detek­ty­wów. Ofer­u­je­my pro­fesjon­alne usłu­gi detek­ty­wisty­czne oraz zapew­ni­amy fachowe doradzt­wo.

PROFESJONALNIE SKUTECZNIE DYSKRETNIE

 

 

Delta Centrum Detektywistyczne

Cen­trum Detek­ty­wisty­czne “DELTA Świad­czy usłu­gi na tere­nie Bielska–Białej  i całego kra­ju, skierowane do pod­miotów gospo­dar­czych, klien­tów indy­wid­u­al­nych, insty­tucji, banków oraz ubez­pieczy­cieli. Naszym pri­o­ry­tetem jest niesie­nie wszelkiej, pro­fesjon­al­nej pomo­cy potrze­bu­ją­cym, którzy w wyniku różnych sytu­acji życiowych czu­ją się oszukani, zagrożeni, wyko­rzys­tani zarówno w sferze pry­wat­nej jak i zawodowej, czy też stali się ofi­ara­mi czynu zabro­nionego. Wyróż­nia nas pon­ad 25 — let­nie doświad­cze­nie zawodowe, wyk­wal­i­fikowany zespół pra­cown­ików i współpra­ca z eksper­ta­mi. Gwaran­tu­je­my pełną dyskrecję zarówno we współpra­cy z klien­tem jak i w trak­cie real­iza­cji zadań.

Zaprasza­my do współpra­cy.

Cen­trum Detek­ty­wisty­czne DELTA Pl. Wol­noś­ci 9 lok.42 43–300 Biel­sko-Biała, Pol­s­ka centrumdetektywistyczne.com

 

 

toplogo

Zespół licencjonowanych detek­ty­wów, dzi­ała­ją­cych na tere­nie całej Europy. Świad­czymy usłu­gi dla firm oraz osób pry­wat­nych. Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zdobyte w Służbach zapew­nia pełen pro­fesjon­al­izm i anon­i­mowość. Biuro Detek­ty­wisty­czne i Ochrony Top Detek­tyw.

jesteśmy przy­go­towani.

 

 

Podstawowe CMYK

Zespół spec­jal­istów z zakre­su tech­ni­ki oper­a­cyjnej dzi­ała­ją­cy na tere­nie całego kra­ju ofer­u­je swo­je usłu­gi oraz spec­jal­isty­czny sprzęt. Jed­nocześnie nasze placów­ki ofer­u­ją pro­fesjon­alne zabez­piecze­nie śladów DNA. Współpracu­je­my z najlep­szym lab­o­ra­to­ri­um DNA, wszelkie zebrane mate­ri­ały moż­na przekazać również w naszych placówkach. Spy­de­vice.

jesteśmy przy­go­towani.

 

 

.logo_big

Kance­lar­ia Prawno Windyka­cyj­na Fon­suris

Kance­lar­ia Prawno Windyka­cyj­na Fon­suris posi­a­da w swo­jej ofer­cie obsługę prawną oraz wybit­nych adwokatów jak i rad­ców prawnych z różnego zakre­su prawa. Pomagamy w sprawach rodzin­nych, w życiu pry­wat­nym czy w zawodowym. Naszym celem jest pomoc rodzi­nom w sprawach, które muszą być roz­pa­try­wane Sądown­ie. Wybier­a­jąc naszą Kance­lar­ię możesz być bez­pieczny pod każdym wzglę­dem. Nasi spec­jal­iś­ci są do Państ­wa dys­pozy­cji przez 24h, 7 dni w tygod­niu pod adresem prawnik.fonsuris@gmail.com. Z przy­jem­noś­cią udzielą porady oraz udzielą wsze­lakiej pomo­cy w każdej spraw­ie. Jeśli potrze­bu­jesz naszej pomo­cy nie zwlekaj skon­tak­tuj się z nami już ter­az Kon­takt: tel. 536 197 577 fonsuris@gmail.comwww.fonsuris.pl

 

 


Zobacz też:

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 06/09/2018